อุทยานแห่งชาติตาดโตน

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
    อุทยานแห่งชาติตาดโตน   อยู่ในท้องที่ตำบลห้วยต้อน ตำบลท่าหินโงม  ตำบลนาฝาย  อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  มีเนื้อที่ประมาณ  217  ตรางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัด 21 กิโลเมตร เมื่อปี พ.ศ. 2513 ได้รับการประกาศเป็นวนอุทยานน้ำตกตาดโตน ต่อมาได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2523  เป็นอุทยานแห่งที่ 23 ของไทย

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
    อุทยานแห่งชาติตาดโตน  มีพื้นที่อยู่บนเทือกเขาภูแลนคา มีเนื้อที่ประมาณ 1 ใน 4 ของเทือกเขาภูแลนคา พื้นที่บนเทือกเขาภูแลนคาทั้งหมด มีสภาพเป็นต้นน้ำของน้ำตกตาดโตน ซึ่งอยู่ในลำปะทาว ซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงตัวจังหวัดชัยภูมิ และเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำชี ประกอบกับเป็นต้นน้ำของลำห้วยชีลอง สำหรับตาดโตนน้อย ลำห้วยแคน และลำห้วยเสียวน้อย
     สภาพภูมิอากาศ มีการแบ่งฤดูกาลเป็น 3 ฤดูกาลคือ ฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ฤดูฝนระหว่างเดือน มิถุนายน-กันยายน และฤดูหนาวระหว่างเดือนตุลาคม-มกราคม นักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวที่น้ำตกตาดโตนในฤดูร้อน เพราะอากาศค่อนข้างร้อนจึงนิยมไปพักผ่อนอาบน้ำ ส่วนน้ำตกอื่น ๆ นิยมไปเที่ยวฤดูฝน เพราะจะมีน้ำตกมากและสวยงาม ในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวเดือนธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 13 องศาเซลเซียส


พรรณไม้
    สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง และสภาพป่าบริเวณริมลำห้วย บริเวณหุบเขาและยอดเขาจะเป็นป่าดิบแล้ง เป็นป่าต้นน้ำ ของลำน้ำปะทาว ที่ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิ ยังเป็นต้นน้ำชีลอง และต้นน้ำห้วยเสียว

สถานที่ท่องเที่ยว
    น้ำตกตาดโตน   เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจที่สำคัญที่สุดของอุทยานแห่งชาติตาดโตน เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจังหวัดชัยภูมิ ด้านบนน้ำตกมีสภาพเป็นลานหินกว้างประมาณ 50 เมตร และยาวไปตามลำน้ำประมาณ 300 เมตร ทำให้ น้ำไหลลาดตามลานหิน มีแอ่งสามารถเล่นน้ำได้เป็นจุด ๆ และไหลลงมาตกที่หน้าผา เป็นน้ำตกตาดโตนที่มีความสูงประมาณ 6 เมตร และกว้าง 50 เมตร ในฤดูฝน (ประมาณเดือนมิถุนายน-กันยายน) น้ำตกซึ่งจะมีน้ำมากเต็มหน้าผา นักท่องเที่ยวจะนิยมลงเล่นน้ำ เพราะน้ำไม่ลึกและปลอดภัย ที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาดโตนจะอยู่ใกล้กับบริเวณน้ำตกตาดโตน สถานที่น่าสนใจแห่งอื่น ๆ คือ
    ศาลเจ้าพ่อตาดโตน หรือ ศาลปู่ด้วง   ตั้งอยู่บริเวณน้ำตกตาดโตน เป็นที่เคารพนับถือของชาวชัยภูมิ เนื่องจากเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับเจ้าพ่อพระยาแล ซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของเมืองชัยภูมิ ปู่ด้วง  มีความรู้ทางสมุนไพรและเวทย์มนต์คาถา ได้ช่วยเหลือรักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้จนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้าน ตั้งแต่ครั้งกระนั้นสืบต่อมาจนปัจจุบัน
    น้ำตกผาเอียง   เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามท่ามกลางบรรยายกาศที่ร่มรื่น ตัวน้ำตกกว้างถึง 30 เมตร สูง 4 เมตร และการที่ได้ชื่อว่าผาเอียง ก็เนื่องจากน้ำจากห้วยลำชีลองไหลไปปะทะกับหน้าผาด้านขวามือ น้ำจึงตกลงมาในลักษณะเอียงขวากับลำน้ำ ในลำห้วยชีลองนี้ยังมีน้ำตกอีก 2 แห่ง คือน้ำตกผานิต และน้ำตกผาสองชั้น
    น้ำตกตาดฟ้า    เป็นน้ำตกขนาดเล็ก อยู่ทางทิศตะวันตกของอุทยาน
    ผาเกิ้งและพระพุทธชัยภูมิพิทักษ์   เป็นจุดที่สูงสุดของถนนสายชัยภูมิไปอำเภอหนองวัวแดง เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |