| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

loading picture

พระราชนิพนธ์ ว่าด้วยลักษณะการเคารพพระรัตนไตรย
พุทฺธํ  ธมฺมญฺจ  สฆญฺจ                       อจฺ เจตํ  รตนตฺตยํ
...........................
ปุญญญฺ จ  อภิวฑฺเฒยฺย            ทิฏฐ ธมฺ เม  จ  มงฺคลํ ฯ

| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |