พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก


 • พระราชพิธี ฯ

 • การพระราชพิธี ฯ

 • แห่พระสุพรรณบัตร

 • บรมราชาภิเษก

 • เสด็จออกมหาสมาคม

 • สถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

 • ประกาศเป็นพุทธศาสนูปถัมภก

 • เฉลิมพระราชมณเทียร

 • ถวายพระพรชัยมงคล

 • เฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราช

 • สถาปนาฐานันดรศักดิ์


 • หน้าแรก
  ชาติ
  ศาสนา
  พระมหากษัตริย์