หน้าแรก | สมุดเยี่ยมชม | ตอบสมุดเยี่ยมชม | กระดานสนทนา | ติดต่อผู้จัดทำ | 

บอกเล่าเก้าสิบ

            นับตั้งแต่สำนักราชเลขาธิการ  อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ ได้เมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๑ เว็บไซต์หอมรดกไทยก็เริ่มออกสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบ อันประกอบด้วยเรื่องของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และได้จัดทำเพิ่มเติมในกลุ่มหัวข้อเรื่องดังกล่าว เพิ่มพูนมากขึ้นตามลำดับ ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าชมเป็นอย่างดี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับ
            ต่อมาเมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๒ เว็บไซต์หอมรดกไทยได้รับการพิจารณาให้อยู่ในเครือข่ายกาญจนาภิเษก ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะหน่วยที่ร่วมเสนอผลงาน ทำให้เว็บไซต์หอมรดกไทยเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ที่รัก และสนใจในเรื่องของประเทศไทย และวิถีชีวิตไทย

            เมื่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ดำเนินงานโครงการสื่อเพื่อวัฒนธรรมในแผนงาน เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน ๑๐ สถาบัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเบี่ยงเบนของสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสื่อที่นำเสนอข้อมูลข่าวสาร สู่ประชาชนในทิศทางที่ไม่เหมาะสม  และยกย่องสื่อที่มีคุณค่าส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติ  ในการนี้ เว็บไซต์หอมรดกไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็น เว็บไซต์ดีเด่นในกลุ่มสนับสนุน ส่งเสริมวิถึชีวิต และความเป็นอยู่อย่างไทย  ได้รับ "เกียรติบัตร" จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีมอบ


            ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔  เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้จัดทำเว็บไซต์หอมรดกไทย มีความว่า สำนักงานได้ตระหนักในความเสียสละ และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน จึงนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อทรงทราบ และขอพระราชทานวโรกาสให้คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อรับโล่รางวัล ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เข้าเฝ้า ฯ ในวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา สำนักงาน ฯ จึงขอเชิญผู้จัดทำเว็บไซต์หอมรดกไทยเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานโล่รางวัล ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว............................................................................

            ผู้จัดทำเว็บไซต์หอมรดกไทย และคณะได้เข้าเฝ้า ฯ และรับพระราชทานโล่รางวัล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้อความที่จารึกในโล่รางวัลนี้
 

อักษรพระนามาภิไธย สธ.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานรางวัล
ประกาศเกียรติคุณ

www.heritage.thaigov.net
เว็ตไซต์สนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิต
โครงการสื่อเพื่อวัฒนธรรม

จัดโดย
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พุทธศักราช ๒๕๔๕
.............................................................


คณะผู้จัดทำ


............................................................................

            เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕  กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่า จากการประกวดเว็บไซต์ทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของงานวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ผลการตัดสินปรากฎว่า เว็บไซต์หอมรดกไทย www.heritage.thaigov.net  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
            ผู้แทนผู้จัดทำเว็บไซต์หอมรดกไทยได้ไปรับโล่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และใบประกาศเกียรติคุณ จากเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมพุทธมณฑล เมื่อวันที่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕

นางสิริกร มณีรินทร์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
มอบเป็นรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
การคัดเลือกสื่อเกี่ยวกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น (Web Site)
ประเภทองค์กรหรือสถาบัน
งานวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล
จัดโดย
มหาเถรสมาคม คณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลฝ่ายฆราวาส
และกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
๒๑ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕

หน้าแรก | สมุดเยี่ยมชม | ตอบสมุดเยี่ยมชม | กระดานสนทนา | ติดต่อผู้จัดทำ |  บน  |