อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอปัว  อำเภอเชียงกลาง  อำเภอทุ่งช้าง  อำเภอแม่จริม  อำเภอท่าวังผา และกิ่งอำเภอสันติสุข จัวหวัดน่าน มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ชั้น 1 เอ และมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น  น้ำตกภูฟ้า  น้ำตกแม่จริม  น้ำตกผาฆ้อง  ธารน้ำลอดพระลานหิน  และป่าปาล์มดึกดำบรรพ์ เป็นต้น
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,270 ตารางกิโลเมตร หรือ 784,000 ไร่  เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ มีตำนานเก่าแก่เล่าสืบกันมาว่า เมืองเก่าของบรรพบุรุษคนเมืองน่าน  อยู่ในเขตเทือกเขาดอยภูคา กำลังดำเนินการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามที่ ครม. ได้อนุมัติแล้ว


ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน มียอดดอยภูคาเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดน่าน โดยสูงจากระดับน้ำทะเล 1,980 เมตร อันเป็นสัญลักษณ์ภูเขาในจังหวัด โดยทั่วไปเป็นภูเขาหินและหินปนทราย พื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารชั้น 1 อันเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำน่าน และแม่น้ำลำธารหลายสาย
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีสภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ
- ฤดูฝน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม  มีฝนตกชุก
- ฤดูหนาว  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์  ในเดือนธันวาคม-มกราคม  จะมีอากาศหนาวจัด เฉลี่ยประมาณ 5 องศาเซลเซียส
- ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน  อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส


พรรณไม้
สภาพป่าอุดมสมบูรณ์  ประกอบด้วย  ป่าดงดิบ  ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ทุ่งหญ้า ป่าปาล์มดงดิบ  มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่  ก่อ  ยาง  ตะเคียน  จำปีป่า  ประดู่  แดง  สัก  เต็ง  รัง  เหียง  พลวง  พะยอม  และปาล์มขนาดใหญ่ ได้แก่  หวาย  ผักกูด  ไม้ไผ่  หญ้าเพ็ก เป็นต้น


สัตว์ป่า
สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่มีอย่างชุกชุม ได้แก่  ช้างป่า  วัวแดง  กระทิง  กวาง  เก้ง  หมูป่า  เลียงผา  ลิง  ชะนี  ค่าง  หมี  อีเห็น  กระจง  นาค  นกชนิดต่าง ๆ เช่น  ไก่ป่า  นกกองคอก  เป็นต้น


สถานที่ท่องเที่ยว
ภูเขาทิวทัศน์   เทือกเขาดอยภูคาเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน  ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะยอดดอยภูคา มีเมฆปกคลุมตลอด ฤดูฝนและฤดูหนาว จึงมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก
น้ำตก   มีน้ำตกกระจัดกระจายมากมายทั่วพื้นที่สวยงาม เช่น  น้ำตกภูฟ้า  น้ำตกผาชี้นก  น้ำตกแม่จริม  น้ำตกต้นตอง  น้ำตกตาดหลวง น้ำตกห้วยโกร๋น
ถ้ำ   มีถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามอยู่หลายแห่งที่สำคัญ  ถ้ำที่มีขนาดใหญ่และมีความสวยงามมาก คือ  ถ้ำผาฆ้อง  อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอปัว  ถ้ำหลวง  ถ้ำผาแดง  ถ้ำผาแง่ม  ถ้ำผาเก้า  ถ้ำผาผึ้ง  ถ้ำพง  ถ้ำพระ  เป็นต้น
ธารน้ำลอด   ชาวบ้านเรียกว่า "น้ำออกรู"  เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มหัศจรรย์มาก ภายในถ้ำใต้ภูเขาจะมีลำธารน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ภูเขา แล้วไหลออกปากถ้ำออกไปมีเสียงดังสนั่นเสมือนเสียงน้ำตก และผนังถ้ำจะมีรูปเข้าไปลักษณะห้วยลำธารมีน้ำไหลออกมา ระยะทางประมาณ 3 กม.
พระลานหินและหน้าผา   เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามมาก อยู่ที่ดอยภูแว ไม่มีพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่ และยังประกอบด้วยหน้าผาอีกหลายแห่ง เช่น  ผาแง่ม  ผาเก้า  ผาผึ้ง  ผาขี้นก  เป็นต้น
ป่าปาล์มดึกดำบรรพ์   เป็นป่าปาล์มขนาดใหญ่ของประเทศไทย มีพื้นที่เฉพาะรอบ ๆ ดอยภูแว ไม่ต่ำกว่า 3,000 ไร่  ลักษณะเป็นป่าปาล์มธรรมชาติดงดิบ แทบจะไม่มีพันธุ์ไม้อื่นใดปะปน  ชาวเขาเผ่าแม้วเรียกปาล์มชนิดนี้ว่า "ต้นจิ๊ก"  ลำต้นใส้ในที่อ่อนใช้ประกอบอาหารรับประทานแทนข้าวได้


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |