| หน้าแรก | ย้อนกลับ |

พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๑

 
เป็นรูปปทุมอุณาโลม มีอักขระ 

"อุ" อยู่กลาง ล้อมรอบด้วยกลีบบัวอันเป็น
พฤกษชาติที่เป็นสิริมงคลในพุทธศาสนา
ตราอุณาโลมมีรูปร่างคล้ายสังข์เวียนขวา
อยู่ในกรอบลายกนก เริ่มใช้คราวพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๘

พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๒


 
เป็นรูปครุฑยุดนาค เป็นพระราช

สัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธยว่า 
"ฉิม" อันหมายถึงพญาครุฑในวรรณคดี
ไทย ซึ่งอยู่ที่วิมานชื่อ ฉิมพลี

พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๓


 
เป็นรูปปราสาท เป็นพระราช

สัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย
ว่า "ทับ" อันหมายถึง ที่อยู่ หรือ
เรือน

พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๔


 
เป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ

ในกรอบรูปกลมรี เป็นพระราช
สัญลักษณ์ของพระบรมนามาภิไธย
ว่า "มงกุฎ" มีฉัตรตั้งขนาบพระ
มหาพิชัยมงกุฎทั้งสองข้าง มีพาน
ทองสองชั้นวางแว่นสุริยกาลหรือ
เพชรข้างหนึ่ง วางสมุดตำราข้างหนึ่ง 
พระแว่นสุริยกาลหรือเพชร มาจาก
ฉายาเมื่อทรงผนวชว่า "วชิรญาณ"
ส่วนสมุดตำรามาจากการที่ได้ทรง
ศึกษาและมีความเชี่ยวชาญในด้าน
อักษรศาสตร์และดาราศาสตร์

พระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๕

| หน้าแรก | ย้อนกลับ |