| หน้าแรก | ย้อนกลับ |

รายพระนามและรายนามผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
  ชั้นที่ ๑ เสนางคะบดี
  ๑. จอมพล สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ๒๓ ก.ค.๖๑
  ๒. จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช ๒๓ ก.ค.๖๑
  ๓. จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมน้องยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมหลวงนครสรรค์วรพินิต ๒๓ ก.ค.๖๑
  ๔. มหาอำมาตย์เอก พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระจันทบุรีสุรนารถ ๒ ธ.ค.๖๑

  ชั้นที่ ๒ มหาโยธิน

  ๑. นายพลเรือโท พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ๒๓ ก.ค.๖๑
  ๒. นายพลโท พระยาประสิทธิศุภการ (หม่อมหลวง เพื้อ  พึ่งบุญ ณ กรุงเทพ) ๒๓ ก.ค.๖๑
  ๓. นายพลโท พระยาสีหราชเดโชไชย (แย้ม ณ นคร) ๒๓ ก.ค.๖๑
  ๔. นายพลโท สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศวร์ ๒ ธ.ค.๖๑
  ๕. นายพลโท พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนกำแพงเพฃรอัครโยธิน ๒ ธ.ค.๖๑
  ๖. นายพลเรือโท พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสิงหวิกรมเกรียงไกร ๒ ธ.ค.๖๑
  ๗. จอมพล เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (หม่อมราชวงศ์ อรุณ  ฉัตรกุล) ๒ ธ.ค.๖๑
  ๘. นายพลโท หม่อมเจ้าบวรเดช กฤดากร ต่อมาเป็น นายพลเอก พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดช ๒ ธ.ค.๖๑
  ๙. นายพลโท หม่อมเจ้าเศรษฐศิริ  กฤดากร ๒ ธ.ค.๖๑
  ๑๐. นายพลโท พระยาสุรินทรราชา (หม่อมราชวงศ์สิทธิ สุทัศน์ ต่อมาเป็น นายพลโท พระยาวิชิต  วงศ์วุฒิไกร) ๒  ธ.ค.๖๑
  ๑๑. มหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)  ต่อมาเป็น มหาอำทาตย์นายกเจ้าพระยายมราช ๒  ธ.ค.๖๑
  ๑๒. นายพลโท หม่อมเจ้าอลงกฎ  สุขสวัสดิ์  ต่อมาเป็น นายพลเอก พระวงศ์เธอพระองค์เจ้าอลงกฎ ๒ ธ.ค.๖๑
  ๑๓. นายพลตรี หม่อมเจ้าพันธุประวัติ เกษมสันต์ ๒ ธ.ค.๖๑

  ชั้นที่ ๓ โยธิน
  ลำดับที่ ๑ - ๒ รับพระราชทานต่อพระหัตถ์ที่กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๔๖๒  เนื่องในการฉลองประเทศสยามพ้นภาวะสงคราม
  ลำดับที่ ๓ - ๕ ส่งไปพระราชทานที่ยุโรปเมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๖๒ ตามประกาศลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๔๖๒

  ๑. นายพลเสือป่า เจ้าพระยาธรรมธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้น  มาลากุล) ๒ ธ.ค.๖๑
  ๒. นายพลเสือป่า พระยานททิเสนสุเรนทรภักดี (แม๊ค เศียรเสวี) ๒ ธ.ค.๖๑
  ๓. นายพันเอก พระเฉลิมอากาศ (สุณี  สุวรรณประทีป)  ต่อมาเป็น นายพลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ ๒๑ เม.ย.๖๒
  ๔. นายพันโท หม่อมเจ้าอมรทัต  กฤดากร ๒๑ เม.ย.๖๒ 
  ๕. นายพันตรี หลวงรามฤทธิวงศ์ (ต๋อย หัสดิเสวี)  ต่อมาเป็น นายพันโท พระอาสาสงคราม ๒๑ เม.ย.๖๒

  ชั้นที่ ๔ อัศวิน
  ลำดับที่ ๑ - ๑๑ ส่งไปพระราชทานที่ยุโรป เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๖๒ ตามประกาศลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๔๖๒
  ลำดับที่ ๑๒ - ๑๕ รับพระราชทานต่อพระหัตถ์ที่กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๔๖๒
  ลำดับที่ ๓๖ ส่งไปพระราชทานที่ยุโรป ตามประกาศลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๔๖๒

  ๑. นายร้อยเอก ศรี  ศุขะวาที ๒๑ เม.ย.๖๒
  ๒. นายร้อยเอก เพิ่ม  อุณหสูต ๒๑ เม.ย.๖๒
  ๓.  นายร้อยเอก แม้น  เหมะจุฑา ๒๑ เม.ย.๖๒
  ๔. นายร้อยโท หม่อมเจ้านิตยกร  วรวรรณ ๒๑ เม.ย.๖๒
  ๕. นายร้อยโท มุ่ย  มังคลานนท์ ๒๑ เม.ย.๖๒
  ๖. นายร้อยโท เรี่ยม  เศวตเศรนี ๒๑ เม.ย.๖๒
  ๗. นายร้อยตรี จี๊ด  ยุวนวรรธนะ ๒๑ เม.ย.๖๒
  ๘. นายร้อยตรี เวก  สู่ไชย ๒๑ เม.ย.๖๒
  ๙. นายร้อยตรี เชียร  บุณยพุกกะนะ ๒๑ เม.ย.๖๒
  ๑๐. นายร้อยตรี ชุ่ม  จิตร์เมตตา ๒๑ เม.ย.๖๒
  ๑๑. นายร้อยโท กระมล  โชติกเสถียร ๒๑ ก.ย.๖๒
  ๑๒. นายร้อยโท สุ้ย  ยุกตวิสาร ๒๑ ก.ย.๖๒
  ๑๓. นายร้อยโท ภักดิ์  เกษสำลี ๒๑ ก.ย.๖๒
  ๑๔. นายร้อยโท พล  เสนีวงศ์ ณ กรุงเทพ ๒๑ ก.ย.๖๒
  ๑๕. นายร้อยโท ต่วน  โกมารทัต ๒๑ ก.ย.๖๒
  ๑๖. นายร้อยโท เภา  เพียรเลิศ  ต่อมาได้เป็น พลเอก เภา  เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ (หลวงบริภัณฑ์ยุทธกิจ) ๒๑ ก.ย.๖๒

  ชั้นที่ ๕ เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร
  ลำดับที่ ๑ - ๕ ส่งไปพระราชทานที่ยุโรป เมื่อ ๑๓ กรกฎาคม ๒๔๖๒ ตามประกาศลงวันที่ ๒๑  เมษายน ๒๔๖๒
  ลำดับที่ ๖ - ๑๑ รับพระราชทานต่อพระหัตถ์ที่กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๔๖๒
  ลำดับที่ ๑๒ - ๑๔ ส่งไปพระราชทานที่ยุโรป ตามประกาศลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๔๖๒

  ๑.  นายร้อยตรี เภา  เพียรเลิศ ต่อมาได้เป็น พลเอก เภา  เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ (หลวงบริภัณฑ์ยุทธกิจ) ๒๑ เม.ย.๖๒
  ๒.  นายร้อยตรี ภักดิ์  เกษสำลี ๒๑ ก.ย.๖๒
  ๓.  นายธงไชย  โชติกเสถียร (นักเรียนทุนกระทรวงกลาโหม)  ต่อมาเป็น พลเอกหลวงสุรณรงค์ ๒๑ ก.ย.๖๒
  ๔. นายสิบโท ขุนทอง  กำเนิดเพชร  ๒๑ ก.ย.๖๒
  ๕.  นายสิบโท ขุนบรรณสาส์นสาธร ๒๑ ก.ย.๖๒
  ๖. นายดาบชั่วคราว เรียม  ทรรทรานนท์  ๒๑ ก.ย.๖๒
  ๗. นายดาบชั่วคราว หม่อมหลวงศิริ  อิศรเสนา ณ กรุงเทพ ๒๑ ก.ย.๖๒
  ๘. นายดาบชั่วคราว หม่อมหลวงอุ่น  อิศรเสนา ณ กรุงเทพ จางวางเอกพระยาวรพงษ์พิพัฒน์ ๒๑ ก.ย.๖๒
  (ม.ร.ว.เย็น อิศรเสนา ต่อมาได้เป็นเจ้าพระยาวงพงษ์พิพัฒน์) บิดารับพระราชทานแทน
  เนื่องจากถึงแก่กรรมในราชการสนาม
  ๙. นายสิบเอก จิตร์  วงศ์ขจร ๒๑ ก.ย.๖๒
  ๑๐. นายสิบเอก เฉลิม  สรวิสูตร ๒๑ ก.ย.๖๒
  ๑๑. นายสิบเอก ยิ้ม  พึ่งพระคุณ ๒๑ ก.ย.๖๒
  ๑๒. นายดาบชั่วคราว แทน  จิตราคนี ๒๑ ก.ย.๖๒
  ๑๓. นายดาบชั่วคราว ส่วน ๒๑ ก.ย.๖๒
  ๑๔. จ่านายสิบชั่วคราว หม่อมราชวงศ์ฉายฉาน  ศิริวงศ์ ณ กรุงเทพ ๒๑ ก.ย.๖๒

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี

  ธงไชยเฉลิมพลกองทหารบกรถยนตร์  ๒๑ ก.ย.๖๒  รายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญกรณีพิพาทกับอินโดนีจีนฝรั่งเศส

  เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๔๘๔
  กองทัพบก
  ๑. พันตรี สุรินทร  ปั้นดี
  ๒. พันตรี สนิท  หงษ์ประสงค์
  ๓. ร้อยโท ไชโย  กระสิณ
  ๔. จ่าสิบเอก กิมไล้  แซ่เตียว
  ๕. จ่าสิบเอก คล้อย  วงษ์สถิน
  ๖. จ่าสิบเอก โพล้ง  กลัดตลาด
  ๗. จ่าสิบเอก ขุนทอง  ขาวสุขา
  ๘. สิบตรี ยงค์  สุขแสน
  ๙. สิบตรี สำเภา  สมประสงค์
  ๑๐. นักเรียนนายสิบ คนึง  วงศ์กระจ่าง
  ๑๑. นักเรียนนายสิบ จำนงค์  แฉล้มสุข
  ๑๒. พลทหาร สมัคร  เนียวกุล
  ๑๓. พลทหาร ยม  สืบกุศล
  ๑๔. พลทหาร อรุณ  กลิ่นบัวแก้ว
  ๑๕. พลทหาร เต็ก  ขจรเวช
  ๑๖. ธงไชยเฉลิมพล ร.พัน ๓ พระนคร กองพลพระนคร กองทัพบูรพา (ปัจจุบัน คือ ร.๑ พัน ๒ รอ.)
  ๑๗. ธงไชยเฉลิมพล ร.พัน ๖ ลพบุรี กองพลพระนคร กองทัพบูรพา (ปัจจุบัน คือ ร.๓๑ พัน ๑ รอ.)
  ๑๘. ธงไชยเฉลิมพล ร.พัน ๘ สระบุรี กองพลพระนคร กองทัพบูรพา (ปัจจุบัน คือ ร.๓๑ พัน ๒ รอ.)
  ๑๙. ธงไชยเฉลิมพล ร.พัน ๒๑ นครราชสีมา กองพลพระนคร กองทัพอีสานบูรพา (ปัจจุบัน คือ ร.๑๓ พัน ๒)

  กองทัพเรือ
  ๑. นายนาวาเอก หลวงพร้อมวีระพันธุ์
  ๒. นายเรือเอก เฉลิม  สถิรถาวร
  ๓. นายเรือโท ขัน  วงศ์กนก
  ๔. นายเรือตรี พรม  รักษ์กิจ
  ๕. นายเรือตรี สมัย  จำปาสุด
  ๖. พันจ่าเอก ทองอยู่  เงี้ยวพ่าย
  ๗. พันจ่าเอก เอี๋ยว  อึ้งหลี
  ๘. พันจ่าเอก นวล  เสี่ยงบุญ
  ๙. พันจ่าเอก ลุน  นุตนา
  ๑๐. พันจ่าเอก ลำดวน  ทัพพะเกตุ
  ๑๑. พันจ่าเอก ยูเล้ง  อาดสาคร
  ๑๒. พันจ่าเอก เพื่อน  สุดสงวน
  ๑๓. พันจ่าเอก ตุน  แซ่เฮง
  ๑๔. พันจ่าเอก เอ่ง  แซ่ลิ้ม
  ๑๕. พันจ่าเอก ป๋อไล้  แซ่เฮง
  ๑๖. จ่าเอก นาค  เจริญสุข
  ๑๗. จ่าเอก วงศ์  ชุ่มใจ
  ๑๘. จ่าตรี ชาญ  ทองคำ

  กองทัพอากาศ
  ๑. นายนาวาอากาศเอก ขุนรณนภากาศ
  ๒. นายนาวาอากาศตรี หม่อมราชวงศ์เสนาะ  ลดาวัลย์
  ๓. นายนาวาอากาศตรี หม่อมเจ้ารังษิยากร  อาภากร
  ๔. นายเรืออากาศเอก เฉลิมเกียร์ติ  วัฒนางกูร
  ๕. นายเรืออากาศเอก ประสงค์  สุชีวะ
  ๖. นายเรืออากาศเอก มานพ  สุริยะ
  ๗. นายเรืออากาศ ไชย  สุนทรสิงห์
  ๘. นายเรืออากาศโท ทองใบ  พันธุ์สบาย
  ๙. นายเรืออากาศโท ฝัน  สุวรรณรักษ์
  ๑๐. นายเรืออากาศตรี สง่าง  พัดทอง
  ๑๑. นายเรืออากศตรี สังวาลย์  วรทรัพย์
  ๑๒. นายเรืออากาศตรี สำราญ  โกมลวิภาค
  ๑๓. นายเรืออากาศตรี จรูญ  กฤษณราช
  ๑๔. นายเรืออากาศตรี แวว  จันทศร
  ๑๕. พันจ่าอากาศเอก ศักดิ์  อินปุระ
  ๑๖. พันจ่าอากาศเอก รังสรรค์  อ่อนรักษา
  ๑๗. พันจ่าอากาศเอก ทองคำ  เปล่งขำ
  ๑๘. พันจ่าอากาศเอก สายบัว  มดิศร
  ๑๙. พันจ่าอากาศโท เกษม  สินธุวรรณะ
  ๒๐. พันจ่าอากาศตรี บุญ  สุขสบาย
  ๒๑. พันจ่าอากาศตรี ลออ  จาดกานนท์
  ๒๒. จ่าอากาศเอก สง่า  ว่องชิงชัย
  ๒๓. จ่าอากาศเอก ประยูร  สุกุมลจันทร์
  ๒๔. จ่าอากาศเอก วาด  อ่ำละออ

  กรมตำรวจ
  นายสิบตำรวจโท หนู  ไชยบุรี

   

   
   

  รายนามผู้ได้รับเหรียญกล้าหาญในสงครามมหาเอเซียบูรพา

  กองทัพบก   เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๘๕
  ๑. นายพันเอก ขุนอิงคยุทธบริหาร
  ๒. นายร้อยตรี วิเชียร  อินทประสงค์
  ๓. จ่าสิบเอก เอื่อน  ทวาย
  ๔. พลทหาร วงศ์  ชูรอด
  ๕. พลทหาร เดิม  ลูกเสือ
  ๖. พลทหาร พ่วง  สุทธิ

  กองทัพอากาศ   เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๘๕
  พันจ่าอากาศเอก สมพงศ์  แนวบันทัด

  กรมตำรวจ   เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๘๕
  นายสิบตำรวจเอก แหร่ม  อ่อนสุกใส

  กองทัพบก   เมื่อ ๒๔ พ.ย.๘๖
  พลโท จิร  วิชิตสงคราม

| หน้าแรก | ย้อนกลับ |