พระบรมมหาราชวัง
The Grand Palace
| หน้าแรก | พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท | หมู่พระมหามณเฑียร | หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
| พระที่นั่งบริเวณสวนศิวาลัย | ประตูรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง | ป้อมรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง |

พระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาท
Sutthaisavan Prasat
สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ โปรดเกล้าฯให้สร้างอยู่บนกำแพงพระบรมมหาพระราชวัง ด้านทิศตะวันออก โดยเอาแบบอย่างพระที่นั่งจักรวรรดิ์ไพชยนต์ ของกรุงศรีอยุธยาเดิมเป็นพลับพลาโถงจตุรมุข เครื่องไม้ทั้งหมด หลังคาไม่มียอด พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯได้โปรดเกล้าฯ ให้รื้อของเก่าสร้างใหม่ก่ออิฐ เครื่องยอดปราสาท พระราชทานนามว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ เคยใช้เป็นที่โสกันต์ขณะซ่อมพระที่นั่งดุสิตฯ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯได้พระราชทานนามใหม่ว่า พระที่นั่งสุทไธสวรรย์
พระที่นั่งองค์นี้ใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตร ขบวนแห่และการประลองอาวุธของทหาร ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญ ๆ ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปพระบูรพกษัตริย์ยาธิราชและเป็นที่ถวายบังคมพระบรมรูปก่อนจะย้ายไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้มีความงาม ด้านทรวดทรง และสัดส่วน มีขนาดพอดี ชั้นยอดหลังคาซ้อนเพียงห้าชั้น
ปัจจุบันใช้เป็นที่เสด็จออกสีหบัญชรให้ประชาชนเฝ้าฯ

พระที่นั่งไชยชุมพล
Chichumpol Hall
เป็นพลับพลาเล็ก ๆ ตั้งอยู่บนกำแพงพระบรมมหาราชวัง ด้านทิศตะวันออกตอนหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หลังคาซ้อนสองชั้น มีชั้นปีกนกคลุม มีช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ หลังคามุงด้วยดีบุกทำเป็นแผ่นกระเบื้อง พระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าฯได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2400 พระที่นั่งองค์นี้ ได้เคยใช้เป็นพลับพลาที่ประทับ ทอดพระเนตรขบวนแห่พระยายืนชิงช้าในการพระราชพิธี ตรียัมปวาย และเคยใช้เป็นที่สังเวยพระสยามเทวาธิราช ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯก่อนที่จะย้ายมายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ

พระราชฐานชั้นใน
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ พระราชทานชั้นในสร้างเป็นตำหนักไม้โดยทั่วไปในครั้งนั้นมีสร้างเป็นสองหมู่ คือหมู่ตำหนักแดง และหมู่ตำหนักเขียว ตำหนักเขียวสร้างพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดีพระพี่นางเธอ พระองค์ใหญ่ ตำหนักแดงสร้างพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์พระพี่นางเธอพระองค์เล็ก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ หมู่ตำหนักไม้ชำรุดทรุดโทรมจึงได้โปรดเกล้าฯ ให้รื้อหมู่ตำหนักไม้ทั้งหมดแล้วสร้างเป็นหมู่ตำหนักตึกตำหนักเขียวรื้อไปสร้างพระราชทานเป็นกุฎิสงฆ์ ที่วัดอมรินทร์ ตำหนักแดงรื้อไปสร้างถวาย สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีซึ่งเสด็จประทับอยู่ ณ พระราชวังเดิมด้วยสมเด็จพระศรีสุริเยนทราณ ได้เคยประทับที่พระตำหนักนั้นมาก่อนพระตำหนักแดง ปัจจุบันรื้อมาสร้างใหม่ อยู่ในบริเวณ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพระนครภายในตั้งแสดงศิลปวัตถุ สมัยรัตนโกสินทร์
หมู่พระตำหนักตึกที่สร้างใหม่ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นตึกยกพื้นสูงหลังคามุงกระเบื้องดินเผาไม่มีช่อฟ้า ใบระกา สำหรับพระราชทานพระเจ้าลูกเธอฝ่ายในตำหนักตึกเหล่านี้มีตำหนักใหญ่ และตำหนักเล็ก มีลักษณะเหมือนกับหมู่กุฎิที่สร้างถวายวัดมหาธาตุและวัดสุทัศน์


| หน้าแรก | พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท | หมู่พระมหามณเฑียร | หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
| พระที่นั่งบริเวณสวนศิวาลัย | ประตูรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง | ป้อมรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง |