พัดยศเปรียญและอื่น ๆ
| หน้าต่อไป |

พัดยศเปรียญ สมัยเดิม


พัดยศเปรียญปัจจุบัน
แบ่งพัดเปรียญออกเป็น สาม ชนิด ด้วยกัน คือ เปรียญ ๓,๔ และ ๕ ประโยค เป็นพัดหน้านางสีแดง เปรียญ ๖,๗ และ ๘ ประโยค เป็นพัดหน้านางสีเหลือง มีเลขแสดงจำนวนประโยคด้วยทองเหลืองกะไหล่ทอง ติดไว้ที่ใจกลางพัด สำหรับเปรียญ ๙ ประโยค เป็นพัดหน้านาง พื้นตาด ชนิดแรกเป็นเปรียญตรี ชนิดที่สองเป็นเปรียญโท และชนิดที่สามเป็นเปรียญเอก ตามลำดับ

พัดยศเปรียญที่เป็นราชวงศ์
เป็นพัดหน้านางพื้นตาด เหมือนเปรียญ ๙ ประโยค บางรูปได้รับพระราชทานพัดโหมด บางรูปได้รับพระราชทาน พัดโหมดพิเศษ ปัจจุบันไม่มีผู้ได้รับพระราชทานแล้ว

| หน้าต่อไป |