อุทยานแห่งชาติกระบุรี

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
 loading picture
ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติกระบุรี  มีพื้นที่ติดต่อกับพรมแดนไทย-พม่า ทางด้านทิศตะวันตก โดยมีแม่น้ำกระบุรี เป็นเส้นอาณาเขตของประเทศทั้งสอง มีพื้นที่ประมาณ 160 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่แม่น้ำกระบุรี และพื้นที่ป่าชายเลนริมฝั่งในแม่น้ำกระบุรี  หมู่เกาะ  ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเส็ดกวด  ป่าเขาหินช้าง ป่าเขาสามแหลม และป่าสงวนแห่งชาติป่าละอุ่น-ป่าราชกูด  ในท้องที่อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น เขตอำเภอเมือง  จังหวัดระนอง

ลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ
 loading picture
แม่น้ำกระบุรีเป็นแม่น้ำกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย-พม่า  มีความยาวตลอดสายประมาณ 60 กิโลเมตร มีธรรมชาติทั้งสองฝั่ง ประกอบด้วยหมู่เกาะเป็นจำนวนมาก ทั้งในเขตประเทศไทยและประเทศพม่า

พรรณไม้
 loading picture
ป่าดิบชื้น   พบมากบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเส็ดกวด  ป่าเขาหินช้าง  ป่าเขาสามแหลม  ป่าสงวน แห่งชาติละอุ่น และป่าราชกูด พันธุ์ไม้ที่สำคัญประกอบด้วยไม้ตระกูลยาง  ตะเคียน  ปาล์ม ไม้สำคัญที่สุดของพื้นที่นี้คือขุนไม้   มีลักษณะลำต้นเปลาตรง สูงใหญ่  มีเมล็ดคล้ายมะม่วงหิมพานต์  พบบริเวณต้นน้ำตกปุญญบาล
ป่าชายเลน   พบมากบริเวณปากน้ำคลองละอุ่น และริมฝั่งแม่น้ำกระบุรีด้านเขาหินช้าง และบริเวณหมู่เกาะ หน้าปากน้ำละอุ่น พันธุ์ไม้สำคัญประกอบด้วยไม้โกงกางใบใหญ่  โกงกางใบเล็ก  โปรง  ตะบูนดำ  ตะบูนขาว พังกาหัวสุม  แสม  ลำแพน  ถั่ว
พื้นที่เขาหญ้า   มีพื้นที่ประมาณ 1.6 ตารางกิโลเมตร  เคยเป็นแปลงปลูกป่า แต่ถูกไฟไหม้ทุกปี จึงมีสภาพเป็นภูเขาหญ้าในปัจจุบัน

สัตว์ป่าและสัตว์น้ำ
สัตว์บก   มีเสือโคร่ง  เสือลายเมฆ  หมีควาย  หมูป่า  กระจง  ลิง  งูชนิดต่าง ๆ  ชะมด
นก   มีเหยี่ยว  นกกระปูด  อีกา  นกกินปลาชนิดต่าง ๆ  นกขุนทอง  นกหัวขวาน  นกเขา  นกกางเขน  นกเงือก และไก่ป่า เป็นต้น
สัตว์น้ำ   มีปลาไหลทะเล  ปลาสกุลตะเพียน  ปลาสกุลกระบอก  ปลาทู  หอยแมลงภู่ และกุ้ง เป็นต้น
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ   มี  กบ  คางคก  อึ่งอ่าง  เขียด และปาด เป็นต้น

แหล่งท่องเที่ยว
 loading picture
หมู่เกาะในแม่น้ำกระบุรี   ประกอบด้วย  เกาะเสียด  เกาะขวาง  เกาะยาว  เกาะโขน  เกาะปลิง และเกาะนกเปล้า
 loading picture  loading picture
น้ำตกปุญญบาล   เป็นน้ำตกที่ไหลแรงตลอดปี ต้นน้ำเกิดจากป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าละอุ่น  ป่าราชกูด อยู่ติดกับถนนเพชรเกษม จึงเข้าถึงได้ง่าย และมีผู้แวะชมมาก
ถ้ำพระขยางค   เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยวิจิตรสวยงามมาก อยู่ติดกับพื้นที่ป่าชายเลน ความลึกของถ้ำประมาณ 1 กิโลเมตร ปลายถ้ำสามารถทะลุขึ้นยอดเขา  ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นทิวทัศน์ของเม่น้ำกระบุรีได้  ภายในถ้ำมีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
loading picture
แหลมเส็คกรวด   เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ตอนปลายเป็นแหลมยื่นออกไปในแม่น้ำกระบุรี มีพื้นที่ประมาณ 3 ตารางกิโลเมตร
จุดชมวิว    อยู่บริเวณเขาหินช้าง สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำกระบุรี เกาะในลำน้ำ และป่าชายเลน  ตลอดจนทิวทัศน์ฝั่งประเทศพม่าได้อย่างชัดเจนเป็นบริเวณกว้าง
| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |