| พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ | พ่อขุนบาลเมือง | พ่อขุนรามคำแหงมหาราช | พระเจ้าเลอไท | พระเจ้าลิไท | พระเจ้าไสยลือไทย |
| พระมหาธรรมราชาที่ ๓ และพระมหาธรรมราชาที่ ๔ | ย้อนกลับ |