| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

พระราชาคณะชั้นสามัญ 394 ตำแหน่ง
พระกวีวงศ์
พระกวีวรญาณ
พระกิตติญาณโสภณ
พระกิตติมงคลวัฒน์
พระกิตติรามมุนี
พระกิตติวงศ์เวที
พระกิตติวรประสาธน์
พระกิตติวราภรณ์
พระกิตติวิมลเมธี
พระกิตติสารกวี
พระกิตติสารมุนี
พระกิตติสารสุธี
พระกิตติสารโสภณ
พระโกสัยธรรมคณี
พระคีรีรัฐธรรมคณี
พระจันทโคจรคุณ
พระจันโทปมาจารย์
พระจิรธรรมาภิรัต
พระจุลนายก
พระชลธารเมธี
พระชินวงศ์พิพัฒน์
พระญาณดิลก
พระญาณไตรโลก
พระญาณทีปจารย์
พระญาณโพธิ
พระญาณโมลี
พระญาณรักขิต
พระญาณรังษี
พระญาณวิลาศ
พระญาณวิศิษฏ์
พระญาณวิเศษ
พระญาณวิสาลเถร
พระญาณเวที
พระญาณสมโพธิ
พระญาณสุนทร
พระฐาปนกิจโกศล
พระทักษิณคณิสสร
พระนิกรมุนี
พระนิเทศศาสนคุณ
พระนิมมานโกวิท
พระเนกขัมมมุนี
พระบวรสุทธิวงศ์
พระบูรพาคณาจารย์
พระปฏิญาณธรรมคณี
พระปฏิภาณธรรมคณี
พระปฏิเวทวิศิษฏ์
พระประกาศพุทธกิจ
พระประโทนเจติยาภิรักษ์
พระประสาธน์โศภน
พระประสาธน์สารคุณ
พระประสาธน์สารโสภณ
พระประสิทธิศาสนการ
พระประสิทธิสารโสภณ
พระปรัยัติชยากร
พระปรัยัติธรรมคุณาธาร
พระปรัยัติสุนทร
พระปรากรมมุนี
พระปราจีนมุนี
พระปริยัติกวี
พระปริยัติกิจโกศล
พระปริยัติกิจโสภณ
พระปริยัติโกศล
พระปริยัติคุณาภรณ์
พระปริยัติธรรมธาดา
พระปริยัติธรรมสุธี
พระปริยัติธีรคุณ
พระปริยัติธีรวงศ์
พระปริยัติบัณฑิต
พระปริยัติพัชราภรณ์
พระปริยัติพัชราภรณ์
พระปริยัติมุนี
พระปริยัติมุนี
พระปริยัติเมธาภรณ์
พระปริยัติเมธี
พระปริยัติโมลี
พระปริยัติวงศาจารย์
พระปริยัติวรคุณ
พระปริยัติวรากร
พระปริยัติวรานุกูล
พระปริยัติวราภรณ์
พระปริยัติวราลังการ
พระปริยัติวโรปการ
พระปริยัติวิธานโกศล
พระปริยัติวิธานโกศล
พระปริยัติเวที
พระปริยัติสารเมธี
พระปริยัติสารเวที
พระปริยัติสารสุธี
พระปริยัติสารสุเมธี
พระปริยัติสุธี
พระปริยัติโสภณ
พระปรีชานนทโมลี
พระปรีชานวกิจ
พระปัญญากรโมลี
พระปัญญาพิศาลเถร
พระปัญญาภิมณฑ์มุนี
พระปัญญาวิมลมุนี
พระปัญญาวิสุทธิโมลี
พระปัญญาวุธธรรมคณี
พระปาโมกข์มุนี
พระปิฎกโกศล
พระปิฎกคุณาภรณ์
พระปิยทัสสี
พระพิจิตรธรรพาที
พระพินิตพินัย
พระพิพัฒนกิจจาภรณ์
พระพิพัฒนกิจวิธาน
พระพิพัฒน์จริยาลังการ
พระพิพัฒน์ธรรมคณี
พระพิพัฒน์ปริยัติสุนทร
พระพิพัฒน์ปัญญาภรณ์
พระพิพัฒน์วราภรณ์
พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์
พระพิพิธธรรมสุนทร
พระพิศาลญาณวงศ์
พระพิศาลธรรมพาที
พระพิศาลธีรคุณ
พระพิศาลปริยัตยาภรณ์
พระพิศาลพัฒนโสภณ
พระพิศาลพัฒนาทร
พระพิศาลพัฒโนดม
พระพิศาลพิพัฒนพิธาน
พระพิศาลมงคลวัฒน์
พระพิศาลวิหารกิจ
พระพิศาลศาสนกิจ
 พระพิศาลศึกษากร
พระพิศาลสมณคุณ
พระพิศาลสารคุณ
พระพิศิษฏ์ธรรมภาณ
พระพิศิษฏ์วินัยการ
พระพุทธวิริยากร
พระพุทธิรังษี
พระพุทธิสารสุธี
พระโพธาภิรามมุนี
พระโพธิธรรมธาดา
พระโพธิธรรมมาจารย์เถร
พระโพธินันทมุนี
พระโพธิรังษี
พระโพธิวรญาณ
พระไพโรจน์ธรรมคณี
พระไพโรจน์พัชรธรรมภรณ์
พระไพศาลประชานารถ
พระไพศาลสิริวัฒน์
พระภัทรธรรมธาดา
พระภัทรธรรมสุธี
พระภัทรศีลสังวร
พระภัทรสารมุนี
พระภาวนากิจโกศล
พระภาวนาโกศลเถร
พระภาวนาญาณวิมลเถร
พระภาวนานุสิฐเถร
พระภาวนาวิมล
พระภาวนาวิริยคุณ
พระภาวนาวิสุทธิคุณ
พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร
พระภาวนาวิสุทธิเถร
พระมงคลกิตติธาดา
พระมงคลชัยสิทธิ์
พระมงคลญาณมุนี
พระมงคลดิลก
พระมงคลดิสวัฒน์
พระมงคลธรรมวัฒน์
พระมงคลนายก
พระมงคลบัญฑิต
พระมงคลภัทราจารย์
พระมงคลภาณกาจารย์
พระมงคลมุนี
พระมงคลวราจารย์
พระมงคลวัฒน์
พระมงคลวัตนคุณ
พระมงคลวุฒาจารย์
พระมงคลสารเวที
พระมงคลสิทธิการ
พระมงคลสิทธิคุณ
พระมงคลสุนทร
พระมหาเจติยาภิบาล
พระมหานายก
พระมหาสิทธิการ
พระมุนีสารประสาธน์
พระเมธาธรรมรส
พระเมธาวินัยรส
พระเมธีกิตติยาภรณ์
พระเมธีคุณาภรณ์
พระเมธีธรรมาจารย์
พระเมธีธรรมานันท์
พระเมธีธรรมาภรณ์
พระเมธีปริยัติยาภรณ์
พระเมธีปริยัติโยดม
พระเมธีรัตนดิลก
พระเมธีรัตโนดม
พระเมธีวรคณาจารย์
พระเมธีวรญาณ
พระเมธีวราภรณ์
พระเมธีวราลังการ
พระเมธีสุตาภรณ์
พระรณังคธรรมคณี
พระรัชมงคลญาณ
พระรัชมงคลนายก
พระรัชมงคลวัฒน์
พระรัชมงคลสุนทร
พระรัชมงคลโสภณ
พระรัตนกวี
พระรัตนมงคลมุนี
พระรัตนมงคลวิสุทธิ์
พระรัตนมุนี
พระรัตนเมธี
พระรัตนโมลี
พระรัตนเวที
พระรัตโนภาสวิมล
พระวรญาณมุนี
พระวรญาณวิสุทธิ์
พระวัฒนญาณดิลก
พระวัฒนมงคล
พระวิกรมุนี
พระวิจิตรกรรมพิศิษฐ์
พระวิจิตรธรรมภาณี
พระวิจิตรพิพัฒโนดม
พระวิเชียรกวี
พระวิเชียรธรรมคุณาธาร
พระวิเชียรธรรมานุวัตร
พระวิเชียรโมลี
พระวิเทศธรรมรังษี
พระวิเทศโพธิคุณ
พระวิธูรธรรมนิเทศก์
พระวิธูรธรรมมาภรณ์
พระวินัยกิจโกศล
พระวินัยโกศล
พระวินัยนุนี
พระวินัยบัณฑิต
พระวินัยมุนี
พระวินัยโมลี
พระวินัยสารสุธี
พระวินัยสุนทรเมธี
พระวินัยโสภณ
พระวิบูลกิจจาภรณ์
พระวิบูลธรรมาภรณ์
พระวิบูลปัญญาภรณ์
พระวิบูลสิทธิคุณ
พระวิบูลสีลาภรณ์
พระวิมลกิจจาภรณ์
พระวิมลญาณมุนี
พระวิมลธรรมคณี
พระวิมลธรรมญาณเถร
พระวิมลธรรมภาณ
พระวิมลธรรมานุยุต
พระวิมลปัญญาภรณ์
พระวิมลมุนี
พระวิมลเมธาจารย์
พระวิมลศีลาจารย์
พระวิริยากรโกศล
พระวิโรจน์ญาณวงศ์
พระวิศิษฐ์วินัยการ
พระวิสารทสุธี
พระวิสิฐนิมมานการ
พระวิสุทธาจารคุณ
พระวิสุทธิกาญจนวิบูลย์
พระวิสุทธิกิตติสาร
พระวิสุทธิญาณเถร
พระวิสุทธิญาณวิบูลย์
พระวิสุทธิธรรมคณี
พระวิสุทธิธรรมธาดา
พระวิสุทธินายก
พระวิสุทธิภัทรธาดา
พระวิสุทธิมงคล
พระวิสุทธิรังษี
พระวิสุทธิวราภรณ์
พระวิสุทธิสมโพธิ
พระวิสุทธิสารมุนี
พระวิสุทธิโสภณพระรัตนวิมล
พระวีรชัยธรรมคณี
พระวุฒิสารโสภณ
พระศรีกิตติโมลี
พระศรีกิตติโสภณ
พระศรีคัมภีรญาณ
พระศรีคุณาภรณ์
พระศรีญาณวงศ์
พระศรีญาณโสภณ
พระศรีธรรมนาถมุนี
พระศรีธรรมบัณฑิต
พระศรีธรรมประสาธน์
พระศรีธรรมเมธี
พระศรีธรรมโสภณ
พระศรีธรรมาภรณ์
พระศรีธวัชเมธี
พระศรีธีรพงศ์
พระศรีธีรวงศ์
พระศรีปริยัติโกศล
พระศรีปริยัติธาดา
พระศรีปริยัติบดี
พระศรีปริยัติมุนี
พระศรีปริยัติเมธี
พระศรีปริยัติโมลี
พระศรีปริยัติยาภรณ์
พระศรีปริยัติโยดม
พระศรีปริยัติเวที
พระศรีปริยัติสุธี
พระศรีพัชโรดม
พระศรีภัทรมุนี
พระศรีมงคลเมธี
พระศรีมุนีวงศ์
พระศรีรัชมงคลเมธี
พระศรีรัชมังคลบัณฑิต
พระศรีรัตนมุนี
พระศรีรัตนเมธี
พระศรีรัตนโมลี
พระศรีรัตนวิมล
พระศรีวชิรโมลี
พระศรีวชิราภรณ์
พระศรีวชิราภรณ์
พระศรีวรญาณ
พระศรีวรเวที
พระศรีวิสุทธาภรณ์
พระศรีวิสุทธิโกศล
พระศรีวิสุทธิคุณ
พระศรีวิสุทธิญาณ
พระศรีวิสุทธิดิลก
พระศรีวิสุทธิมุนี
พระศรีวิสุทธิเมธี
พระศรีวิสุทธิโมลี
พระศรีวิสุทธิวงศ์
พระศรีวิสุทธิโสภณ
พระศรีวีราภรณ์
พระศรีศาสนโมลี
พระศรีศาสนวงศ์
พระศรีสมโพธิ
พระศรีสัจญาณมุนี
พระศรีสิทธิมุนี
พระศรีสิทธิเมธี
พระศรีสุทธิพงศ์
พระศรีสุทธิเวที
พระศรีสุธรรมมุนี
พระศรีสุธรรมเมธี
พระศรีสุธรรมโมลี
พระศาสนานุรักษ์
พระศีลวราลังการ
พระศีลวิสุทธาจารย์
พระสกลธรรมคณี
พระสมุทรเมธี
พระสมุทรโมลี
พระสมุหวรคณิสสรสุทธิการ
พระสรภาณกวี
พระสรภาณกิจโกศล
พระสรภาณโกศล
พระสังวรวิสุทธิคุณ
พระสาครมุนี
พระสิทธิการโกศล
พระสิทธิการโกศล
พระสิทธิญาณมุนี
พระสิทธิญาณมุนี
พระสิทธิธรรมคณี
พระสิทธิธรรมเวที
พระสิทธิสารมุนี
พระสิทธิสารสุธี
พระสิทธิสารโสภณ
พระสิริชัยมุนี
พระสิริชัยโสภณ
พระสิริธรรมมุนี
พระสิริธรรมราชคณี
พระสิริธรรมวงศาจารย์
พระสิริธรรมวงศาจารย์
พระสิรินันทมุนี
พระสิริพัฒนาภรณ์
พระสิริวรคุณ
พระสิริวัตนสุธี
พระสิริสารธรรมคณี
พระสิริสุทัศน์ธรรมาภรณ์
พระสุตาวุธวิสิฐ
พระสุทธิธรรมมาจารย์
พระสุทธิสารมุนี
พระสุทัสสีมุนีวงศ์
พระสุธรรมคณาจารย์
พระสุธรรมถาวร
พระสุธรรมธีรคุณ
พระสุธรรมธีราภรณ์
พระสุธรรมมุนี
พระสุธีธรรมโสภณ
พระสุธีธรรมาภรณ์
พระสุธีปริยัตยาภรณ์
พระสุธีมาวราภรณ์
พระสุธีรัตนาภรณ์
พระสุธีวรญาณ
พระสุธีวราลังการ
พระสุธีวัชโรดม
พระสุนทรกิตติคุณ
พระสุนทรธรรมคณี
พระสุนทรธรรมธาดา
พระสุนทรธรรมภาณี
พระสุนทรธรรมโสภิต
พระสุนทรธรรมากร
พระสุนทรธรรมานุวัตร
พระสุนทรธรรมาภรณ์
พระสุนทรปริยัติเมธี
พระสุนทรปริยัติวิกรม
พระสุนทรปริยัติวิธาน
พระสุนทรพุทธิธาดา
พระสุนทรมุนี
พระสุนทรราชมานิตเถร
พระสุนทรอรรถรส
พระสุพรหมญาณเถร
พระสุมณฑ์ศาสนกิตดิ์
พระสุเมธาจารย์
พระสุเมธาจารย์
พระสุเมธาภรณ์
พระสุวรรณเจติยาภิบาล
พระโสภณกาญจนาภรณ์
พระโสภณกิตติธาดา
พระโสภณคณาภรณ์
พระโสภณคุณาธาร
พระโสภณธรรมคณี
พระโสภณธรรมธาดา
พระโสภณธรรมวงศ์
พระโสภณธรรมวาที
พระโสภณธรรมาภรณ์
พระโสภณธรรมาภิรม
พระโสภณธีรคุณ
พระโสภณนโรดม
พระโสภณปริยัติธรรม
พระโสภณปริยัติวิธาน
พระโสภณปัญญารังษี
พระโสภณพัฒโนดม
พระโสภณพิพัฒนกิจ
พระโสภณพุทธิธาดา
พระโสภณรัตนาภรณ์
พระโสภณวราภรณ์
พระโสภณ์วิสุทธิคุณ
พระโสภณศีลวงศ์
พระโสภณสมาธิคุณ
พระโสภณสีลคุณ
พระโสภณสุตาลังการ
พระโสภิตกิตติธาดา
พระโสภิตวิริยาลังการ
พระอโนมคุณมุนี
พระอมรมุนี
พระอมรเมธาจารย์
พระอมรเมธาจารย์
พระอมรเมธี
พระอมรโมลี
พระอมรเวที
พระอมรสุธี
พระอมรโสภณ
พระอมราภิรักขิต
พระอรรถโมลี
พระอริยคุณาธาร
พระอริยมุนี
พระอริยเมธี
พระอริยเวที
พระอัมพวันเจติยาภิบาล
พระอุดมคุณาภรณ์
พระอุดมประชานาถ
พระอุดมวัตนมงคล
พระอุดมศีลคุณ
พระอุดมสังวรญาณ
พระอุดรคณาจารย์
พระอุดรคณารักษ์
พระอุทัยธรรมคณี
พระอุปกิตธรรมสาร

| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |