| หน้าแรก | ย้อนกลับ |


สมณศักดิ์บรรพชิตฝ่ายจีนนิกาย
ตำแหน่ง สมณศักดิ์
    เจ้าคณะใหญ่
    รองเจ้าคณะใหญ่
    ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่
    ปลัดขวา
    ปลัดซ้าย
    รองปลัดขวา
    รองปลัดซ้าย
    ผู้ช่วยปลัดขวา
    ผู้ช่วยปลัดซ้าย
    พระคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร
    พระอาจารย์จีนธรรมคณาธิการ
    พระอาจารย์จีนวินยานุการ
    หลวงจีนคณาณัตจีนพรต
    หลวงจีนธรรมรสจีนศาสน์
    หลวงจีนธรรมนาทจีนประพันธ์
    หลวงจีรธรรมนันท์จีนประพัทธ์
    หลวงจีนธรรมรัตน์จีนประจักษ์
    หลวงจีนธรรมรักษ์จีนประจิต

สมณศักดิ์บรรพชิตฝ่ายอันนัมนิกาย
ตำแหน่ง สมณศักดิ์
    เจ้าคณะใหญ่
    รองเจ้าคณะใหญ่
    ผู้ช่วยเจ้าคณะใหญ่
    ปลัดขวา
    ปลัดซ้าย
    รองปลัดขวา
    รองปลัดซ้าย
    ผู้ช่วยปลัดขวา
    ผู้ช่วยปลัดซ้าย
    พระคณานัมธรรมวิธานาจารย์
    พระครูสมณานัมวุฒิจารย์
    พระครูบริหารอนัมพรต
    องสรภาณมธุรส
    องสุตบทบวร
    องสรพจนสุนทร
    องพจนกรโกศล
    องอนนตสรภัญ
    องอนนตสรนาท

| หน้าแรก | ย้อนกลับ | บน |