อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
 loading picture

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม  อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระนอง ฝั่งทะเลอันดามัน มีทั้งส่วนที่อยู่ชายทะเลพื้นที่เกาะชายฝั่งและพื้นที่เกาะห่างจากชายฝั่ง    อยู่ในขั้นเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมาย

ลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ
 loading picture
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปประกอยด้วย  ที่ราบชายผั่งทะเลอันดามัน และหมู่เกาะในทะเลอันดามันสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ
1. กลุ่มพื้นที่ชายทะเล  มีลักษณะเป็นหาดงอกยื่นไปในทะเล ปกคลุมด้วยป่าชายเลนอย่างหนาแน่น  มีลำคลองขนาดใหญ่หลายสายไหลผ่านเช่น  คลองหงาว  คลองบางหนาง  คลองละออง  คลดงราชกูดคลองละอุ่น และคลองบางจาก เป็นต้น
2. กลุ่มพื้นที่เกาะที่ตั้งอยู่ชายฝั่ง  ได้แก่  เกาะบางจาก  เกาะยิว  เกาะทรายดำ  เกาะสน และเกาะบริวารอื่นๆ  แต่ละเกาะมีป่าชายเลนหนาแน่น เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะส่วนทางด้านทิศตะวันตก  จะมีลักษณะเป็นเวิ้ง  อ่าว และหาดทราย พื้นที่บนเกาะมีสภาพเป็นดงดิบชื้นปกคลุม
3. กลุ่มพื้นที่ที่ตั้งอยู่ห่างจากแนวฝั่ง  ได้แก่  เกาะช้าง  เกาะทะลุ  เกาะตาครุฑ  เกาะหม้อ  เกาะปริง เกาะไร่  และเกาะไฟไหม้   เป็นหมู่เกาะที่วางตัวกระจายในแนวเหนือ-ใต้   ขนานไปกับแนวชายฝั่ง   พื้นที่บนเกาะแต่ละเกาะจะปกคลุมด้วยป่าดงดิบชื้น  บริเวณชายฝั่งรอบเกาะจะมีแนวปะการังกระจายอยู่ทั่วไป

พรรณไม้
 loading picture
           ป่าชายเลนบริเวณใกล้แนวชายฝั่ง เป็นพื้นที่กว้างใหญ่  คงสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางระบบนิเวศ  ต้นโกงกาง  เป็นกลุ่มของต้นโกงกางใบเล็กที่มีขนาดสูงใหญ่ ที่ยังคงเหลือแห่งเดียวในประเทศไทยอยู่บริเวณทิศเหนือของเกาะยิว  ป่าดงดิบชื้น  จะปกคลุมพื้นที่บนเกาะโดยทั่วไป

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ
ยังไม่มีข้อมูลที่สำรวจ

แหล่งท่องเที่ยว
 loading picture
หาดทรายแดงบนเกาะตาวัวดำ  เป็นหาดทรายที่มีสีออกแดงคล้ายสีอิฐ  เกิดจากการทับถมของเปลือกหอยนานาชนิดที่ถูกคลื่นพัดพามาทับถมไว้เป็นเวลานาน  ประกอบกับทิวทัศน์ของโขดหินและป่าเขาที่สวยงาม
อ่าวปอ   บริเวณทิศใต้ของเกาะทรายดำ  มีลักษณะเป็นเวิ้งอ่าวที่เงียบสงบ มีทิวทิศน์ของชายหาดและป่าชายเลนที่สวยงาม
หาดหินงาม  บริเวณรอบเกาะไฟไหม้   พบเพียงแห่งเดียวในอุทยาน ฯ  เกิดจากการทับถมของหินกลมมนหลายหลากสีขนาดเล็ก   จำนวนมากเป็นเวลานาน   เกิดแสงสะท้อนวาววับ  เมื่อคลื่นสาดซัด
 loading picture
สะพานหินธรรมชาติบนเกาะทะลุ   เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติ  โขดหินที่สลับซับซ้อน และหาดทรายขาวสะอาดบนเกาะช้าง
กิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวในอุทยาน ฯ  สามารถดำเนินการในรูปแบบต่างๆ คือ  การเดินป่า   การถ่ายภาพตามธรรมชาติ   การดูนก  การแล่นเรือและศึกษาธรรมชาติ   การดำน้ำชมปะการัง   และการพักแรม


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |