| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ผนวก ก

ผู้ที่สอบบาลีประโยค ป.ธ.๙ ได้ด้วยข้อเขียน ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๖๙ เป็นต้นมา
พ.ศ.
เลขที่
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
จังหวัด
๒๔๖๙  สอบได้ ๑ รูปคือ              
 
๑.
พระมหาเมฆ
อิสิญาโณ
อำไพจริต
๒๘
เทพศิรินทราวาส
พระนคร
๒๔๗๐ สอบได้ ๑ รูปคือ              
 
๒.
พระมหาวิจิตร
อาภากโร
จีนสืบเชื้อ
๒๙
มหาธาตุ ฯ
พระนคร
๒๔๗๑ สอบได้ ๑ รูปคือ              
 
๓.
พระมหาเจีย
เขมโก
เทียมวงศ์
๓๔
๑๔
พระเชตุพน ฯ
พระนคร
๒๔๗๒ สอบได้ ๒ รูป คือ              
 
๔.
พระมหาเพิ่ม
ปุญฺญวฑฺฒโน
เกตุจรูญ
๓๓
๑๓
ประยุรวงศาวาส
ธนบุรี
 
๕.
พระมหาจวน
อุฏฐายี
ศิริสม
๓๓
๑๓
มกุฎกษัตริยาราม
พระนคร
๒๔๗๓ สอบได้ ๒ รูปคือ              
 
๖.
พระมหาละออง
ทินฺนาโภ
ทองเสวต
๒๖
มหาธาตุ ฯ
พระนคร
 
๗.
พระมหาคุ้ม
มนฺตคุตฺโต
คามบุตร
๒๓
มหาธาตุ ฯ
พระนคร
๒๔๗๔ สอบได้ ๒ รูปคือ              
 
๘.
พระมหาทองคำ
ธมฺมทฺธโช
มีโอสถ
๒๖
มหาธาตุ ฯ
พระนคร
 
๙.
พระมหาเล็ก
ปาสาทิโก
อยู่เกษ
๓๓
๑๒
อนงคาราม
ธนบุรี
๒๔๗๕ สอบได้ ๖ รูปคือ              
 
๑๐.
พระมหาธนิต
อตฺตเวที
อยู่โพธิ์
๒๖
มหาธาตุ ฯ
พระนคร
 
๑๑.
พระมหาแปลก
เปสโล
สนธิรักษ์
๒๔
มหาธาตุ ฯ
พระนคร
 
๑๒.
พระมหาเจริญ
กิตฺติภทฺโท
อินทรเกษตร
๒๔
มหาธาตุ ฯ
พระนคร
 
๑๓.
พระมหาวัน
กมฺพุวณฺโณ
นวลยง
๒๓
มหาธาตุ ฯ
พระนคร
 
๑๔.
พระมหาพาว
เมธิโก
ธรรมโกศล
๓๓
๑๓
วิเศษการ
ธนบุรี
 
๑๕.
พระมหาปลอด
อตฺถการี
รัตนเวสส์
๓๑
๑๐
ราชาธิวาส
พระนคร
๒๔๗๖ ไม่มีการสอบ  เนื่องจากอยู่ ในระหว่างเปลี่ยน แปลงการปกครอง        
๒๔๗๗ สอบได้ ๓ รูปคือ              
 
๑๖.
พระมหาจวน
คุณาทโร
โพธิ์งาม
๒๖
พระเชตุพน ฯ
พระนคร
 
๑๗.
พระมหาทับ
ติสฺสโร
วรกัณฑ์
๔๐
๒๐
ประยุรวงศาวาส
ธนบุรี
 
๑๘.
พระมหาแย้ม
ธมฺมสิริ
ประพัฒน์ทอง
๒๖
ภคินีนาถ
ธนบุรี
๒๔๗๘ สอบได้ ๒ รูปคือ              
 
๑๙.
พระมหาทองสืบ
จารุวณฺโณ
ศุภมาร์ค
๓๗
๑๖
มกุฎกษัตริยาราม
พระนคร
 
๒๐.
พระมหาอิ๋น
ภทฺรมุนี
สัตย์พิจิตร
๔๒
๒๒
ทองนพคุณ
ธนบุรี
๒๔๗๙ สอบได้ ๓ รูปคือ              
 
๒๑.
พระมหาอุบล
ญาโณปโล
เฟื่องประภัสร
๓๐
๑๐
เบญจมบพิตร
พระนคร
 
๒๒.
พระมหายัญ
อภินนฺโท
คงสมจิตร
๒๓
เบญจมบพิตร
พระนคร
 
๒๓.
พระมหาเพียร
เขมวีโร
ปิ่นทอง
๓๐
๑๐
กันมาตุยาราม
พระนคร
๒๔๘๐ สอบได้ ๓ รูปคือ              
 
๒๔.
พระมหานาค
อุปนาโค
ใจอารีย์
๒๖
บรมนิวาส
พระนคร
 
๒๕.
พระมหาวิน
ธมฺมสาโร
ทีปานุเคราะห์
๓๒
๑๐
ราชาธิวาส
พระนคร
 
๒๖.
พระมหาฟื้น
ชุตินฺธโร
พลายภู่
๓๓
๑๒
สามพระยา
พระนคร
๒๔๘๑ สอบได้ ๖ รูปคือ              
 
๒๗.
พระมหาธีร์
ปุณฺณโก
จันทวีระ
๔๒
๒๑
จักรวรรดิราชาวาส
พระนคร
 
๒๘.
พระมหาสุรัส
อภิรโส
กาญจนพบู
๒๖
เบญจมบพิตร
พระนคร
 
๒๙.
พระมหาหวาน
ธมฺมมธุโร
ฤาไชยคาม
๒๓
เบญจมบพิตร
พระนคร
 
๓๐.
พระมหานิรันดร์
นิรนฺตโร
โกณเขมะ
๒๔
เทพศิรินทราวาส
พระนคร
 
๓๑.
พระมหาโปร่ง
โชติโก
ชื่นใจ
๓๐
๑๐
บวรนิเวศวิหาร
พระนคร
 
๓๒.
พระมหาวิเชียร
วิธุโร
บำรุงผล
๒๘
มหาธาตุ
พระนคร
๒๔๘๒ สอบได้ ๓ รูปคือ              
 
๓๓.
พระมหาสุชีพ
สุชีโว
ปุญญานุภาพ
๒๓
กันมาตุยาราม
พระนคร
 
๓๔.
พระมหาบุญมี
อเวรี
สมสาร
๒๔
บรมนิวาส
พระนคร
 
๓๕.
พระมหาเช้า
ฐิตปญฺโญ
ยศสมบัติ
๓๑
๑๑
เขาแก้ว
นครสวรรค์
๒๔๘๓ ไม่มีการสอบ เพราะเปลี่ยนวันขึ้น ปีใหม่จาก ๑ เมษายน เป็น ๑ มกราคม  
 
   
๒๔๘๔ สอบได้ ๓ รูปคือ              
 
๓๖.
พระมหาถิระ
เขมาภิรโต
สุวรรณาคาร
๓๗
๑๖
มหาธาตุ ฯ
พระนคร
 
๓๗.
พระมหาเอี่ยม
อุปคุตฺโต
ยูวะนิยม
๒๕
สระเกศ
พระนคร
 
๓๘.
พระมหาเขียน
กิตฺติวฑฺฒโน
วงศ์ศรีสังข์
๓๐
สุวรรณาราม
ธนบุรี
๒๔๘๕ สอบได้ ๘ รูปคือ              
 
๓๙.
พระมหาเขียน
ฐิตสีโล
ภูสาหัส
๒๘
บวรนิเวศวิหาร
พระนคร
 
๔๐.
พระมหาเจริญ
สุวฑฺฒโน
คชวัตร
๒๙
บวรนิเวศวิหาร
พระนคร
 
๔๑.
พระมหาเชื่อม
มหาวีโร
มหาวีระ
๓๗
๑๖
พระเชตุพน ฯ
พระนคร
 
๔๒.
พระมหาสวัสดิ์
ธมฺมชฺฌายี
พินิจจันทร์
๒๖
มหาธาตุ ฯ
พระนคร
 
๔๓.
พระมหาปลั่ง
อิงฺคาโภ
บุญศิริ
๒๖
มหาธาตุ ฯ
พระนคร
 
๔๔.
พระมหาสุด
ฐิตวีโร
พิลาวุฒิ
๓๑
๑๑
แก้วแจ่มฟ้า
พระนคร
 
๔๕.
พระมหาปลอด
กมุทฺโท
งามสอาด
๓๘
๑๗
สระเกศ
พระนคร
 
๔๖.
พระมหาจับ
ฐิตธมฺโม
สุนทรมาศ
๓๖
๑๖
โสมนัสวิหาร
พระนคร
๒๔๘๖ สอบได้ ๒ รูปคือ
 
 
 
 
 
 
 
 
๔๗.
พระมหาน้าว
ปภสฺสโร
นาคศรีรุ้ง
๒๖
เบญจมบพิตร
พระนคร
 
๔๘.
พระมหาสนั่น
จนฺทปชฺโชโต
สรรพสาร
๓๖
๑๕
พระศรีมหาธาตุ ฯ
พระนคร
๒๔๘๗ สอบได้ ๑ รูปคือ
 
 
 
 
 
 
 
 
๔๙.
พระมหาเพิ่ม
อาภาโค
นาควานิช
๒๘
ราชาธิวาส
พระนคร
๒๔๘๘ สอบได้ ๓ รูปคือ
 
 
 
 
 
 
 
 
๕๐.
พระมหาเสถียร
ธมฺมสาโร
วรสาร
๒๘
จักรวรรดิราชาวาส
พระนคร
 
๕๑.
พระมหาจันทร์
เขมโก
ไพจิตร
๒๔
เทพศิรินทราวาส
พระนคร
 
๕๒.
พระมหาผุย
คตญาโณ
สายกาลย์
๔๓
๒๓
ปทุมวนาราม
พระนคร
๒๔๘๙ สอบได้ ๓ รูปคือ
 
 
 
 
 
 
 
 
๕๓.
พระมหาฉลาด
ปญฺญาทีโป
บุญลอย
๓๐
เบญจมบพิตร
พระนคร
 
๕๔.
พระมหาสาย
ตุลโย
ปลีหะจินดา
๒๗
พระศรีมหาธาตุ
พระนคร
 
๕๕.
พระมหาดิลก
สุจิตฺโต
ลิ่มนรรัตน์
๒๖
ทองธรรมชาติ
ธนบุรี
๒๔๙๐ สอบได้ ๒ รูปคือ
 
 
 
 
 
 
 
 
๕๖.
พระมหาสิริ
อาจารสิริ
เพ็ชรไชย
๒๓
มหาธาตุ
พระนคร
 
๕๗.
พระมหาหยด
จนฺทิสฺสโร
ขจรยศ
๓๑
๑๑
ทองธรรมชาติ
ธนบุรี
๒๔๙๑ สอบได้ ๓ รูปคือ
 
 
 
 
 
 
 
 
๕๘.
พระมหาสนิธ
เขมจารี
ทั่งจันทร์
๓๙
๑๗
พระเชตุพน ฯ
พระนคร
 
๕๙.
พระมหาบัว
ฐานวุฑฺโฒ
สนสร้อย
๒๙
ธรรมาภิรตาราม
พระนคร
 
๖๐.
พระมหานริษฐ์
นริฎโฐ
หริดำรงค์
๓๒
๑๑
ธรรมาธิปไตย
อุตรดิตถ์
๒๔๙๒ สอบได้ ๓ รูปคือ
 
 
 
 
 
 
 
 
๖๑.
พระมหาประยูร
สนฺตงฺกุโร
พยุงธรรม
๓๒
๑๒
เทพศิรินทราวาส
พระนคร
 
๖๒.
พระมหาวิจิตร
สุริยโชติ
สุริยโชติ
๒๘
เบญจมบพิตร
พระนคร
 
๖๓.
พระมหาสุบิน
สุเมโธ
ติยบุตร
๓๓
๑๓
โพธิสมภรณ์
อุดรธานี
๒๔๙๓ สอบได้ ๓ รูปคือ
 
 
 
 
 
 
 
 
๖๔.
พระมหาบู่
สุจิณฺโณ
ไชยเรียบ
๔๑
๒๑
บรมนิวาส
พระนคร
 
๖๕.
พระมหาพรหม
ฐิตวํโส
กองวงษา
๓๑
๑๑
บวรนิเวศวิหาร
พระนคร
 
๖๖.
พระมหากี
มารชิโน
รังสยาธร
๔๒
๒๒
ทองนพคุณ
ธนบุรี
๒๔๙๔ สอบได้ ๑ รูปคือ
 
 
 
 
 
 
 
 
๖๗.
พระมหาโชดก
ญาณสิทฺธิ
นามโสม
๓๔
๑๒
มหาธาตุ ฯ
พระนคร
๒๔๙๕ สอบได้ ๑ รูปคือ
 
 
 
 
 
 
 
 
๖๘.
พระมหาวัชระ
ฐานจาโร
คงอดิศักดิ์
๒๔
มหาธาตุ ฯ
พระนคร
๒๔๙๖ สอบได้ ๖ รูปคือ
 
 
 
 
 
 
 
 
๖๙.
พระมหาพลอย
ญาณสํวโร
ช้างเพ็ชร
๓๓
๑๓
เทพธิดาราม
พระนคร
 
๗๐.
พระมหาพิฑูร
ปญฺญาทีโป
มลิวัลย์
๒๙
มหาธาตุ ฯ
พระนคร
 
๗๑.
พระมหาจำนงค์
ชุตินฺธโร
ทองประเสริฐ
๒๔
สระเกศ
พระนคร
 
๗๒.
พระมหาเปลี่ยน
ปุณฺโณ
สิระพงศ์
๕๐
๓๐
สัมพันธวงศ์
พระนคร
 
๗๓.
พระมหาบุญนาค
ชินวํโส
จูงงาม
๓๗
๑๕
ประยุรวงศาวาส
ธนบุรี
 
๗๔.
พระมหาเสียง
นิติปาโล
ศีลธรรม
๒๕
ตองปุ
พระนครศรีอยุธยา
๒๔๙๗ สอบได้ ๓ รูปคือ
 
 
 
 
 
 
 
 
๗๕.
พระมหาช่วง
วรปุญฺโญ
สุดประเสริฐ
๒๙
เบญจมบพิตร
พระนคร
 
๗๖.
พระมหาเกี่ยว
อุปเสโณ
โชคชัย
๒๖
สระเกศ
พระนคร
 
๗๗.
พระมหาประเทือง
ฐานิสฺสโร 
ไตรทิพย์
๒๘
ประยุรวงศาวาส
ธนบุรี
๒๔๙๘ สอบได้ ๓ รูปคือ
 
 
 
 
 
 
 
 
๗๘.
พระมหาสังเวียร
เตชธโร
มีเผ่าพงษ์
๒๖
พระเชตุพน ฯ
พระนคร
 
๗๙.
พระมหานิยม
ฐานิสฺสโร
จันทร์นินท์
๓๒
๑๑
ราชบุรณะ
พระนคร
 
๘๐.
พระมหาอำไพ
อุตฺตโม
วิจิตรเวชการ
๒๗
ประยุรวงศาวาส
ธนบุรี
๒๔๙๙ สอบได้ ๖ รูปคือ
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๑.
พระมหามานิต
ถาวโร
ก่อบุญ
๓๙
๑๙
สัมพันธวงศ์
พระนคร
 
๘๒.
พระมหากมล
โกวิโท
ธนบุตรศรี
๒๙
อนงคาราม
ธนบุรี
 
๘๓.
พระมหาวิจิตร
วิจารโณ
สมบัติบริบูรณ์
๒๗
อนงคาราม
ธนบุรี
 
๘๔.
พระมหาแพร
กมฺมสาโร
ระสารักษ์
๔๒
๒๒
เขมาภิรตาราม
นนทบุรี
 
๘๕.
พระมหาปรีชา
ปริญฺญาโณ
พิณทอง
๔๒
๒๒
กลาง
อุบล ฯ
 
๘๖.
พระมหาเคน
ฐิตจาโร
อรัญญวาส
๒๕
ธาตุ
ขอนแก่น
 


   | หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |