อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี

| หน้าแรก | หน้าต่อไป |

พระนครคีรี หรือที่เรียกโดยสามัญว่าเขาวัง อยู่ที่ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เดิมเป็นพระราชฐาน พระบาทสมเด็จพระจอมเเกล้าฯ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างบนยอดเขาสมณ หรือเขามหาสวรรค์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๑ สำหรับใช้ประทับแรม ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเเกล้าฯ ทรงใช้เป็นที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะ จากต่างประเทศ
พระนครคีรี ประกอบด้วยพระที่นั่งหลายองค์ กลุ่มอาคาร และพระอารามประจำพระราชฐาน นับเป็นพระราชฐานแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่สร้างบนยอดเขา สิ่งก่อสร้างเป็นการผสมผสานศิลป และสถาปัตยกรรมตะวันตกและของไทย เข้าด้วยกันได้อย่างกลมกลืนและงดงามเป็นอย่างยิ่ง
บนยอดเขามหาสวรรค์ มีพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่สร้างอยู่เดิม มีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นมาใหม่ ฐานเจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง ๒๐ เมตร สูง ๔๐ เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน พระราชทานนามว่า พระธาตุจอมเพชร
ยอดเขาด้านทิศตะวันออก สร้างเป็นวัดประจำพระราชวังบนพระนครคีรี พระราชทานนามว่า วัดพระแก้ว ประกอบด้วยพระอุโบสถ พระสุทธเสลเจดีย์ พระปรางค์แดง และศาลาจีน อยู่ในส่วนของพุทธาวาส สัดส่วนและขนาดของสิ่งก่อสร้าง เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ
พระอุโบสถก่ออิฐถือปูน เป็นสามห้องขนาดย่อม ผนังประดับหินอ่อน หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี มีมุขลดด้านหน้าและด้านหลัง หน้าบันเป็นตราพระมหามงกุฎปูนปั้น
 
พระสุทธเสลเจดีย์ อยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถ เป็นเจดีย์ทรงกลม ฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างด้านละ ๓ เมตร องค์เจดีย์สูง ๙ เมตร ทำด้วยหินอ่อนสีเทาอมเขียว

| หน้าแรก | หน้าต่อไป | บน |