| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |


๔ มีนาคม ๑๘๙๓
            พระเจ้าอู่ทองเชื้อสายพระเจ้าไชยศิริ สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เป็นปฐมกษัตริย์

พ.ศ.๑๘๙๕
            เมืองกัมพูชาเอาใจออกห่างจากอยุธยา พระเจ้าอู่ทองโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระราเมศวร ยกทัพไปตีเมืองกัมพูชา

พ.ศ.๑๙๒๐
            สมเด็จพระนครินทราธิราช (พระนครอิน) ทรงเสด็จไปประเทศจีน เมื่อครั้งยังครองเมืองสุพรรณบุรี

พ.ศ.๑๙๒๑
            อาณาจักรอยุธยา ผนวกอาณาจักรสุโขทัยไว้ในอำนาจ

พ.ศ.๑๙๓๓
            สมเด็จพระราเมศวร ทรงทำสงครามขยายพระราชอาณาเขตไปยังล้านนาและกัมพูชา ทรงยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ได้ แล้วกวาดต้อนชาวเมืองมาไว้ที่เมืองพัทลุง สงขลา นครศรีธรรมราช และจันทบุรี แล้วยกกองทัพไปตีเมืองกัมพูชาได้

พ.ศ.๑๙๔๐
            สมเด็จพระบรมราชาที่ ๒ ทรงแต่งตั้งราชทูตออกไปเจริญพระราชไมตรีกับประเทศจีน หลังจากนั้นมีการส่งของแลกเปลี่ยนกัน

พ.ศ.๑๙๔๒
            พระมหาธรรมราชาที่ ๒ ที่พ่ายแพ้ต่อกรุงศรีอยุธยา ครองราชย์ถึง

พ.ศ.๑๙๔๓ - ๑๙๖๒
            พระมหาธรรมราชาที่ ๓ หรือพระยาไสยลือไทย ครองราชย์

พ.ศ.๑๙๕๑ - ๑๙๕๕
            แม่ทัพจีน ได้นำขบวนกองทัพเรือพร้อมทหารกว่า ๒๐,๐๐๐ คน เข้ามาอวดธงถึงกรุงศรีอยุธยา และเข้าเฝ้าสมเด็จพระนครินทราธิราช ด้วย

พ.ศ.๑๙๖๒ - ๑๙๘๑
            พระมหาธรรมราชาที่ ๔ (บรมปาล) ครองราชย์

พ.ศ.๑๙๗๔
            สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ ยกทัพหลวงไปล้อมพระนครหลวง (นครธม) หรือเมืองยโสธรปุระ อยู่เจ็ดเดือน จึงยึดได้

พ.ศ.๑๙๘๕
            สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ แต่ไม่สำเร็จ

พ.ศ.๑๙๘๘
            สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ ยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่อีกครั้ง ได้เมืองชายแดนเชียงใหม่ แต่ทรงประชวรก่อน จึงยกทัพกลับ

พ.ศ.๑๙๙๘
            สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงวางตำแหน่งศักดินา การกำหนดศักดินา เพื่อเป็นการตอบแทนแรงงานที่รับใช้ราชการ

พ.ศ.๑๙๙๑ - ๒๐๓๐
            สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ครองราชย์

พ.ศ.๒๐๐๑
            สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงตั้งกฎมณเฑียรบาลขึ้นเป็นกฎหมายสำหรับการปกครอง แบ่งออกเป็นสามแผนกคือ พระตำรา ว่าด้วยแบบแผน เช่นการพระราชพิธีต่าง ๆ พระธรรมนูญ ว่าด้วยตำแหน่งหน้าที่ราชการ พระราชกำหนด เป็นข้อบังคับสำหรับราชสำนัก

๑๑ กรกฎาคม ๒๐๐๘
            สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ออกบรรพชาที่เมืองพิษณุโลก มีผู้บวชตาม ๒,๓๔๘ คน พระองค์เป็นโอรสพระเจ้าสามพระยา ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพ่อขุนผาเมือง พ่อขุนผาเมืองนั้นเป็นน้องของนางเสือง ชายาพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมภพ เมื่อ พ.ศ. ๑๙๗๔

พ.ศ.๒๐๑๗
            สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งอยุธยา ทำสงครามชนะพระเจ้าติโลกราช แห่งล้านนา หัวเมืองสุโขทัยจึงตกอยู่ในอำนาจอาณาจักรอยุธยาอย่างสมบูรณ์

พ.ศ.๒๐๒๕
            สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิต แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวง ซึ่งจัดเป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเล่มแรกของกรุงศรีอยุธยา

พ.ศ.๒๐๕๖
            พระเมืองแก้ว เจ้าเมืองเชียงใหม่ ยกทัพมาตีกรุงสุโขทัย แต่ชาวเมืองป้องกันเมืองไว้ได้

พ.ศ.๒๐๕๙
            สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ทรงตอบรับไมตรีจากโปรตุเกส และได้ทำสัญญาทางพระราชไมตรีทางการค้าต่อกัน นับเป็นสัญญาฉบับแรกที่ไทยทำกับต่างประเทศ

พ.ศ.๒๐๖๑
            สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ทรงพระราชนิพนธ์ตำราพิชัยสงคราม ครั้งแรก

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |