| ปางบำเพ็ญทุกขกิริยา | ปางรับข้าวมธุปายาส | ปางลอยถาด | ปางรับหญ้าคา | ปางมารวิชัย | ปางถวายเนตร |
| ปางรัตนจงกรม(จงกรมแก้ว) | ปางห้ามมาร | ปางนาคปรก | ปางรำพึง | ปางปฐมเทศนา | บน | ย้อนกลับ |