หอมรดกไทย
หน้าแรก | สมุดเยี่ยมชม | ตอบสมุดเยี่ยมชม | กระดานสนทนา | ติดต่อผู้จัดทำ | 

เล่าแจ้งแถลงไข

    .   ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมและให้คำแนะนำมา อยากจะทำความเข้าใจแก่ท่าน ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในหอมรดกไทยว่า ข้อมูลมรดกไทยที่นำเสนอในหอมรดกไทยนั้น เป็นข้อมูลโดยสังเขปเบื้องต้น เท่าที่พอจะประมวลมานำเสนอในขอบเขตจำกัดอันหนึ่ง เพื่อให้คนไทยโดยทั่วไปได้ทราบเป็นพื้นฐาน ถ้าต้องการหาความรู้ให้ลึกซึ้งขึ้นไปในเรื่องใด ก็ต้องค้นคว้าหาข้อมูลประกอบเพิ่มเติมตามความต้องการของแต่ละท่าน

    .   สำหรับการนำเสนอ ก็ได้พยายามทำให้เรียบง่าย เพื่อให้เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่ได้คำนึงถึงความสวยงาม คิดถึงประโยชน์และประหยัดเป็นปัจจัยสำคัญ มีการทำดัชนีใหญ่และย่อยหลายระดับ แล้วแต่ว่าเรื่องนั้น ๆ จะมีประเภท ลักษณะและปริมาณข้อมูลเป็นอย่างไร เช่น เรื่องเมื่องเก่าของไทยเพียงเรื่องเดียว ซึ่งนำลงไปแล้ว ๗๕ เมือง มีปริมาณข้อมูลที่ถ้าพิมพ์ออกมาด้วยกระดาษพิมพ์ขนาด เอ 4 จะเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งพันหน้าไปแล้ว นอกจากนั้นยังได้แบ่งแฟ้มข้อมูล ให้มีขนาดที่พอเหมาะ เพื่อไม่ต้องใช้เวลามากไนการเข้าถึงข้อมูล และจำกัดขนาดภาพไม่ให้มีขนาดใหญ่เกินไปด้วยเหตุผลเดียวกัน

    .   มรดกไทยมีอยู่มากมาย เท่าที่นำมาเสนอในหอมรดกไทย เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่เราก็ได้พยายามสรรหามาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา และการแก้ไขข้อมูลให้ทันสม้ย เราทำอยู่ตลอดเวลาเช่นกันครับ

ตอบคำถามทั่วไป (Frequency Ask Question)

ถาม : เป็นเว็บที่มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทย และมีไว้ให้ลูกหลานไทยได้ศึกษาหาความรู้ ขออนุญาตคัดลอก นำข้อความและภาพบางส่วน ไปเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทาน จะได้ใหมครับ
ตอบ : ยินดีให้นำไปเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเรียน นักศึกษา และควรบอกถึงที่มาของข้อมูลว่ามาจากใหน หรือทำเป็นจุดเชื่อมโยงไปยัง 'หอมรดกไทย' ที่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เนต และเนื้อหาสาระที่นำเสนอในหอมรดกไทย ไม่อาจจะให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยเสรี ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดทำ

ถาม : ทำไมไม่มีหัวข้อพระมหากษัตริย์กรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ตอบ : เรื่องของกรุงธนบุรีมีอยู่แล้วในกลุ่มพระมหากษัตริย์ เรื่องงานกู้ชาติในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ถาม : ไม่ทราบว่า หอมรดกไทย มีภาคภาษาอังกฤษหรือเปล่า ?
ตอบ : สำหรับภาคภาษาอังกฤษ ผู้จัดทำ มีความตั้งใจว่า เป็นเรื่องที่อยากจะทำ แต่ติดขัดที่หาผู้ที่มีขีดความสามาถในการแปลไม่ได้ เคยมีผู้อาสามาหลายราย แต่ก็ยังไม่สามารถส่งผลงานนำเสนอได้

ถาม : ในหมวดเพลงไทยให้สาระ น่าจะแจ้งผู้แต่งเนื้อร้อง และทำนองเพลงด้วย สมาคมดนตรีไทย หรือสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย จะเข้ามาช่วยได้ไหม
ตอบ : เพลงไทยให้สาระส่วนใหญ่ เป็นเพลงเก่าและอายุมากกว่าครึ่งศตวรรษ คือก่อนปี พ.ศ.๒๕๐๐ และมีอีกจำนวนไม่น้อย เป็นเพลงก่อนสงครามมหาเอเซียบูรพา เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๔ และมีบางเพลงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ ต้นฉบับส่วนใหญ่ลายมือเขียนของท่านที่รวบรวมเอาไว้ในครั้งนั้น ๆ จึงไม่มีบันทึกข้อมูลว่า ผู้แต่งเนื้อและทำนอง สมาคมดังกล่าวอาจช่วยได้บ้าง แต่คงไม่หมด

ถาม : ต้องการทราบคำขวัญวันเด็กปี 2544 กรุณาตอบด้วย
ตอบ : คำขวัญวันเด็ก ไม่มีในหอมรดกไทยหน้าแรก | สมุดเยี่ยมชม | ตอบสมุดเยี่ยมชม | กระดานสนทนา | ติดต่อผู้จัดทำ |  บน  |