| หน้าต่อไป |
| พัฒนาทางประวัติศาสตร์ | มรดกทางธรรมชาติ | มรดกทางวัฒนธรรม | มรดกทางพระพุทธศาสนา |

จังหวัดสมุทรสาคร

           จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดชายทะเล อยู่ในเขตภาคกลางตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ ๓ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๘๗๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๔๕,๐๐๐ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้
           ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
           ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม กรุงเทพ ฯ
           ทิศใต้ ติดต่อกับอ่าวไทย
           ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอเมืองสุมทรสงคราม และอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ลักษณะภูมิประเทศ

           อาณาเขตของจังหวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ ๑ - ๒ เมตร มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน โดยแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยา ที่บ้านปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท แล้วไหลผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม แล้วไหลเข้าสู่อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่อำเภอเมือง ฯ
           พื้นที่ตอนบนของจังหวัดถัดจากชายทะเลขึ้นไปมีคลองธรรมชาติ และคลองขุดอยู่หลายสาย เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงกับแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ คลองภาษีเจริญ คลองมหาชัย คลองพิทยาลงกรณ์ คลองดำเนินสะดวก และคลองสุนัขหอน
           พื้นที่ตอนล่างติดต่อกับอ่าวไทย มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ ๔๑ กิโลเมตร เป็นป่าชายเลนไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก เนื่องจากดินเค็มและน้ำทะเลท่วมถึง จึงเหมาะแก่การทำนาเกลือ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
            ทรัพยากรดิน  ลักษณะดินในจังหวัดสมุทรสาคร เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ แบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มดินเค็ม ชายฝั่งทะเลมีพื่นที่ประมาณร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดตอนที่ติดกับอ่าวไทย บริเวณน้ำทะเลท่วมถึง ลักษณะเป็นดินเลนเนื้อดินเหนียวแลเค็มจัด เหมาะแก่การเลี้ยงปลาน้ำกร่อย บางส่วนใช้ทำสวนมะพร้าว ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอเมือง ฯ กลุ่มที่สองเป็น ดินนา เป็นพื้นที่ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๕๐ ของพื้นที่จังหวัดอยู่บริเวณตอนบนของจังหวัด น้ำทะเลท่วมไม่ถึงและเป็นที่ดอน ลักษณะของดินเป็นดินเหนียวมีดินร่วนปน ได้แก่พื้นที่ในเขตอำเภอบ้านแพ้ว อำเภอกระทุ่มแบน และบางส่วนของอำเภอเมือง ฯ เหมาะแก่การการทำเกษตรกรรม ปลูกพืชผักไม้ผล และไม้ดอก สภาพดินของจังหวัดจำแนกออกได้เป็น ๖ ชุดดินคือ
               - ดินชุดท่าจีน  พบบริเวณที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล มีพื้นที่ประมาณ ๑๐๓,๐๐๐ ไร่ ประมาณร้อยละ ๑๙.๓ ของพื้นที่จังหวัด เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง แต่เป็นดินเค็มเพราะน้ำทะเลท่วมถึง ระดับน้ำใต้ดินสูงเกือบถึงหน้าดินตลอดปี  เป็นป่าชายเลน นากุ้ง  และยกร่องปลูกมะพร้าว ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอเมือง ฯ
               - ดินชุดสมุทรปราการ  พบในที่ราบชายฝั่งทะเลถัดจากดินชุดท่าจีนเข้ามา มีพื้นที่ประมาณ ๕,๕๐๐ ไร่ ประมาณร้อยละ ๑ ของพื้นที่จังหวัด เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงถึงปานกลาง เป็นดินเค็มไม่สามารถปลูกข้าวได้ บางแห่งใช้ขุดบ่อเลี้ยงปลา หรือยกร่องปลูกมะพร้าว ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอเมือง
               - ดินชุดบางกอก  พบในที่ราบชายฝั่งทะเลที่น้ำท่วมไม่ถึง เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง มีพื้นที่ประมาณ ๑๐๐,๕๐๐ ไร่ ประมาณร้อยละ ๑๘.๙ ของพื้นที่จังหวัด จัดเป็นดินชั้นหนึ่ง สำหรับปลูกข้าว ถั่วต่าง ๆ ข้าวโพด ฯลน ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอกระทุ่มแบน
               - ดินชุดบางเลน  พบในที่ราบน้ำท่วมถึง เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมีพื้นที่ประมาณ ๒๘,๕๐๐ ไร่ ประมาณร้อยละ ๕.๓ ของพื้นที่จังหวัด เป็นดินดีเหมาะแก่การปลูกข้าว แต่ไม่เหมาะที่จะปลูกพืชไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอบ้านแพ้ว
               - ดินชุดธนบุรี  พบในที่ราบใกล้ชายฝั่งแม่น้ำพื้นที่ราบเรียบเป็นดินลึก มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีพื้นที่ประมาณ ๖,๕๐๐ ไร่ ประมาณร้อยละ ๑.๒ ของพื้นที่จังหวัด เป็นดินที่เหมาะที่สุดสำหรับทำสวนผลไม้และปลูกผัก ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอกระทุ่มแบน
               - ดินชุดดำเนินสะดวก  พบในที่ราบห่างจากฝั่งทะเลมีพื้นที่ประมาณ ๔๖,๕๐๐ ไร่ ประมาณร้อยละ ๘.๘ ของพื้นที่จังหวัด สภาพพื้นที่ราบเรียบมีลักษณะเป็นดินเหนียว หรือดินเหนียวปนชิลล์ มีความอุดมสมบูรณ์สูง เหมาะที่จะใช้ปลูกผัก และทำสวนผลไม้ บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอบ้านแพ้ว

            ทรัพยากรน้ำ  จังหวัดสมุทรสาคร มีแหล่งน้ำทั้งจากแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติ และคลองขุดและแหล่งน้ำจากน้ำฝน พื้นที่ของจังหวัดได้รับน้ำส่วนใหญ่จากแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำเจ้าพระยา มีโครงการเก็บน้ำจากแหล่งน้ำในคลองชลประทาน ๑๐ สาย และคลองธรรมชาติกว่า ๑๗๐ สาย
               - แม่น้ำท่าจีน  เป็นแม่น้ำสำคัญสายหลักของจังหวัด ไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่จังหวัดเป็นระยะทางประมาณ ๔๘ กิโลเมตร โดยแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านปากคลองมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เรียกแม่น้ำมะขามเฒ่า แล้วไหลตามแนวเหนือใต้ขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกแม่น้ำสุพรรณบุรี ผ่านจังหวัดนครปฐม เรียกแม่น้ำนครชัยศรี แล้วไหลผ่านเข้าเขตจังหวัดสมุทรสาคร ในเขตอำเภอกระทุ่มแบน เรียกแม่น้ำท่าจีน ไหลลงสู่อ่าวไทยในเขตตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง ฯ
           ในสมัยก่อนมีเรือสำเภาจีนมาทำการค้าขาย และจอดทอดสมอเพื่อขนถ่ายสินค้าที่ปากแม่น้ำสายนี้เป็นประจำอยู่จำนวนมาก จึงเป็นเหตุให้เรียกชื่อแม่น้ำ และหมู่บ้านของชุมชนนี้ว่า ท่าจีน

               - คลองมหาชัย  เป็นคลองที่ขุดในสมัยอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่ ๘ (พระเจ้าเสือ) เพื่อตัดความคดเคี้ยวของคลองโคกขาม แต่เดิมเริ่มต้นจากคลองด่าน วัดหัวหมู เขตเมืองธนบุรีจนถึงคลองโคกขาม เรียกว่า คลองพระพุทธเจ้าหลวง แต่การขุดยังไม่ทันแล้วเสร็จ ต่อมาสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๙ เสด็จมาที่ปากน้ำเมืองสาครบุรี เมื่อเสด็จถึงคลองมหาชัยเห็นคลองยังขุดไม่แล้วเสร็จค้างอยู่ จึงได้โปรดเกล้าให้พระราชสงครามเป็นนายกอง ให้เกณฑ์คนจากหัวเมืองปักษ์ใต้ขุดคลองมหาชัย ให้ฝรั่งส่องกล้องดูให้ตรงปากคลอง แล้วปักกรุยลงเป็นสำคัญยาว ๓๔๐ เส้น ให้ขุดคลองลึก ๖ ศอก กว้าง ๗ วา ใช้เวลาขุดอยู่สองเดือนจึงแล้วเสร็จเรียกว่า คลองมหาชัย
               - คลองพิทยาลงกรณ์   ยาวประมาณ ๒๗ กิโลเมตร เป็นคลองขุดเพื่อการชลประทาน และทำนาเกลือ ทางริมฝั่งทะเลของเขตอำเภอเมือง ฯ โดยแยกจากแม่น้ำท่าจีน ที่วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) ตำบลหญ้าแพรก อำเภอเมือง ฯ ไปเชื่อมคลองสรรพสามิต ไปเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยา ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ
               - คลองภาษีเจริญ   ยาวประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เริ่มต้นจากแม่น้ำท่าจีน บริเวณตอนใต้ของวัดอ่างทอง อำเภอกระทุ่มแบน ไปบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ประตูน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ คลองสายนี้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำที่สำคัญ ตลอดริมสองฝั่งคลอง จะมีชุมชนเกษตรกระจายกันอยู่มีคลองซอยเล็ก ๆ ทั้งสองข้างเพื่อเชื่อมพื้นที่ของอำเภอกระทุ่มแบนตอนเหนือ
           การขุดคลองสายนี้ดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.๑๔๑๐ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้า ฯ ให้พระภาษีสมบัติบริบูรณ์ (ยิ้ม) เป็นแม่กลองขุดคลองสายนี้ โดยขุดตั้งแต่คลองบางกอกใหญ่ริมวัดปากน้ำ ไปออกแม่น้ำท่าจีน ที่ตำบลดอนไก่ดี ขุดเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๕ เป็นคลองยาว ๖๒๐ เส้น กว้าง ๗ วา ลึก ๕ ศอก ค่าจ้างขุด ๑,๔๐๐ ชั่ง
               - คลองสุนัขหอน  เป็นคลองที่ขุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลอง ยาวประมาณ ๓๐ กิโลเมตร เริ่มจากอำเภอเมือง ฯ ที่บ้านท่าจีน ไปเชื่อมกับคลองท่าแร้งที่บ้านบางน้ำวน จนมาถึงบ้านสุนัขหอน แล้วออกสู่แม่น้ำแม่กลองที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม คลองนี้มีน้ำเค็มเข้ามามากจนมีป่าจาก และชายป่าเลนขึ้นอยู่หนาแน่นตลอดสองฝั่งคลอง

               - คลองดำเนินสะดวก  ขุดเชื่อมระหว่างแม่น้ำแม่กลองกับแม่น้ำท่าจีน ยาวประมาณ ๓๕ กิโลเมตร เริ่มจากประตูน้ำบางยาง อำเภอเมือง ฯ ผ่านอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปเชื่อมกับแม่น้ำแม่กลอง ที่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นคลองที่ขุดเพื่อการชลประทานและการสัญจรทางน้ำ สองข้างคลองซอยย่อย ๆ เชื่อมต่อเป็นจำนวนมาก
            คลองดำเนินสะดวก ขุดเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๔๑๑ ค่าจ้างขุด ๑,๔๐๐ ชั่ง
            ทรัพยากรป่าไม้  มีพื้นที่ป่าชายเลนอยู่สองแห่งด้วยยกันคือ

               - ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าชายเลนอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันออก  อยู่ในเขตตำบลหญ้าแพรก ตำบลโคกขาม ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง ฯ มีแนวเขตตั้งแต่ปากอ่าวมหาชัยฝั่งซ้าย ตำบลบางหญ้าแพรก ถึงคลองบางเสาธง ตำบลพันท้ายนรสิงห์ติดต่อกับเขตบางขุนเทียน กรุงเทพ ฯ  มีพื้นที่ประมาณ ๗,๔๐๐ ไร่ ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙

               - ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าชายเลน อ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก  อยู่ในเขตตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลกาหลง ตำบลบางโทวัด ตำบลบ้านบ่อ ตำบลบางกระเจ้า และตำบลนาโคก อำเภอเมือง ฯ มีแนวเขตตั้งแต่ปากอ่าวมหาชัยฝั่งขวา ตำบลบางหญ้าแพรกถึงเขตติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม  มีพื้นที่ประมาณ ๘,๙๐๐ ไร่ ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐
           สภาพแวดล้อม  จังหวัดสมุทรสาคร เป็นที่รองรับความเจริญและการขยายตัวจากกรุงเทพ ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมและชุมชน มีอัตราการขยายตัวสูงมาก มีการอพยพย้ายถิ่นของประชากรจากจังหวัดต่าง ๆ มาประกอบอาชีพจำนวนมาก มีโรงงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๑ อยู่ประมาณ ๒,๗๕๐ แห่ง ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ได้มีการประกาศให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นเขตควบคุมมลพิษ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘
               - ปัญหาการบำบัดน้ำเสีย  ส่วนใหญ่เป็นน้ำทิ้งจากสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมและจากชุมชน ตลอดจนภาคเกษตรกรรม แล้วปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง ในบริเวณใกล้เคียง น้ำจะไหลลงสู่คลองสายหลักแล้วไหลลลงสู่แม่น้ำท่าจีน ลงอ่าวไทย

               - ปัญหาการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน  ป่าชายเลนมีความสำคัญยิ่งในความสัมพันธ์ของระบบนิเวศน์วิทยาในธรรมชาติ และมีคุณประโยชน์อย่างมากแก่มนุษย์ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านนิเวศน์วิทยา กล่าวคือมีการนำไม้มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และมีพื้นที่ป่าชายเลน ยังเป็นพื้นที่ป้องกันชายฝั่งทะเล โดยทำหน้าที่เสมือนเขื่อนป้องกันคลื่น ลมพายุ ไม่ให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และระบบนิเวศน์วิทยาอื่น ๆ ทำหน้าที่เป็นแหล่งกักตะกอน สิ่งปฏิกูลและสารพิษต่าง ๆ จากบนบกไม่ให้ลงสู่ทะเล และยังช่วยการงอกตัวของแผ่นดินจากการที่ตะกอน ทราย ซึ่งไหลมากับแม่น้ำ เมื่อถูกขวางกั้นด้วยป่าชายเลน ทำให้กระแสน้ำลดความเร็วลง เกิดตะกอนทับถมเป็นแผ่นดินงอกใหม่ ขยายออกไปในทะเลเกิดเป็นหาดเลน เป็นที่เหมาะสมกับการวางไข่ การหาอาหาร การเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาศัยของนกและสัตว์ป่าหลายชนิด
           ในอดีตพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดมีความสมบูรณ์ตลอดแนวชายฝั่งทะเลซึ่งยาวประมาณ ๔๑ กิโลเมตร ในปี พ.ศ.๒๕๑๘ จังหวัดมีป่าชายเลนอยู่ประมาณ ๑๑๖,๐๐๐ ไร่หรือประมาณร้อยละ ๒๑.๒ ของพื้นที่จังหวัด แต่ในปี พ.ศ.๒๕๒๙  ได้ลดจำนวนลงเหลือเพียงประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ หรือประมาณ ๐.๒ ของพื้นที่จังหวัด และลดจำนวนลงต่อมาจนหมดสภาพ ในปี พ.ศ.๒๕๓๒ จะมีอยู่บ้างเล็กน้อยเป็นหย่อม ๆ ตามชายฝั่งทะเล แม่น้ำ และที่ดินกรรมสิทธิ์ของเอกชน ทั้งนี้เนื่องจากการใช้พื้นที่เพื่อทำนากุ้ง นาเกลือ และการเพราะสัตว์น้ำอื่น ๆ
           การอนุรักษ์ป่าชายเลน เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๖ ด้วยการทำแนวหินทิ้งตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตก ด้านทิศติดทะเลบริเวณปากอ่าว แม่น้ำท่าจีน ที่บ้านหัวโพง ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง ฯ โดยทำหินกองใหญ่ลงบนแพไม้ไผ่ กว้าง ๒ เมตร สูงจากระดับดินเลนเดิม ๑ เมตร เป็นระยะทางยาว ๑ กิโลเมตร ห่างจากชายฝั่งทะเล ๓๐๐ - ๕๐๐ เมตร เพื่อลดความรุนแรงของคลื่นลม หลังจากดำเนินการได้ ๑ ปี ก็เกิดการทับถมของตะกอน ระหว่างแนวหินที่ทิ้ง กับป่าธรรมชาติพื้นที่งอกเพิ่มขึ้น ประมาณ ๒๐๐ ไร่ และมีไม้แสมขาวซึ่งเป็นไม้เบิกนำของป่าชายเลนที่สามารถขึ้นได้ดี ในพื้นที่ที่เป็นดินเลนอ่อน ดินเลนงอกใหม่มีความลึกไม่เกิน ๑ เมตร และมัน้ำท่วมขึ้นลงอยู่เสมอเกิดเป็นป่าแสมใหม่หลังแนวหินทิ้ง
ประชากร
           จังหวัดสมุทรสาคร มีประวัติความเป็นมาทางประวัตศาสตร์ตั้งแต่อยุธยา ประชากรมีหลายเชื้อชาติ ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยเชื้อสายรามัญซึ่งเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตอำเภอเมือง ฯ และอำเภอบ้านแพ้ว ส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา จึงทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีวัดในพระพุทธศาสนาถึง ๑๐๒ วัด
           การประกอบอาชีพ  จังหวัดสมุทรสาครมีทรัพยากรที่เอื้ออำนวยต่อการประกอบอาชีพอย่างมาก สาขาการผลิตหลักคือ ภาคอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ ๗๐ รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรมประมาณร้อยละ ๑๓ ทำให้ประชากรมีรายได้ต่อคนต่อปีสูงเป็นอันดับสามของประเทศ รองลงมาจากกรุงเทพ ฯ และปทุมธานี สาขาการผลิตที่สำคัญคือ
               - ภาคการประมง จังหวัดสมุทรสาครได้ชื่อว่าเป็นเมืองประมงที่ใหญ่ และสำคัญมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีทั้งประมงน้ำจืด และประมงน้ำเค็ม ผลผลิตส่วนใหญ่ได้จากแหล่งธรรมชาติ ได้แก่บริเวณอ่าวไทย ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามชายฝั่งส่วนใหญ่ จะเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ กุ้งแชบ๊วย ปลากะพงขาว หอยแครง หอยแมลงภู่ มีพื้นที่เพาะเลี้ยงประมาณ ๕๖,๐๐๐ ไร่ นอกจากนี้ยังมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ได้แก่ ปลาสลิด ปลาช่อน กุ้งก้ามกราม มีพื้นที่เพาะเลี้ยงประมาณ ๔๖,๐๐๐ ไร่
               - ภาคอุตสาหกรรม  นับว่าเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจของจังหวัด มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โรงงานอุตสาหกรรมตั้งกระจายอยู่ในเขตอำเภอเมือง ฯ และอำเภอกระทุ่มแบน เป็นส่วนใหญ่ อุตสาหกรรมที่สำคัญได้แก่ กิจการห้องเย็น กิจการผลิตอาหารทะเลและอาหารอื่น ๆ กิจการพลาสติก กิจการเกี่ยวกับโลหะ กิจการทอผ้า เป็นต้น มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ ๑ แห่ง มีพื้นที่ประมาณ ๑,๕๐๐ ไร่ นับเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกในแถบตะวันตก
               - ภาคการเกษตร  มีพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรประมาณ ๒๘,๖๐๐ ไร่ หรือประมาณร้อยละ ๘๐ ของพื้นที่จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอเมือง ฯ และอำเภอบ้านแพ้ว ผลผลิตสำคัญได้แก่ ข้าว ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ
               - ภาคการพาณิชย์  รายได้หลักมาจากภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ ๖๐ แปรรูป รองลงมาคือ เกษตรกรรม และการค้า การบริการ ประมาณร้อยละ ๑๓ และ ๕.๔ ตามลำดับ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล ไก่สดแช่แข็ง และการส่งออกอาหารแห้ง ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเป็นภาคการผลิตที่ทำรายได้หลักให้แก่จังหวัด
การปกครอง
           อำเภอเมือง ฯ  ตามประวัติศาสตร์เมืองสาครบุรี  หรือเมืองท่าจีน ซึ่งเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นเมืองสมุทรสาคร เมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๐ เมืองสมุทรสาคร ได้เปลี่ยนฐานะเป็นอำเภอเมืองสมุทรสาคร
           อำเภอกระทุ่มแบน  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๔๓ เดิมขึ้นตรงต่อเมืองสมุทรสาคร ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๖๙ ทางราชการได้มีคำสั้งโอนตำบลท่าไม้ ตำบลบางยาง ตำบลซูกั้ง (หนองกกไข่) และตำบลอ้อมน้อย ของอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มาขึ้นกับอำเภอกระทุ่มแบน
           อำเภอบ้านแพ้ว  เดิมที่ท้องที่อำเภอบ้านแพ้วเป็นป่า มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากเช่น เก้ง เสือ หมูป่า จระเข้ พวกที่ไปล่าสัตว์ ตัดฟืน มักจะหลงทางเนื่องจากป่าเต็มไปด้วยต้นไม้สูง จึงได้กำหนดสถานที่นัดหมายพวกพ้องเพื่อให้เป็นที่สังเกต เมื่อหลงทางโดยตัดไม้ทำเป็นเสาปักธง ไว้ในที่โล่งแจ้งให้คนมองเห็นได้ง่าย การปักเสาธงเป็นเครื่องหมายกันหลงทางดังกล่าว เรียกกันว่า แพ้ว คือ แพ้วธงเป็นเครื่องหมาย ต่อมาเมื่อผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันมากขึ้น กลายเป็นหมู่บ้านจึงได้ชื่อว่า บ้านแพ้ว เมื่อเป็นตำบลก็เรียกว่า ตำบลบ้านแพ้ว ขึ้นกับอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๖๘ ทางราชการได้ตั้งตำบลบ้านแพ้วขึ้นเป็นอำเภอ โดยรวมตำบลโรงเข้ ตำบลหลักสาม จากอำเภอบ้านบ่อ เข้ามาอยู่กับอำเภอบ้านแพ้ว และให้ขึ้นกับจังหวัดสมุทรสาคร

| หน้าต่อไป | บน |