| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

loading picture

พระราชหัตถเลขา ถึงเซอร์ ยอน เบาริง

                                                 ราชมณเฑียร
                                                 พระบรมมหาราชวัง
                                                 กรุงเทพ ฯ
                         วันที่ ๒๗ มีนาคม ค.ศ. ๑๘๕๕
จดหมายมายังมิตรอันประเสริฐของข้าพเจ้าให้ทราบ
    วันนี้ ข้าพเจ้าปรีดาปราโมทย์ยิ่ง ที่ทราบว่าท่านจะเข้ามาถึงนี้ในเร็วๆ นี้แน่ แลเวลานี้ท่านอยู่ในเรือ "แรตเลอร์" ซึ่งมีเรือรบ
มาด้วยลำหนึ่ง ข้าพเจ้าไม่อาจระงับไว้ได้กว่าชั่วโมง ที่จะส่งความแสดงหฤทัยไมตรีมายังท่านด้วยความยินดี ข้าพเจ้าขอส่งคนใช้
ส่วนตัวคือ มิศเตอร์ นายขำ นายสนอง แลมิศเตอร์ นายภู่ พร้อมกับผลไม้มาให้ท่าน เพื่อแสดงความนับถือในเบื้องต้น แลเพื่อแสดง
ความปิติอย่างมากที่สุด ในการที่จะได้รับรองท่านด้วยตนเอง ทั้งในราชการแลในรโหฐาน ให้สมกับที่เป็นมิตรสนิทกันตลอดเวลา
ที่ท่านอยู่ที่นี่ ภายหลังที่เจ้าหน้าที่ในรัฐบาลของเราติดต่อกับท่านเสร็จแล้วตามประเพณีสยาม
    เชิญท่านเข้าปากน้ำในเมื่อข้าพเจ้าได้สั่งเจ้าหน้าที่สูงในทบวงการต่างประเทศ ให้ลงไปปากน้ำในวันนี้ ณ ที่นั้นท่านจะได้พบ
กับผู้นั้นที่หอปลูกขึ้นใหม่สำหรับรับรองท่าน
    เมื่อได้สนทนากับเจ้าหน้าที่สูง ณ ที่นั้นแล้วจะได้พาท่านมายังกรุงด้วยความนับถือเป็นอันมาก ให้สมกับที่ท่านได้เป็นมิตร
ของข้าพเจ้า ขอท่านจงอนุญาตให้เราสำแดงความนับถือแก่ท่านตามอัธยาศัยสยาม ที่พักของท่านทางนี้ได้จัดไว้เสร็จแล้วเราเตรียม
พร้อมนานแล้วเพื่อรับรองท่าน
                               ข้าพเจ้าคงเป็นมิตรอันซื่อตรงของท่าน
                                   (พระปรมาภิไธย) ส.ป.ป. มงกุฏ 
                                           พระเจ้าแผ่นดินสยาม
ป.ล.      ..............................
                                   (พระปรมาภิไธย) ส.ป.ป. มงกุฏ
                                           พระเจ้าแผ่นดินสยาม
ถึง เซอร์ ยอน เบาริง
     ไนต์ ดอกเตอร์ ออฟ ลอว์ ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ

พระราชหัตถเลขา ถึงกรมหลวงวงษาธิราชสนิท