| หน้าแรก | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |

เหตุการณ์ในอดีต

           เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ ทำให้ได้รู้ถึงความเป็นมาและวิวัฒนาการของเรื่องนั้นๆ จากอดีตมาสู่ปัจจุบัน และผลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
           การนำเสนอ จะไม่ใช้วิธีการเสนอตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นก่อน แต่จะเสนอตามวงรอบของปีโดยแบ่งออกเป็นรายวันในแต่ละเดือน จนครบวงรอบปี

 มกราคม

1 มกราคม2423
       วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ ทรงพระนามว่า สมเด็จเจ้าฟ้าชายมหาวชิราวุธ พระองค์ได้รับสมัญญานามว่า "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
1 มกราคม2435
       หมอยอร์ช บี. แมคฟาร์แลน (อำมาตย์เอก พระอาจวิทยาคม)  เริ่มกิจการโรงเรียนแพทย์ศิริราช ท่านยังมีเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย สมิทพรีเมี่ยร์ อันเป็นเครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทยเครื่องแรก และมีพจนานุกรม (ดิคชั่นนารี) อีก 2 เล่มคือ  ฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และยังเขียนตำราแพทย์ให้นักเรียนใช้อีกด้วย
1 มกราคม2454
       พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระราชทานธงประจำกอง (ธงชัยเฉลิมพล)แก่กรมทหารรักษาวัง พื้นธงสีแดงมีรูปช้างเผือกทรงเครื่อง ยืนบนแท่น มุมธงมีอักษรย่อ"วปร"
1 มกราคม2469
       พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดสะพานพระรามที่6 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรก  อยู่ตอนเหนือขึ้นไปใกล้จังหวัดนนทบุรี เขตตำบลบางกรวย
1 มกราคม2484
       เป็นวันเริ่มใช้วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม  เพื่อให้เหมือนกับนานาอารยประเทศ จากเดิมใช้วันที่ 1 เมษายน ในปี พ.ศ. 2483  จึงมีแค่ 9 เดือน คือนับตั้งแต่1 เมษายน 2483  สิ้นปี 31 ธันวาคม 2483
1 มกราคม2488
       ไทยได้ยินยอมลงนามในความตกลงสมบูรณ์แบบ  เพื่อเลิกสถานะสงครามระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรและอินเดีย  รวมทั้งบันทึกแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับ ออสเตรเลีย เพื่อเลิกสถานะสงคราม  ความตกลงสมบูรณ์แบบมี 24 ข้อ  เน้นเรื่องการถอนกำลังทหารออกจากสหรัฐไทยเดิม และสี่รัฐมาลัย  การคืนดินแดนให้อังกฤษ  และไทยต้องส่งข้าวจำนวน1.5 ล้านตันให้อังกฤษโดยไม่คิดมูลค่า
2 มกราคม2482
       โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งแรกในประเทศไทย กำเนิดขึ้นโดย มิสเจนีวีฟ คอลฟิลด์(Genevieve Colfield) สตรีตาบอดชาวอเมริกัน ต่อมาใน พ.ศ. 2532 ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด
3 มกราคม2521
       ตั้ง ค่ายพระยอดเมืองขวาง  ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพันทหารราบที่ 3 จังหวัดทหารบกอุดร(ส่วนแยก 2 นครพนม) อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
4 มกราคม2309
       สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ขณะทรงเป็นพระยาวชิรปราการ  ทรงสู้รบกับทหารม้าของพม่าที่บ้านพรานนก(อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ได้ชัยชนะอย่างงดงาม
5 มกราคม2316
       พม่ายกทัพมาตีเมืองพิชัย  พระยาพิชัยยกทัพต่อสู้  โดยถือดาบ 2 เล่ม เข้าจ้วงพันพม่าอย่างไม่ลดละ  จนดาบหักทั้ง 2 เล่ม  และทัพพม่าแตกกระเจิงไป เกียรติคุณพระยาพิชัยจึงเลื่องลือ  และได้รับนามว่า  "พระยาพิชัยดาบหัก"
6 มกราคม2532
       กองทัพอากาศ ได้จัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์องค์หนึ่ง  ขนาดกว้าง 50 เมตรสูง 60 เมตร  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปบูชาจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้รับพระราชทานนามว่า  พระมหาธาตุนภเมทนีดล และได้น้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษาใน พ.ศ. 2530
7 มกราคม2408
       พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเกล้าอยู่หัว  เสด็จสวรรคตที่วังหน้า พระชนมายุได้58 พรรษา  หลังจากทรงประชวรมา 5 ปี
7 มกราคม2456
       พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงสถาปนาโรงเรียนเพาะช่างขึ้นโรงเรียนแห่งนี้ได้พัฒนามาจากกองช่างแกะไม้ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อตอนปลายรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พัฒนามาเป็นโรงเรียนหัตถกรรมราชบูรณะและพัฒนามาเป็น โรงเรียนเพาะช่าง  ตามลำดับ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย  ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนเพาะช่าง สนองพระกรุณาธิคุณ จนกระทั่งสิ้นพระชนม์
7 มกราคม2484
       เกิดกรณีพิพาทด้วยกำลังระหว่างไทยกับ ฝรั่งเศส  รัฐบาลไทยได้ตั้ง จอมพลป. พิบูลสงคราม  เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ใช้กำลังทหารปรับปรุงเขตแดนไทยและอินโดจีนฝรั่งเศส  ผลปรากฎว่าไทยชนะ  ได้ดินแดน 4 จังหวัด คือเสียมราฐ  พระตะบอง  ศรีโสภณ  และนครจำปาศักดิ์  กลับคืนมาเป็นของไทย โดยมีญี่ปุ่นอาสาเข้ามาไกล่เกลี่ย
8 มกราคม2484
       เครื่องบินไทยไปทิ้งระเบิดที่  พระตะบองและเสียมราฐ  เป็นครั้งแรก
8 มกราคม2484
       ญี่ปุ่นบุกรุกไทยในสงครามโลกครั้งที่ 2  โดยยกพลขึ้นบกทางภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช สงขลาและปัตตานี  โดยมีอีกส่วนหนึ่งขึ้นบกที่ทางจังหวัดสมุทรปราการ
9 มกราคม2433
       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ  ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดอู่หลวง เนื่องจากในเวลาดังกล่าวนั้นมีจำนวนเรือหลวงเพิ่มมากขึ้น  อู่หลวงนี้สร้างขึ้นที่โรงหล่อซึ่งหมายถึงที่ว่าการกรมทหารเรือ อู่หลวงดังกล่าวเป็นแบบอู่ไม้  ต่อมาได้ขยายเป็นอู่คอนกรีตเมื่อปี พ.ศ.2447   ค่าก่อสร้าง 500,000 บาท
9 มกราคม2472
       วันก่อฤกษ์  สร้างสะพานพุทธยอดฟ้า กรมหลวงกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเป็นเจ้าหน้าที่ก่อสร้างโดยมีนาย อี ฟอร์โน เป็นสถาปนิก สร้างตามแบบของบริษัท  ดอร์แมนลอง ประเทศอังกฤษ  ใช้งบประมาณ 4 ล้านบาท
10 มกราคม2491
       วันประสูติพระราชวงศ์เธอ  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  ผู้ทรงใช้นามแฝงว่า น.ม.ส.  ย่อจากอักษรท้ายพระนาม  "รัชนีแจ่มจรัส"  ท่านเป็นกวีที่ช่วยให้วรรณคดีในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรุ่งโรจน์
12 มกราคม2385
       มีการพิมพ์ปฏิทินภาษาไทย ขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยหมอ บรัดเลย์
12 มกราคม2476
       พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  และพระบรมราชนีนาถ  พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จประพาสยุโรป และประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษ  จนวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพของพระองค์
13 มกราคม2379
       หมอบรัดเลย์ หมอสอนศาสนาชาวอเมริกัน ได้ทำการผ่าตัดผู้ที่ถูกกระสุนปืนใหญ่ ระเปิดเข้าใส่ในงานฉลองวัดประยูรวงศาวาส ของเจ้าพระยาพระคลัง  นับเป็นการเริ่มการผ่าตัดครั้งแรกในประเทศไทย
13 มกราคม2452
       พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเปิดสถานีวิทยุโทรเลข ของทางราชการเป็นแห่งแรกในประเทศไทย (ขณะนี้เป็นอาคารที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งชาติแล้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร)
13 มกราคม2456
       ร.6 เสด็จไปทรงกระทำพิธีเปิด  สถานีวิทยุโทรเลขของทางราชการแห่งแรกในไทย
14 มกราคม2429
       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมงกุฏราชกุมาร นับเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
15 มกราคม2471
       กรมไปรษณีย์โทรเลขได้เปิดการสื่อสาร  ทางวิทยุโทรเลขโดยตรงกับยุโรปโดยติดต่อกับกรุงเบอร์ลินเป็นครั้งแรก
16 มกราคม2336
       ไทยเสียเมืองมะริด  ทวาย และตะนาวศรี  ให้แก่พม่า
16 มกราคม2488
       รัฐบาลซึ่งมีนายควง อภัยวงศ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ตราพระราชบัญญัติครูขึ้นเป็นฉบับแรกด้วยความมุ่งหมาย 3 ประการ คือ
       1  เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์
       2  เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู
       3  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน  ทางราชการได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันครู  ขึ้นเป็นครั้งแรก
17มกราคม 2466
       พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ โปรดเกล้า ฯ ให้ตรา กม. ว่าด้วย  ประกาศจัดการตรวจรักษาของโบราณ นับเป็น กม. ฉบับแรกในเรื่องนี้
17 มกราคม2488
       การรบทางเรือที่เกาะช้าง และในวันนี้ของทุก ๆ ปี  กองทัพเรือถือว่าเป็นวันสดุดีและบำเพ็ญกุศลแก่ผู้เสียชีวิตในการรบแห่งราชนาวี
18 มกราคม2410
       พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ส่งราชทูตไปประจำ ณ กรุงปารีส
20 มกราคม2411
       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อยอดพระปฐมเจดีย์ณ จังหวัดนครปฐม ถือกันว่าพระปฐมเจดีย์ เป็นพระเจดีย์ใหญ่และสูงที่สุดในประเทศไทยเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ภายใน
22 มกราคม2400
       พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ  ทรงประกาศแต่งตั้งพระยามนตรีสุริยวงศ์ เป็นราชฑูตไปลอนดอน  เจ้าหมื่นสรรเพธภักดีเป็นอุปทูต  จมื่นมณเฑียรพิทักษ์เป็นตรีฑูต ประกาศนี้ได้มอบสำหรับ  พวกฑูตานุทูต ณ ท้องสนาม  ในพระบรมมหาราชวัง
22 มกราคม
       กองทัพบกได้ตั้งกองพลทหารอาสาสมัครผลัดที่ 1 ขึ้น มีพลตรี ทวี  ดำรงหัด เป็นผู้บัญชาการกองพล   กำลังส่วนนี้ได้เดินทางไปผลัดเปลี่ยน กรมทหารอาสาสมัครที่ไปทำการรบ  ในสาธารณรัฐเวียตนามเมื่อเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม2511
23 มกราคม2431
       พลตรีพระยาสุรศักดิ์มนตรี  ได้เดินทางออกจากหลวงพระบางกลับกรุงเทพ ฯ หลังจากที่ได้จัดระเบียบการปกครองดินแดนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว
23 มกราคม2495
       ไทยได้จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนขึ้นเป็นครั้งแรก
24 มกราคม2384
       พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้กรมขุนอิศเรศรังสรรค์(ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว) เป็นแม่ทัพเรือยกทัพไปตีเมืองบันทายมาศของญวน
24 มกราคม2400
       พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชสาส์น  ถึงสมเด็จพระนางวิกตอเรียมหาราชินีแห่งสหราชอาณาจักร อันได้แก่บริเตนใหญ่  ไอร์แลนด์และประเทศในอาณานิคม  มีใจความว่าพระเจ้ากรุงบริตาเนียได้ส่งทูตานุทูตอังกฤษเข้ามาเจรจาทาง  พระราชไมตรีกับกรุงสยามสองครั้งแล้ว ฝ่ายกรุงสยามควรจะให้ทูตานุทูตสยามออกไปคำนับให้ถึงพระเจ้ากรุง พระเจ้ากรุงบริตาเนีย
25 มกราคม2135
       สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทรงกระทำยุทธหัตถีได้ชัยชนะจาก  สมเด็จพระมหารอุปราชพร้อมกับสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้ชัยชนะจากมางจาชโร ณ พื้นที่ระหว่าง ตำบลตระพังตรุ จังหวัดกาญจนบุรี กับ ตำบลหนองสาหร่าย  จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาทางราชการได้กำหนดให้วันดังกล่วาเป็นวันกองทัพไทย ตั้งแต่ปี 2524 เป็นต้นมา
25 มกราคม2227
       คณะฑูตไทยคณะที่ 2 ออกเดินทางจากกรุงศรีอยุธยา  ไปยังประเทศฝรั่งเศส (คณะแรกสูญหายในระหว่างเดินทาง)
25 มกราคม2485
       รัฐบาลไทยภายใต้การนำของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ประกาศสงครามกับอังกฤษ (บริเตนใหญ่)และสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ
25 มกราคม2502
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงกระทำยุทธหัตถี  มีชัยชนะแก่พระมหา อุปราชา
28 มกราคม2456
       พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงสมโภชเจดีย์ยุทธหัตถีที่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ถูกค้นพบเป็นครั้งแรก  โดยเหลือซากแต่เพียงฐานสี่เหลี่ยมกว้าด้านละ19.50 เมตร   สูงจากพื้นดินถึงส่วนชำรุด 6.50 เมตร
28 มกราคม2484
       กรณีพิพาทอินโดยจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศส  ยุติลงโดยญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลี่ย มีการลงนามในข้อตกลงพักรบ
29 มกราคม2382
       หมอบัดเลย์  หมอสอนศาสนาชาวอเมริกัน  ได้ทำการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ เป็นครั้งแรกในเมืองไทย
29 มกราคม2445
       พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ จบการศึกษา จากประเทศอังกฤษ  เสด็จกลับคืนสู่พระนคร

| หน้าแรก | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | บน |