อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอหางฉัตร  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  สภาพพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร  ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบ และอุโมงค์ขุนตาลซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างโดยชาวเยอรมัน อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลมีเนื้อที่ ประมาณ ๒๕๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ ไร่
ได้รับการประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ และได้ตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ ๔ ของภาคเหนือ และแห่งที่ ๑๐ ของประเทศ


ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบอยู่บ้างตามสันเขา เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีลำน้ำ เช่น ห้วยแม่ตาล ห้วยแม่ไทร เป็นต้น มีดอยขุนตาลเป็นยอดเขาสูงสุด ประมาณ ๑,๓๐๔ เมตร ประกอบด้วยป่าชนิดต่าง ๆ คือ ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ขึ้นอยู่ในที่สูงจากระดับ น้ำทะเล ๑,๐๐๐ เมตร ขึ้นไป ป่าสนเขาและป่าเบญจพรรณอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๗๐๐ เมตรขึ้นไป
ลักษณะภูมิอากาศอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล แบ่งออกเป็น ๓ ฤดูกาล คือ
- ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน  บนยอดดอยขุนตาลในฤดูร้อนอากาศจะเย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าว
- ฤดูฝน  ระหว่างเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม  จะมีฝนตกชุกในระยะเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม
- ฤดูหนาว  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคม  อากาศค่อนข้างหนาวจัดตลอดทั้งวัน


พรรณไม้
สภาพป่าประกอบด้วยป่าดิบชื้น  ป่าดิบเขา  ป่าเบญจพรรณ และป่าสนเขา  พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่  ไม้สัก  ไม้มะค่าโมง  ยมหอม  กะบาก  ตะแบก  จำปาป่า  มะม่วงป่า  สนสามใบ  กว้าง  ประดู่  ตะคร้อ  ไม้ไผ่ต่าง ๆ ฯลฯ

สัตว์ป่า
สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ประกอบด้วย  เก้ง   กวาง  หมูป่า  ลิง  ค่าง  กระรอกบิน  ไก่ป่า  นกนานาชนิด


สถานที่ท่องเที่ยว
อุโมงค์ขุนตาล  เป็นอุโมงค์ทางรถไฟลอดผ่านที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือยาว ๑,๓๕๒ ฟุต  มีสวนไม้ดอกตกแต่งไว้อย่างสวยงาม  ศาลเจ้าพ่อขุนตาล และอนุสาวรีย์  ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์แก่ขาวเยอรมันผู้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้าง ยอดเขาสูงเป็นจุดเด่นที่เหมาะสำหรับการพักค้างแรม  บนยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาขุนตาล (ม่อนส่งกล่อง)  สามารถมองเห็นทัศนียภาพตัวเมืองลำปางได้อย่างชัดเจน
น้ำตกแม่ลอง   น้ำตกนี้อยู่ทางสถานีขุนตาลทางทิศใต้ ห่างประมาณ ๑๐ กิโลเมตร โดยลงรถไฟที่สถานีแม่ตาลน้อย แล้วเดินทางไปอีกประมาณ ๓ กิโลเมตร จะมีน้ำตกตลอดปี สภาพเย็นตลอดทั้งปี
น้ำตกตาดเหมย   ลงไปในหุบเขาแม่ยอนหวาย ประมาณ ๓๐๐ เมตร
 นอกจากนี้ยังมีน้ำตกอีกหลายแห่ง คือ  น้ำตกผาตูบ  น้ำตกห้วยแม่ไพร

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |