อุทยานแห่งชาติทับลาน

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติทับลาน  มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปักธงชัย  อำเภอครบุรี  อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ และมีป่าลานซึ่งหาดูได้ยากที่มีเฉพาะบางท้องที่เท่านั้น มีต้นลานขึ้นตามธรรมชาติ เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำลำธารต่าง ๆ และมีธรรมชาติที่สวยงามมาก เช่น หุบผา หน้าผาน้ำตก เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศคือ มีเนื้อที่ประมาณ 2,240 ตารามกิโลเมตร ประมาณ 1 ล้าน 4 แสนไร่ ทับลานได้รับการประกาศเป็นวนอุทยานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2518 และได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2524 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 7 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นแห่งที่ 29 ของประเทศ


ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาใหญ่น้อยสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้างขวาง  มียอดเขาที่สูงสุดชื่อ  เขาละมั่ง มีระดับความสูงประมาณ 992 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นเทือกเขายาวต่อเนื่องกันทำให้มีหุบเขาตามธรรมชาติ เหว และน้ำตก เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำหลายสาย เช่น  ห้วยขิ้น  คลองตาคำ  ห้วยปลาก้าง  ห้วยสวนน้ำหอม  ลำห้วย แต่ละสายไหลรวมกันเป็นแม่น้ำมูล และแม่น้ำบางปะกง


พรรณไม้
สภาพป่าปกคลุมไปด้วยป่าเต็งรังและป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เช่น  ไม้เหียง  พลวง  แดง  ประดู่  พยุง  ชิงชัง  ยางแดง  ยางขาว  ตะเคียน  มะค่าโมง  จำปาป่า  ตะแบก ฯลฯ และที่สำคัญคือมีต้นลานขึ้นอยู่กระจัดกระจาย ในป่าดงดิบแล้ง ซึ่งเป็นป่าลานแห่งสุดท้ายของประเทศ

สัตว์ป่า
จากลักษณะภูมิประเทศประกอบกับอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ จึงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นานาชนิด เช่น  ช้างป่า  กระทิง  กวาง  เก้ง  เสือโคร่ง  หมีควาย  กระจง  แมวดาว  แมวป่า  กระต่ายป่า และนกชนิดต่าง ๆ


สถานที่ท่องเที่ยว
ป่าลาน   เป็นป่าลานหินใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศไทย มีต้นลานอันเป็นพันธุ์ไม้ดึกดำบรรพ์ ซึ่งช่อดอกจะออกที่ยอด เมื่อมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีดอกเป็นจำนวนมากกว่า 60 ล้านดอก ในต้นหนึ่ง และเมื่อออกดอกแล้ว ต้นลานต้นนั้นจะตายไป
น้ำตกห้วยใหญ่   เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สวยงาม สูงประมาณ 50 เมตร กว้างประมาณ 30 เมตร หน้าผาตรงบริเวณน้ำตกโค้งเป็นมุม 150 องศา นอกจากนี้ ยังมีทิวทัศน์ที่ดีเด่นเป็นธรรมชาติ เช่น หน้าผาที่สูงชันตาม ยอดเขาและน้ำตกต่าง ๆ เช่น  น้ำตกทับลาน และน้ำตกเหวนรก

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |