อุทยานแห่งชาติปางสีดา

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติปางสีดา  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า มีสภาพธรรมชาติและเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกปางสีดา น้ำตกหน้าผาใหญ่ โขดหินตามลำน้ำที่มีลักษณะแปลก ๆ มีเนื้อที่ประมาณ ๘๔๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๒๗,๕๐๐ ไร่


ประวัติความเป็นมา
บริเวณน้ำตกปางสีดา  เป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการที่จะจัดตั้งป่าบริเวณนี้ ให้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในท้องถิ่นและนักทัศนาจร อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาต้นน้ำลำธาร และสภาพป่าธรรมชาติ กรมป่าไม้จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการสำรวจ และจัดตั้งเป็นวนอุทยาน ชื่อว่า "วนอุทยานปางสีดา"
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็นการดำเนินการตามนัยพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยให้อยู่ในความควบคุมดูแลของป่าไม้เขตปราจีนบุรี  มีนายเดชา พงษ์พานิช นักวิชาการป่าไม้ ๓ ทำหน้าที่หัวหน้า ฯ  ซึ่งต่อมาได้ทำการสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบที่มีแนวเขตติดต่อกัน  ปรากฎว่าบริเวณดังกล่าวมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์  ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น  ป่าไม้  สัตว์ป่า และทิวทัศน์ที่สวยงาม สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีน้ำตกหลายแห่ง เช่น  น้ำตกปางสีดา  น้ำตกน้ำโตน  น้ำตกผาน้อย และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำบางปะกง  ซึ่งเป็นเสมือนเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรรมในภาคตะวันออก สมควรดำเนินการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ  เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดั้งเดิมไว้ เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อการศึกษาค้นคว้าของประชาชนส่วนรวม ทั้งเป็นการสนองมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๒๒  ที่ให้พิจารณาจัดตั้งอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ให้เป็นการเพียงพอ ต่อมาจึงได้โอนความรับผิดชอบมาให้กองอุทยานแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติ
กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ  กำหนดให้ป่าน้ำตกปางสีดาเป็นอุทยานแห่งชาติ เคยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ ป่าเขาสะโดน และป่าท่ากะบาก ในท้องที่ตำบลแก่งดินสอ  อำเภอนาดี  ตำบลบ้านแก้ง  ตำบลท่าแยก  ตำบลโคกป่าม้อง อำเภอสระแก้ว และตำบลหนองน้ำใส  ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙ ตอนที่ ๒๔ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ ๔๓ ของประเทศ


ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาหินใหญ่น้อยไม่สูงนัก เรียงรายสลับซับซ้อนติดต่อกันเป็นอาณาเขตกว้าง  บริเวณไหล่เขาเป็นพื้นที่ราบมีพันธุ์ไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นมีน้ำตกอยู่หลายแห่งรวมทั้งหน้าผาที่สูงชัน เทือกเขาเหล่านี้เป็นต้นกำเนิดของลำห้วยลำธารหลายสาย เช่น  ห้วยชมพู  ห้วยสวนน้ำหอม  ห้วยสาริกา  ห้วยวังมืด ซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงเกษตรกรทางภาคตะวันออกของไทย เช่น แม่น้ำบางปะกง
เนื่องจากป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบและอยู่ในเขตลมมรสุม ฝนจึงตกตามฤดูกาลอากาศไม่ร้อนจัดจนเกินไป ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน พอย่างเข้าเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ก็จะเป็นฤดูหนาว ซึ่งอุณหภูมิประมาณ ๘-๑๕ องศาเซลเซียส สำหรับฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม


พรรณไม้
อุทยานแห่งชาติปางสีดา  ประกอบไปด้วย  ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง  ป่าดิบเขา และป่าเต็งรัง พรรณไม้ที่สำคัญ ได้แก่  ไม้ยาง  กะบาก  ตะเคียนแดง  มะค่าโมง  ตะแบก  เสลา  ประดู่  มะกอก  ส้าน  สมอ  พยุง  ชิงชัน ซึ่งมีขึ้นอยู่กระจัดกระจายไปตามชนิดของป่า ไม้พื้นล่าง ได้แก่  หวาย  เฟิร์น  มอส ตลอดจนกล้วยไม้ดินชนิดต่าง ๆ

สัตว์ป่า
ด้วยสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และลักษณะภูมิประเทศ ทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายเหมาะสมที่จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า จึงมีสัตว์ป่าที่มีขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กรวมทั้งนกไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ชนิด อาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไป สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่  ช้างป่า  กระทิง  วัวแดง  กวาง  เก้ง  เลียงผา  กระจง  แมวป่า  ลิงลม  เสือป่า  หมีขอ  หมูหริ่ง  เสือโคร่ง  หมีควาย และนกชนิดต่าง ๆ เช่น  นกกวัก  นกกระปูด  นกแก๊ก  นกกก  นกขุนทอง  นกเขา เป็นต้น


สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกปางสีดา   อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร มีความสูงประมาณ ๑๐ เมตร เบื้องล่างเป็นแอ่งน้ำและลานหินกว้าง บรรยากาศร่มรื่นเหมาะสมสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ
น้ำตกหน้าผาใหญ่   อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ ๒.๔ กิโลเมตร ตลอดเส้นทางขึ้นสู่หน้าผาใหญ่ร่มรื่นด้วยแมกไม้หนาทึบ อยู่ในลำธารสายเดียวกับน้ำตกปางสีดา ตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ ๑๐ เมตร กว้าง ๒๐ เมตร ความรุนแรงของสายน้ำทำให้เกิดเสียงดังก้อง และละอองน้ำฟุ้งกระจายทั่วบริเวณของสองข้างลำธาร
น้ำตกท่ากะบาก   อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก ห่างจากที่ทำการ ๕ กิโลเมตร
น้ำตกแดงมะค่าและน้ำตกสวนมั่นสวนทอง   อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ ๑๕ กิโลเมตร การเดินทางยังไม่สะดวก ต้องค้างแรมในป่าทึบ
ภูเขาเจดีย์   ลักษณะเป็นการรวมตัวของกลุ่มก้อนหิน มีรอยแตกคล้ายกับภูหินร่องกล้าสูงขนาด ๔ เมตร มีเส้นรอบวงประมาณ ๒๕ เมตร และอยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ ๔๐ กิโลเมตร

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |