ราชา มุขํ มนุสฺสานํ
พระราชาเป็นประมุขของประชาชน

วิ.มหา. 5/124 มม.13/556 สุ.ขุ. 35/446

ทะเลเป็นเจ้าแห่ง
ทิวะสุริยฉัน
รัตติรัศมีจันทร์
สังฆ์ประมุขแห่งชาวหล้า
นทีมหันต์
แจ่มหล้า
เรืองจรัส
เหล่าผู้พึ่งบุญ
ผู้ใหญ่ในแว่นแคว้น
ผู้บำบัดทุกข์ประชา
เป็นประมุขนาครา
ทรงทศพิธธรรมเอื้อ
คือรา ชาแล
ช่วยเกื้อ
ในรัฐ
ราษฎร์ให้สวัสดี
(พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้าสิรินธร สยามบรมราชกุมารี)

พระมหากษัตริย์ของไทย ทรงเป็นทุกสิ่งอย่าง ที่ทำให้ชาติไทย ได้ดำรงคงมา จนถึงทุกวันนี้ ทรงเป็นจอมทัพไทย และทรงเป็น เอกอัครศาสนูปถัมภก ของทุกศาสนาหลัก ที่พสกนิกรไทย นับถืออยู่ ทุกหมู่เหล่า แต่เนื่องจาก พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ ของไทย มาแต่โบราณกาล จนถึงปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต ดังนั้น พระมหากษัตริย์ไทย จึงทรงเป็น พุทธมามกะ ทรงปกครองประเทศ ด้วยหลัก ของทศพิธราชธรรม และจักรวรรดิวัตร อันเป็นคำสอน ในพระพุทธศาสนา นำความเจริญ รุ่งเรือง และความผาสุก ร่มเย็น อันเป็นยอดปรารถนา ของมนุษย์ มาสู่ชนชาวไทย ตลอดมา จนถึงปัจจุบัน


พระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย(๖)
พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยา
พระมหากษัตริย์สมัยธนบุรี
พระบรมราชจักรีวงศ์(๙)
พระชัยวัฒน์ประจำรัชกาล(๙)
พระราชลัญจกร (๙)
เครื่องราชกกุธภัณฑ์(๖)
ธงในองค์พระมหากษัตริย์(๗)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก(๑๑)
น้ำอภิเษก(๖๘)
พระราชพิธีสิบสองเดือน (๑๒)
พระราชานุกิจ
จอมทัพไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี
เหรียญอันเนื่องจากการรบและฝ่าอันตราย(๘)
พระบรมมหาราชวัง(๗)
ประชุมพงศาวดาร
ราชการสงครามฯ(๑๔)
งานกู้ชาติฯ(๑๔)
ประชุมพระราชปุจฉา(๗๖)
พระราชหัตถเลขา ใน ร.๔(๑๐๑)
พระบรมราโชบายฯ ร.๕
พระราชดำรัสใน ร.๕(๙๓)
พระราชนิพนธ์ ใน ร.๖(๒๔)
ร.๖ กับการป้องกันประเทศ
พระราชดำริใน ร.๗
พระบรมราโชวาท