อุทยานแห่งชาติห้วยหวด

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
    อุทยานแห่งชาติห้วยหวด  มีท้องที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม และอำเภอดงหลวง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร  เป็นอุทยานแห่งชาติ 1 ใน 5 แห่งของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530 สภาพทั่ว ๆ ไป เป็นที่ราบสูงสลับกับเทือกเขาหินทราย เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น น้ำตก ถ้ำ หน้าผา เนินหิน อ่างเก็บน้ำ และสัตว์ป่านานาชนิด อุทยานแห่งชาติห้วยหวดมีเนื้อประมาณ 828.56 ตามรางกิโลเมตร ความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีอยู่ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริตอนหนึ่งว่า "ควรอนุรักษ์สภาพธรรมชาติ และป่าไม้บริเวณใกล้กับหัวงานเขื่อนเก็บกักน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยหวดตลอดจนบริเวณข้างเคียงตามขอบอ่างเก็บน้ำ พร้อมกับควรปรับปรุงเสริมแต่งบริเวณให้มีความสวยงามและรักษาไว้ซึ่งสภาพธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีความสวยงามและเหมาะจะพัฒนาให้เป็นอุทยานหรือส่ง เสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี"
    กรมชลประทานจึงขอความร่วมมือกับกรมป่าไม้ดำเนินการจัดเป็นอุทยานเพื่อสนองพระราชดำริต่อไป
    โครงการนี้ได้ทำเป็นโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2530
    ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2531  เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 10 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
    สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับเทือกเขาหินทราย มีความสูง 300-600 เมตรจากระดับน้ำทะเล บริเวณเทือกเขา มีที่ราบหลังเต่ายาวประมาณ 10 กิโลเมตร รายล้อมด้วยภูเขาสูงชันเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย ไหลลงสู่แม่น้ำพุง ห้วยบางทราย ห้วยหวด ห้วยเลา และอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ถึง 19 แห่ง ที่น่าสนใจได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยหวด อ่างเก็บน้ำดาน้อย สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายความสามารถอุ้มน้ำได้น้อย
        สภาพอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาลคือ
        - ฤดูฝน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม  จะมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคม ประมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1484 มิลลิเมตร/ปี
        - ฤดูหนาว  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม  อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม ประมาณ 16 องศาเซลเซียส
        - ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน  อุณหภูมิสูงสุดโดยเฉลี่ย ประมาณ 32 องศาเซลเซียส


พรรณไม้
    สภาพป่าประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา มีพันธุ์ไม้ได้แก่  ไม้ตะเคียน  มะค่าโมง  ตะแบก  เต็ง  รัง  แดง  เหียง  พลวง  กะทก  ประดู่  พยุง  ไม้ไผ่และหวายชนิดต่าง ๆ  เป็นต้น


สัตว์ป่า
    ส่วนสัตว์ป่าประกอบไปด้วย  เก้ง  กวาง  หมูป่า  หมาใน  นกชนิดต่าง ๆ  เป็นต้น


สถานที่ท่องเที่ยว
    อ่างเก็บน้ำห้วยหวด   มีก้อนหินรูปร่างแปลกเรียงรายอยู่ตามธรรมชาติอย่างสวยงาม
    หน้าผาเนินหิน   ประกอบด้วยสวนดอกไม้ มีดอกไม้สีต่าง ๆ บริเวณหน้าผาจะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งคล้ายดอกกล้วยไม้ ออกดอกในช่วงฤดูหนาว
    นอกจากนี้ยังมี  อ่างเก็บน้ำห้วยหวด  อ่างเก็บน้ำดงน้อย  ถ้ำหีบภูผานาง  ถ้ำพระเวทย์  ถ้ำเสาวภา  ถ้ำผาเนินหิน เป็นต้น


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |