| หน้าแรก | หน้าต่อไป |

ทำเนียบสมณศักดิ์

สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตร 8 ตำแหน่ง
สมเด็จพระพุฒาจารย์
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์
สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี
สมเด็จพระมหาธีราจารย์
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์
สมเด็จพระวันรัต

พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัตร หรือรองสมเด็จพระราชาคณะ 16 ตำแหน่ง
พระพรหมคุณาภรณ์
พระธรรมปัญญาจารย์
พระพุทธวรญาณ
พระวิสุทธิวงศาจารย์
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
พระพรหมจริยาจารย์
พระพรหมมุนี
พระพรหมโมลี
พระพุทธวรญาณ
พระพุทธิวงศ์มุนี
พระมหาโพธิวงศาจารย์
พระมหารัชมังคลดิลก
พระวิสุทธาธิบดี
พระวิสุทธิวงศาจารย์
พระสาสนโสภณ
พระสุธรรมาธิบดี
พระสุเมธาธิบดี
พระอุดมญาณโมลี
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

พระราชาคณะชั้นธรรม 35 ตำแหน่ง
พระธรรมกวี
พระธรรมกิตติมุนี
พระธรรมกิตติวงศ์
พระธรรมกิตติโสภณ
พระธรรมโกศาจารย์
พระธรรมคุณาภรณ์
พระธรรมญาณมุนี
พระธรรมดิลก
พระธรรมไตรโลกาจารย์
พระธรรมธัชมุนี
พระธรรมธีรราชมหามุนี
พระธรรมบัณฑิต
พระธรรมปริยัติโสภณ
พระธรรมปริยัติมุนี
พระธรรมปริยัติโมลี
พระธรรมปาโมกข์
พระธรรมปิฎก
พระธรรมมหาวีรานุวัตร
พระธรรมมุนี
พระธรรมเมธาจารย์
พระธรรมเมธาภรณ์
พระธรรมโมลี
พระธรรมรัชมงคล
พระธรรมรัตนดิลก
พระธรรมรัตนวิสุทธิ์
พระธรรมรัตโนภาส
พระธรรมราชานุวัตร
พระธรรมลัทธิเวที
พระธรรมวงศาจารย์
พระธรรมวชิรญาณ
พระธรรมวรเมธี
พระธรรมวราจารย์
พระธรรมวราภรณ์
พระธรรมวราลังการ
พระธรรมวิมลโมลี
พระธรรมวิสุทธาจารย์
พระธรรมวิสุทธิกวี
พระธรรมวิสุทธิมงคล
พระธรรมสิทธาจารย์
พระธรรมสิริชัย
พระธรรมเสนานี
พระธรรมเสนี
พระธรรมโสภณ

พระราชาคณะชั้นเทพ 66 ตำแหน่ง
พระเทพกวี
พระเทพกิตติปัญญาคุณ
พระเทพกิตติมุนี
พระเทพกิตติเมธี
พระเทพโกศล
พระเทพโกศล
พระเทพคุณาธาร
พระเทพคุณาภรณ์
พระเทพชลธารมุนี
พระเทพญาณกวี
พระเทพญาณไตรโลกาจารย์
พระเทพญาณมุนี
พระเทพญาณเมธาภรณ์
พระเทพญาณเมธี
พระเทพญาณโมลี
พระเทพญาณวิศิษฏ์
พระเทพญาณเวที
พระเทพดิลก
พระเทพนันทาจารย์
พระเทพบัณฑิต
พระเทพประสิทธิคุณ
พระเทพประสิทธิมนต์
พระเทพปริยัติมุนี
พระเทพปริยัติโมลี
พระเทพปริยัติยาจารย์
พระเทพปริยัติวิธาน
พระเทพปริยัติสุธี
พระเทพปัญญากวี
พระเทพปัญญาเมธี
พระเทพปัญญาสุธี
พระเทพมงคลเทพโมลี
พระเทพมงคลเมธี
พระเทพมงคลรังษี
พระเทพมงคลสุธี
พระเทพมุนี
พระเทพเมธากร
พระเทพเมธาจารย์
พระเทพเมธาภรณ์
พระเทพเมธี
พระเทพโมลี
พระเทพรัชมังคลเมธี
พระเทพรัชมังคลเวที
พระเทพรัตนกวี
พระเทพรัตนดิลก
พระเทพรัตนมุนี
พระเทพรัตนโมลี
พระเทพวรคุณ
พระเทพวรมุนี
พระเทพวรเมธี
พระเทพวรเวที
พระเทพวราภรณ์
พระเทพวราลังการ
พระเทพวัชรธรรมาภรณ์
พระเทพวัชราภรณ์
พระเทพวิมลเมธี
พระเทพวิมลโมลี
พระเทพวิริยาภรณ์
พระเทพวิสุทธาจารย์
พระเทพวิสุทธาภรณ์
พระเทพวิสุทธิกวี
พระเทพวิสุทธิญาณ
พระเทพวิสุทธิเมธี
พระเทพวิสุทธิโมลี
พระเทพวิสุทธิศรี
พระเทพวิสุทธิโสภณ
พระเทพวุฒาจารย์
พระเทพเวที
พระเทพศีลวิสุทธิ์
พระเทพสังวรญาณ
พระเทพสารเวที
พระเทพสารสุธี
พระเทพสิทธิญาณรังษี
พระเทพสิทธินายก
พระเทพสิทธิมุนี
พระเทพสีมาภรณ์
พระเทพสุทธิโมลี
พระเทพสุธี
พระเทพสุเมธมุนี
พระเทพสุเมธี
พระเทพสุวรรณมุนี
พระเทพโสภณ
พระมงคลเทพโมลี

พระราชาคณะชั้นราช 144 ตำแหน่ง
พระราชกวี
พระราชชยาภรณ์
พระราชญาณปรีชา
พระราชญาณวิสุทธิโสภณ
พระราชญาณเวที
พระราชดิลก
พระราชธรรมคณี
พระราชธรรมเจติยาจารย์
พระราชธรรมวิเทศ
พระราชธรรมภาณี
พระราชธรรมานุวัตร
พระราชธรรมมุนี
พระราชธรรมเมธี
พระราชธรรมโมลี
พระราชธรรมจราจารย์
พระราชธรรมสุธี
พระราชบัณฑิต
พระราชปัญญากวี
พระราชปัญญาภรณ์
พระราชปัญญาเมธี
พระราชปัญญาวิสารัท
พระราชปัญญาสุธี
พระราชปริยัติโกศล
พระราชปริยัติดิลก
พระราชปริยัติบดี
พระราชปริยัติมุนี
พระราชปริยัติเมธี
พระราชปริยัติโมลี
พระราชปริยัตยาจารย์
พระราชปริยัตยาภรณ์
พระราชปริยัตยาลังการ
พระราชปริยัติเวที
พระราชปริยัติสุธี
พระราชปริยัติโสภณ
พระราชปรีชาญาณมุนี
พระราชกิตติเมธี
พระราชพรหมาจารย์
พระราชพฤฒาจารย์
พระราชพิพัฒน์โกศล
พระราชพิศาลสุธี
พระราชพุฒิเมธี
พระราชพุทธิญาณ
พระราชพุทธิญาณวงศ์
พระราชพุทธิรังษี
พระราชพุทธิวิเทศ
พระราชภาวนาวิกรม
พระราชภาวนาวิสุทธิ์
พระราชภัทราจารย์
พระราชมงคล
พระราชมงคลมุนี
พระราชมหาเจติยาภิบาล
พระราชมุกดาหารคณี
พระราชมุนี
พระราชมุนีนายก
พระราชเมธากร
พระราชเมธาภรณ์
พระราชเมธี
พระราชโมลี
พระราชรัชมงคลโกวิท
พระราชรัชมงคลโกศล
พระราชรัชมงคลเมธี
พระราชรัชมงคลเวที
พระราชรัตนดิลก
พระราชรัตนมงคล
พระราชรัตนมุนี
พระราชรัตนเมธี
พระราชรัตนโมลี
พระราชรัตนรังษี
พระราชรัตนวิมล
พระราชรัตนสุธี
พระราชกิตติรังษี
พระราชรัตนโสภณ
พระราชรัตนากร
พระราชรัตนาภรณ์
พระราชรัตโนบล
พระราชวชิรดิลก
พระราชวชิรโสภณ
พระราชวรคุณ
พระราชวรญาณ
พระราชวรญาณมุนี
พระราชวรนายก
พระราชวรมุนี
พระราชวีรมุนี
พระราชวรเมธาจารย์
พระราชวรเมธี
พระราชวรรณเวที
พระราชวราจารย์
พระราชวรานุวัตร
พระราชวิจิตรโมลี
พระราชวิทยาคม
พระราชวินยาภรณ์
พระราชวินัยเวที
พระราชวิมลโมลี
พระราชวิริยสุนทร
พระราชวิริยาภรณ์
พระราชวิสุทธาจารย์
พระราชวิสุทธิมุนี
พระราชวิสารท
พระราชวิสุทธิคุณ
พระราชวิสุทธิญาณ
พระราชวิสุทธิดิลก
พระราชวิสุทธิธรรมรังสี
พระราชวิสุทธินายก
พระราชวิสุทธิเมธี
พระราชคุณาภรณ์
พระราชวิสุทธิโมลี
พระราชวิสุทธิโสภณ
พระราชวีราภรณ์
พระราชเวที
พระราชศิริธรรมเมธี
พระราชศิลาจาร
พระราชศีลสังวร
พระราชศีลวิมล
พระราชสารโกศล
พระราชสารสุธี
พระราชสิทธิคุณ
พระราชสิทธิโมลี
พระราชสิทธิวิมล
พระราชสิทธิวิเทศ
พระราชสิทธิเวที
พระราชสุทธาจารย์
พระราชสุทธิญาณ
พระราชสุทธิญาณมงคล
พระราชสุทธิธรรมรังษี
พระราชสุธรรมเมธี
พระราชสุธรรมาภรณ์
พระราชสุธี
พระราชสุมนต์มุนี
พระราชสุเมธี
พระราชสุวรรณโสภณ
พระราชสุวัฒนาภรณ์
พระราชสังวรญาณ
พระราชสังวรวิมล
พระราชสังวรอุดม
พระราชสันทัศกาจารย์
พระราชโสภณ
พระราชอุดมมงคล

| หน้าแรก | หน้าต่อไป | บน |