| หน้าแรก | ย้อนกลับ |

ผนวก ข
ผู้สอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคได้ในขณะที่ยังเป็นสามเณร สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
รูปที่
พ.ศ.
นาม
นามสกุล
อายุ
วัด
๑.
๒๓๗๔
สามเณรสา
-
๑๘
ราชาธิวาสวิหาร
๒.
๒๔๕๑
สามเณรปลด
เกตุทัต
๒๐
เบญจมบพิตร
๓.
๒๕๐๓
สามเณรเสฐียรพงษ์
วรรณปก
๒๑
ทองนพคุณ
๔.
๒๕๐๔
สามเณรประยุทธ
อารยางกูร
๒๒
พระพิเรนทร์
๕.
๒๕๐๖
สามเณรอุทัย
เกลี้ยงเล็ก
๒๐
บางหลวง  ปทุมธานี
๖.
๒๕๑๔
สามเณรสำราญ
สุขวัฑฒโก
๒๒
สุทัศนเทพวราราม
๗.
๒๕๑๖
สามเณรบรรจบ
บรรณรุจิ
๒๐
แก้วฟ้า  ราชบุรี
๘.
๒๕๑๙
สามเณรประกอบ
วงศ์พรนิมิตร
๒๑
ชนะสงคราม
๙.
๒๕๑๙
สามเณรประยูร
มีฤกษ์
๒๐
ประยุรวงศาวาส
๑๐.
๒๕๑๙
สามเณรสุชาติ
สอดสี
๒๒
ปากน้ำ  ภาษีเจริญ
๑๑.
๒๕๒๑
สามเณรชรินทร์
จุลคประดิษฐ์
๒๒
มหาพฤฒาราม
๑๒.
๒๕๒๑
สามเณรสุรินทร์
คุ้มจั่น
๒๒
ดาวดึงษาราม
๑๓
๒๕๒๑
สามเณรประเชิญ
ชื่นรักชาติ
๒๐
ดาวดึงษาราม
๑๔.
๒๕๒๒
สามเณรสุจินต์
เพชรเนียน
๒๐
ปากน้ำ  ภาษีเจริญ
๑๕.
๒๕๒๓
สามเณรสมชัย
ฟักสุวรรณ
๒๒
ชนะสงคราม
๑๖.
๒๕๒๔
สามเณรสังเวย
เนตรนิมิตร
๒๒
ปากน้ำ  ภาษีเจริญ
๑๗.
๒๕๒๕
สามเณรชนะ
ภมรพล
๒๒
ราชบุรณะ
๑๘.
๒๕๒๕
สามเณรวัชระ
งามจิตรเจริญ
๒๑
สีหไกรสร
๑๙.
๒๕๒๖
สามเณรวิชัย
ใจมุ่ง
๒๒
ประยุรวงศาวาส
๒๐.
๒๕๒๗
สามเณรเสน่ห์
เขียวมณี
๒๒
ชนะสงคราม
๒๑.
๒๕๒๘.
สามเณรเกรียงไกร
เทพนิมิตร
๒๒
ชนะสงคราม
๒๒.
๒๕๒๙
สามเณรบุญชู
จันทร์สว่าง
๒๒
นิมมานนรดี
๒๓.
๒๕๓๐
สามเณรสมหวัง
แก้วสุฟอง
๒๒
ประยุรวงศาวาส
๒๔.
๒๕๓๐
สามเณรธรรมนันท์
กันทะเตียน
๒๑
สุทัศนเทพวราราม
๒๕.
๒๕๓๐
สามเณรเสวก
มีลาภกิจ
๒๑
ดาวดึงษาราม
๒๖.
๒๕๓๐
สามเณรสุทิน
สุขดี
๒๑
ดาวดึงษาราม
๒๗.
๒๕๓๐
สามเณรสำเนียง
เลื่อมใส
๒๑
ดาวดึงษาราม
๒๘.
๒๕๓๑
สามเณรแก้ว
ชิดตะขบ
๒๑
จักรวรรดิราชาวาส
๒๙.
๒๕๓๑
สามเณรปฐมพงษ์
งามล้วน
๒๐
บวรนิเวศวิหาร
๓๑.
๒๕๓๑
สามเณรวิเชียร
ปราบพาล
๒๒
ปากน้ำ ภาษีเจริญ
๓๒.
๒๕๓๑
สามเณรบุญเลิศ
โสภา
๒๑
พระพุทธบาท สระบุรี
๓๓.
๒๕๓๒
สามเณรประสิทธิ์
กุญบุญญา
๒๑
ชนะสงคราม
๓๔.
๒๕๓๒
สามเณรไพโรจน์
พนารินทร์
๒๑
ชนะสงคราม
๓๕.
๒๕๓๓
สามเณรปรีชา
บุญศรีตัน
๒๑
หัวลำโพง
๓๖.
๒๕๓๓
สามเณรอุทิศ
ศิริวรรณ
๒๑
ราชบุรณะ
๓๗.
๒๕๓๓
สามเณรทองพูล
แสงคำ
๒๑
ทองนพคุณ
๓๘.
๒๕๓๓
สามเณรชัยณรงค์
ศรีมันตะ
๒๒
พลับพลาชัย
๓๙.
๒๕๓๓
สามเณรวินัย
เภาเสน
๒๒
ปากน้ำ
๔๐.
๒๕๓๔
สามเณรเกรียงไกร
เนากลาง
๒๒
บพิตรพิมุข
๔๑.
๒๕๓๔
สามเณรสมบัติ
หม้อมีสุข
๒๒
ดาวดึงษาราม
๔๒.
๒๕๓๔
สามเณรสุทัศน์
นักการเรียน
๒๐
ดาวดึงษาราม
๔๓.
๒๕๓๔
สามเณรผดุง
แปงการิยา
๒๒
ประยุรวงศาวาส
๔๔.
๒๕๓๔
สามเณรนิพนธ์
แสงแก้ว
๒๑
ทองนพคุณ
๔๕.
๒๕๓๔
สามเณรสุวิทย์
สร้อยเสนา
๒๑
พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
๔๖.
๒๕๓๕
สามเณรธีระพงษ์
มีไธสง
๒๑
ชนะสงคราม
๔๗.
๒๕๓๕
สามเณรอุเทน
สัจจัง
๒๑
ชนะสงคราม
๔๘.
๒๕๓๕
สามเณรคะนอง
ชาวทองหลาง
๒๒
บพิตรพิมุข
๔๙.
๒๕๓๕
สามเณรสุภา
อุทโท
๒๑
ปทุมวนาราม
๕๐.
๒๕๓๕
สามเณรเกษม
โพธิ์พันธุ์
๒๒
ราชบุรณะ
๕๑.
๒๕๓๖
สามเณรสำรวจ
พันยูเทพ
๒๑ 
ใหม่อมตรส
๕๒.
๒๕๓๕
สามเณรจำเนียร
ผลาวงศ์
๒๒
นิมมานรดี
๕๓.
๒๕๓๕
สามเณรมนตรี
สืบด้วง
๒๒
ปากน้ำ
๕๔.
๒๕๓๕
สามเณรประยูร
ป้อมสุวรรณ
๒๒
โมลีโลกยาราม
๕๕.
๒๕๓๕
สามเณรเวทย์
บุญคุ้ม
๒๒
มหาสวัสนดิ์ฯ นครปฐม
๕๖. 
๒๕๓๖
สามเณรเชษฐ์ชาย
มีแก้ว
๒๒
ชนะสงคราม
๕๗.
๒๕๓๖
สามเณรนิกร
สิงห์เผือก
๒๓
บพิตรพิมุข
๕๘.
๒๕๓๖
สามเณรสายัณ
ปินะดวง
๒๒
บพิตรพิมุข
๕๙.
๒๕๓๖
สามเณรณัฐพงษ์
ภูลายยาว
๒๑
ปทุมวนาราม
๕๙.
๒๕๓๖
สามเณรณัฐพงษ์
ภูลายยาว
๒๑
ปทุมวนาราม
๖๐.
๒๕๓๖
สามเณรสุเทพ
พรมเลิศ
๒๑
พลับพลาชัย
๖๒.
๒๕๓๖
สามเณรฉลวย
จันทร์หอม
๒๒
ปากน้ำ
๖๓.
๒๕๓๖
สามเณรพุทธรักษ์
ปราบนอก
๒๑
เพชรวราราม  เพชรบูรณ์
๖๔
๒๕๓๗
สามเณรบุญปั่น
น้อยหน่อ
๒๑
ไตรมิตรวิทยาราม
๖๕.
๒๕๓๗
สามเณรเทพพร
มังธานี
๒๒
ปทุมคงคา
๖๖.
๒๕๓๗
สามเณรสุขุมพงษ์
ภูริวัฒโนภาส
๒๑
มกุฎกษัตริยาราม
๖๗.
๒๕๓๗
สามเณรธวัช
ทะเพชร
๒๑
สร้อยทอง
๖๘.
๒๕๓๗
สามเณรประกอบ
สมานทอง
๒๒
เทวีวรญาติ
๖๙.
๒๕๓๗
สามเณรสนอง
นิสสัยดี
๒๒
สุทัศนเทพวราราม
๗๐.
๒๕๓๗
สามเณรณรสิทธิพร
บุญตาม
๒๒
ราชโอรสาราม
๗๑.
๒๕๓๗
สามเณรไพฑูรย์
อุทัยคาม
๒๓
ศรีสุดาราม
๗๒.
๒๕๓๗
สามเณรเสริม
ทุ่นใจ
๒๑
ศรีสุดาราม
๗๓.
๒๕๓๗
สามเณรโกวิทย์
ราชิวงศ์
๒๑
อนงคาราม
๗๔.
๒๕๓๗
สามเณรวรธาร
ทัดแก้ว
๒๒
อ่างทอง  จ.อ่างทอง
๗๕.
๒๕๓๗
สามเณรวิวัธน์
บุญวัตร
๒๑
เก้าเลี้ยว  จ.นครสวรรค์
๗๖.
๒๕๓๗
สามเณรนราธิป
แก้วประสิทธิ์
๒๒
พระปฐมเจดีย์  นครปฐม
๗๗.
๒๕๓๗
สามเณรเกรียงไกร
บุญพระคม
๒๒
ป่าชัยรังสี  จ.สมุทรสาคร
๗๘.
๒๕๓๘
สามเณรสมชาย
บุญเกลี้ยง
๒๒
บพิตรพิมุข
๗๙.
๒๕๓๘
สามเณรโยธิน
โทคำมา
๒๐
บพิตรพิมุข
๘๐.
๒๕๓๘
สามเณรสมเจตน์
ผิวทองงาม
๒๑
ประยุรวงศาวาส
๘๑.
๒๕๓๘
สามเณรวิบูลย์
อุ่นแก้ว
๒๓
บึง  จ.นครราชสีมา
๘๒.
๒๕๓๘
สามเณรนรินทร์
แซ่หลิว
๒๑
พระงาม  จ.นครปฐม
๘๓.
๒๕๓๙
สามเณรอรุณ
เฮียงฮม
๒๒
ตรีทศเทพ
๘๔.
๒๕๓๙
สามเณรรัตนะ
ปัญญาภา
๒๒
มหาธาตุ
๘๕..
๒๕๓๙
สามเณบุญเลิศ
บารมี
๒๑
ราชบุรณะ
๘๖.
๒๕๓๙
สามเณรขวัญชัย
ใจศิริ
๒๑
ทองนพคุณ
๘๗.
๒๕๓๙
สามเณรกฤษณชัย
แดงพูลผล
๒๒
นิมมานรดี
๘๘.
๒๕๓๙
สามเณรคำพอง
ช้างเถื่อน
๒๑
นิมมานรดี
๘๙.
๒๕๓๙
สามเณรประสูติ
เรียงเรียบ
๒๒
ประยุรวงศาวาส
๙๐.
๒๕๓๙
สามเณรปัญญา
โปร่งใจ
๒๑
ประยุรวงศาวาส
๙๑.
๒๕๓๙
สามเณรสำเริง
แสงศิริ
๒๑
จันทาราม
๙๒.
๒๕๓๙
สามเณรวิทยา
แดบสูงเนิน
๒๒
ราชโอรสาราม
๙๓.
๒๕๓๙
สามเณรสยาม
ราชวัตร
๒๒
ศรีสุดาราม
๙๔.
๒๕๓๙
สามเณรเกรียงไกร
แก้วไชยะ
๒๑
จักรวรรดิราชาวาส
๙๕.
๒๕๔๐
สามเณรมหาศาล
สืบนิสัย
๒๒
มหาธาตุ
๙๖.
๒๕๔๐
สามเณรวิรัช
นุโยค
๒๑
มหาพฤฒาราม
๙๗.
๒๕๔๐
สามเณรสมศักดิ์
แก้วคำบ้ง
๒๒
นางนองวรวิหาร
๙๘.
๒๕๔๐
สามเณรสามารถ
เพชรสมัย
๒๒
พระธรรมกาย  ปทุมธานี
๙๙.
๒๕๔๐
สามเณรสมหวัง
แสงบำรุง
๒๒
ศรีสุดาราม
๑๐๐.
๒๕๔๐
สามเณรสุพจน์
คำน้อย
๒๒
อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี
๑๐๑.
๒๕๔๑
สามเณรมงคล
สวัสดี
๒๓
ไตรมิตรวิทยาราม
๑๐๒.
๒๕๔๑
สามเณรฉัตรชัย
มูลสาร
๒๑
บวรนิเวศวิหาร
๑๐๓.
๒๕๔๑
สามเณรจิรกิตติ์
ชัยศรี
๒๑
ราชบพิธ
๑๐๔.
๒๕๔๑
สามเณรกาญจน์
ถาวรบรรจบ
๒๑
สระเกศ
๑๐๕.
๒๕๔๑
สามเณรสมพรณ์
พุกสาย
๒๒
พระธรรมกาย  ปทุมธานี
๑๐๖.
๒๕๔๑
สามเณรชำนาญ
เกิดช่อ
๒๒
เขียนเขต  จ.ปทุมธานี
๑๐๗.
๒๕๔๑
สามเณรโกวิทย์
พิมพวง
๒๒
พระปฐมเจดีย์  นครปฐม
๑๐๘.
๒๕๔๒
สามเณรเชิดชัย
หมื่นภักดี
๒๒
สร้อยทอง
๑๐๙.
๒๕๔๒
สามเณรอิทธิยาวุธ
เสวาลักษณ์คุปต์
๒๒
สามพระยา
๑๑๐.
๒๕๔๒
สามเณรวิรัตน์
ณุศรีจันทร์
๒๓
ประยุรวงศาวาส
๑๑๑.
๒๕๔๒
สามเณรเดชจำลอง
พุฒหอม
๒๒
ปากน้ำ   | หน้าแรก | ย้อนกลับ | บน |