พระบรมมหาราชวัง
The Grand Palace
| หน้าแรก | พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท | หมู่พระมหามณเฑียร | หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
| พระที่นั่งบริเวณสวนศิวาลัย | พระที่นั่งบรมพิมาน | ป้อมรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง |

ประตู รอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง
Entrances to The Grand Palace Compond

ประตูชั้นกลางและชั้นในของพระบาทบรมมหาราชวัง    ๒๕ ประตู ดังนี้
ประตูสุวรรณภิบาล เป็นประตูสองชั้น อยู่ทางด้านเหนือ ตรงกับประตูพิมานเทเวศน์ เข้ามาข้างในตรงพระที่นั่ง ดุสิดมหาปราสาท
ประตูพิมานไชยศรี เป็นประตูสองชั้น อยู่ตรงประตูวิเศษไชยศรีเข้ามาข้างใน ตรงพระที่นั่งจักรีปราสาท
ประตูเทวราชดำรงศร อยู่ตรงพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เดิม ระหว่างพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ได้รื้อออกแล้ว เมื่อตอนต่อมุขพระที่นั่งอนันตสมาคมออกมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ
ประตูทักษิณสิงหาร เป็นประตูซุ้ม ๒ ชั้น อยู่ด้านหน้าพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาท เป็นทางออกไปพระตำหนักเดิมสวนกุหลาบ
ประตูอุดรสิงหรักษ์ เป็นประตูซุ้มชั้น ๒ ชั้น อยู่ทางด้านทิศเหนือ ทางที่จะเข้าไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เดิม
ประตูพิศาลทักษิณ อยู่ด้านใต้ ไปออกประตูวิจิตรบรรจง แล้วออกวัดพระเชตุพน (เรียกกันเป็นสามัญว่า ประตูฉนวนวัดโพธิ สำหรับฝ่ายในออกไปวัดโพธิ)
ประตูกัลยาวดี อยู่ด้านใต้ เพื่อไปออกประตูอนงคารักษ์ (เรียกกันเป็นสามัญว่า ประตูผีสำหรับนำศพออกไป)
ประตูศรีสุดาวงษ์ คือ ประตูดินใหม่ อยู่ด้านตะวันตกอยู่ริมอุโมงค์ (เรียกเป็นสามัญว่า ประตูศรีสำราญ)
ประตูอนงค์ลีลา อยู่ด้านตะวันตก คือประตูดินเก่า ใต้ประตูยาตราสตรี
ประตูยาตราสตรี อยู่ทางด้านตะวันตก ตรงกับประตูอุดมสุดารักษ์ ทางออกไปท่าราชวรดิษฐ
ประตูศรีสุนทร อยู่ทางด้านตะวันตก ริมหอนิเพธพิทยา ตรงกันประตูเทวาภิรมย์ ทางออกไปท่าราชวรดิษฐ
ประตูพรหมศรีสวัสดิ์ อยู่ทางด้านเหนือ ข้างซ้ายพระที่นั่งดุสิตฯ
ประตูพรหมโสภา อยู่ด้านเหนือ ข้างขวาพระที่นั่งดุสิตฯ
ประตูสนามราชกิจ อยู่ด้านตะวันออก ข้างขวาพระที่นั่งจักรีฯ
ประตูดุสิตศาสดา อยู่ด้านตะวันออก เป็นประตูฉนวนชันใน เพื่อออกไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(เรียกกันว่า ประตูฉนวนวัดพระแก้ว)
ประตูสีกรลีลาศ อยู่หน้าพระที่นั่งทรงผนวช ซึ่งปัจจุบันได้รื้อออกไปแล้ว
ประตูแถลงราชกิจ อยู่ริมพระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เดิมทางด้านเหนือ
ประตูปริตประเวศ เป็นประตูช่องเล็กอยู่ริม พระที่นั่งอนันตสมาคมองค์เดิม ทางด้านขวา
ประตูราชสำราญ อยู่ตรงกับประตูศักดิ์ไชยสิทธิ ทางด้านใต้พระที่นั่งศิวาลัยฯ
ประตูกมลาสประเวศ เป็นทางออกสู่พุทธรัตนสถาน ปัจจุบันรื้ออกแล้ว
ประตูอมเรศสัญจร เป็นทางออกสู่อ่างแก้ว ปัจจุบันรื้อออกแล้ว
พระทวารจักรพรรดิภิรมย์ อยู่มุขกระสันตรงพระบุษบกหลังพระที่นั่งจักรีฯ
พระทวารเทวราชมเหศวร อยู่หลังพระที่นั่งบุษบกหลังพระที่นั่งอมรินทร์ฯ
พระทวารเทเวศรักษา เป็นซุ้มอยู่ที่กำแพง ข้างพระที่นั่งอมรินทร์
พระทวารเทวาภิบาล เป็นซุ้ม ๓ พระทวาร ข้างพระที่นั่งอมรินทร์ฯ
| หน้าแรก | พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท | หมู่พระมหามณเฑียร | หมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
| พระที่นั่งบริเวณสวนศิวาลัย | พระที่นั่งบรมพิมาน | ป้อมรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง |