พระบรมมหาราชวัง
The Grand Palace
| หน้าแรก| หน้าต่อไป| พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท | หมู่พระมหามณเฑียร
| พระที่นั่งบริเวณสวนศิวาลัย | พระที่นั่งบรมพิมาน | ประตูรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง
| ป้อมรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง |


พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
พระที่นั่งองค์กลางชั้นบนเป็นหอพระอัฐิ และประดิษฐานพระพุทธรูปด้านหน้ามีมุขเด็จสำหรับเสด็จออก ชั้นกลาง เป็นห้องพระโรงหน้า เป็นห้องโถงเป็นทางที่ผ่านไปยังท้องพระโรงกลาง ขึ้นสู่มุขกระสันตะวันออก มุขกระสันตะวันตกและขึ้นสู่มุขหน้าที่อยู่ทางด้านเหนือซึ่งเป็นสีหบัญชรใหญ่ สำหรับเสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในบางโอกาสที่ท้องพระโรงหน้าเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ชั้นล่างเป็นกองรักษาการณ์ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์
พระที่นั่งองค์ตะวันออก ชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานปูชณียวัตถุชั้นกลางเป็นห้องรับรองพระราชอาคันตุกะ มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯประทับร่วมกันสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระราชโอรส ๕ พระองค์
พระที่นั่งองค์ตะวันตก ชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิพระมเหษี และพระอัฐิพระบรมราชวงศ์ ชั้นกลางเป็นห้องสำหรับ สมเด็จพระบรมราชินี เสด็จออกรับแขกส่วนพระองค์ ผนังด้านใต้มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ชั้นล่างเป็นที่เก็บเครื่องศาสตราวุธ
มุขกระสันตะวันออก ชั้นบนเป็นเฉลียงเชื่อมระหว่างพระที่นั่งองค์กลางกับองค์ตะวันออกชั้นกลางเป็นห้องโถง และมีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จนถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯและพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ ชั้นล่างเป็นห้องโถง
มุขกระสันด้านตะวันตก ชั้นบนเป็นเฉลียง เชื่อมระหว่างพระที่นั่งองค์กลาง กับองค์ตะวันตกชั้นกลางเป็นห้องโถง มีพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระอัครมเหษีในรัชกาลต่าง ๆชั้นล่างเป็นห้องโถง
ท้องพระโรงกลาง เป็นทางเชื่อมติดต่อกับ หมู่พระที่นั่งสมมุติเทวราชอุปบัติและพระที่นั่ง มูลสถานบรมอาสน์ได้ เป็นที่เสด็จออกรับทูตเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง หรือจัดสำหรับประกอบ พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และใช้เป็นที่ พระราชทานเลี้ยงรับรอง ประมุขต่างประเทศ ที่เข้ามาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ท้องพระโรงนี้เป็นที่ประดิษฐาน พระแท่นพุดตานถม ซึ่งเป็นพระแท่นราชบัลลังประจำพระที่นั่งจักรีกางกั้นด้วยนพปฎลมหาเศวตฉัตร และพระบวรฉัตร มีเทวรูปเชิญพระแสง และเชิญหีบพระราชสัญจกรตั้งอยู่หน้าพระบวรเศวตฉัตร

| หน้าแรก| หน้าต่อไป| พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท | หมู่พระมหามณเฑียร
| พระที่นั่งบริเวณสวนศิวาลัย | พระที่นั่งบรมพิมาน | ประตูรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง
| ป้อมรอบกำแพงพระบรมมหาราชวัง |