| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

อนุสาวรีย์ชาวบางระจัน

ณ ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

เป็นอุทาหรณ์อันยิ่งใหญ่ที่ชาวไทยในระดับสามัญธรรมดา ได้รวมตัวกันต่อสู้กับข้าศึกที่มารุกรานอย่างกล้าหาญชาญชัย ด้วยจิตวิญญาณของบรรพบุรุษไทยที่ยอมพลีชีพเลือดเนื้อแลชีวิตเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง ด้วยภูมิปัญญา ของชาวบ้าน จนได้รับผลสำเร็จที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญและภาคภูมิใจไปชั่วกาลนานบรรดาวีรบรรพชนไทย ที่เป็นผู้นำ ในการสู้รบดังกล่าว ที่เราพอหาชื่อได้ มีดังนี้
นายแท่น นายดอก นายอิน นายเมือง ขุนสรรค์ พันเรือง นายทองแสงใหญ่ นายโชติ นายทองเหม็น นายจัน หนวดเขี้ยว และนายทองแก้วอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1

อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1
ณ บริเวณ สนามหลวงด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สงครามโลกครั้งที่ ๑ เกิดขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยเริ่มต้นที่ทวีปยุโรปแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศษ รัสเซีย สหรัฐอเมริกาและอีกประเทศอื่น ๆ รวมทั้งประเทศ ไทยมีจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ ประเทศ อีกฝ่ายหนึ่งได้แก่ ประเทศเยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี บัลกาเรียและตุรกี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติจึงได้ทรงประกาศ สงครามกับฝ่ายเยอรมัน เมื่อวันที่ ๒๒ กรมกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ หลังจากนั้น กระทรวงกลาโหมจึงได้ประกาศรับสมัครทหารอาสาทั่วราชอาณาจักร มีผู้มาสมัครเป็นจำนวนมากแต่ทางราชการทหารได้คัดเลือกไว้เพียง ๑,๓๘๕ นาย จัดขึ้นเป็นกองทหารอาสา มีนายพันเอก พระเฉลิมอากาศ (สุณี สุวรรณประทีป) เป็นผู้บังคับการ กองทหารอาสานี้ แบ่งออกเป็น ๓ หน่วย คือ
- กองทหารบกยานยนต์ จำนวน ๘๕๐ นาย มีนายพันตรี หลวงรามฤทธิรงค์ (ต๋อย หัสดิเสธี) เป็นผู้บังคับกอง
- กองบินทหารบก จำนวน ๔๐๐ นาย มีนายพันตรี หลวงพระยานพิฆาฏ (ทิพย์ เกตุทัต) เป็นผู้บังคับกอง
- กองพยาบาล จำนวน ๑๓๕ นายอนุสรณ์ผู้เสียสละสงครามโลกครั้งที่ 1
ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จ.พิษณุโลก

อนุสาวรีย์วีรไทย
ณ กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 3
จ.พิษณุโลก

อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกในราชการสงคราม
ณ หน้าค่ายจิรประวัติ
จ.นครสวรรค์


กองทหารอาสาได้ออกเดินทางจากประเทศไทยโดยทางเรือ เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๑ โดยเรือฝรั่งเศสจากเกาะสีชังไปขึ้นบก เมืองมาร์เซล ฝรั่งเศส เมื่อ ๓๐ ก.ค.๖๑ เริ่มเข้าปฏิบัติการรบ เมื่อ ๑๔ ต.ค.๖๑
ฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายเยอรมันได้ ลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกเมื่อ ๑๑ พ.ย.๖๑ และได้มีการลงนามในสนธิ
สัญญาสันติภาพที่ฝรั่งเศส เมื่อ ๒๘ มิ.ย.๖๒
กองบินทหารบกและกองหทารบกรถยนต์ได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อ ๑ พ.ค.๖๒ และ ๒๑ ก.ย.๖๒ ตามลำดับ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพิธีบรรจุอัฐิทหารอาสาจำนวน ๑๙ นาย ณ อนุสาวรีย์
ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑ ที่สนามหลวงบริเวณพื้นที่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |