อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ป่าเขาสามหลั่นอยู่ใกล้กรุงเทพมากมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ สภาพธรรมชาติป่าเขา น้ำตกที่สวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 44 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,000 ไร่  แต่เดิมเป็นวนอุทยาน ต่อมาพ.ศ. 2524 ได้เป็นอุทยานแห่งชาติ นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 27 ของภาคกลางตะวันออกและตะวันตก และเป็นแห่งที่ 27 ของประเทศ


ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่ มีที่ราบในหุบเขา ยอดที่สูงที่สุดคือ เขาครก มีความสูงประมาณ 30 เมตร จากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็นตัวเมืองสระบุรี และอำเภอใกล้เคียงได้อย่างชัดเจน  ป่าแห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกหลายแห่ง เป็นต้นน้ำลำธารที่ไหลไปหล่อเลี้ยงไร่นาของราษฎร์ที่อยู่ใกล้เคียง สภาพของดินเป็นดินเหนียวและดิน ร่วนปนทราย หินชั้นล่างเป็นพวกหินดินดาน
สภาพอากาศในเขตอุทยานแห่งชาติ  ฤดูร้อนจะร้อนอบอ้าว ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน  ฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ระหว่างเดือนพฤษาภาคม-กันยายน และฤดูร้อนอากาศเย็นสบาย ระหว่างเดือนตุลาคม-มกราคม  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนได้ตลอดปี


พรรณไม้
สภาพป่าประกอบด้วยป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง มีพันธ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ไม้แดง  ประดู่  พลวง  เต็ง  รัง  ตะเคียนทอง  มะค่า  ตะแบก ฯลฯ และพันธ์ไม้อื่น ๆ และที่ทำการสำรวจไว้กว่า 800 ชนิด ส่วนไม้พื้นล่างเป็นพวกไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ ตลอดจนหวาย กล้วยไม้ และน้ำผึ้ง

สัตว์ป่า
สำหรับสัตว์ที่มีอาศัยอยู่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น  ไก่ฟ้า  ไก่ป่า  เก้ง  กระจง  ลิง  หมูป่า  กระรอก  กระแต และนกชนิดต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่  นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทร

สถานที่ท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น   เป็นอุทยานที่นักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวชมธรรมชาติ และสัมผัสบรรยากาศป่าเขาลำเนาไพร ประกอบด้วยน้ำตกที่สวยงาม คือน้ำตกโพธิ์หินดาษ น้ำตกโตนรากไทร และน้ำตกสามหลั่น
น้ำตกสามหลั่น   เป็นลานหินกว้างวางเรียงซ้อนกันเป็นสามชั้น ลดหลั่นกันอย่างละชั้นสูงประมาณ 5 เมตร ในบริเวณน้ำตกมีโต็ะ ม้านั่ง ไว้สำหรับนั่งเล่น ชมน้ำตก ชมธรรมชาติ เหมาะสำหรับการไปพักผ่อนหย่อนใจ


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |