อุทยานแห่งชาติคลองลาน

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติคลองลาน  ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอคลองลาน และอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ครอบคลุมพื้นที่ป่าคลองลานอันสมบูรณ์แหล่งสุดท้ายของจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วยภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ต้นกำเนิดของน้ำหลายสาย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมาก ซึ่งไหลรวมกันลงสู่แม่น้ำปิง และเป็นต้นน้ำตกคลองลาน ไหลลงสู่คลองขลุง เนื้อที่ประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร หรือ 187,500 ไร่  ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2525 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 13 ของภาคเหนือ และแห่งที่ 44 ของประเทศ


ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นต้นน้ำของคลองสวนหมาก คลองขลุง และคลองลาน มีน้ำตกตลอดปี ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบ ดินร่วนปนทราย ภูเขาแต่ละลูกเชื่อมโยงติดต่อกับขุนคลองลาน ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในบริเวณนี้ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,440 เมตร สภาพป่าสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมาก ไหลรวมกันลงสู่แม่น้ำปิง
ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพภูมิอากาศในเขตอุทยานแห่งชาติ ในฤดูร้อนค่อนข้างร้อน ในฤดูหนาวค่อนข้างหนาว อากาศเย็นสบายในฤดูฝน มีฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 23 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ย 978 มิลิลเมตรต่อปี


พรรณไม้
ป่าคลองลานยังมีสภาพสมบูรณ์เป็นแหล่งสุดท้าย  ในด้านทิศใต้ของภาคเหนือ ประกอบด้วยป่าเต็งรัง ป่าดงดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ  ไม้ที่สำคัญได้แก่  สัก  เต็ง  รัง  ประดู่  ตะแบก  พยอม  มะค่าโมง  ตะเคียนทอง  ตะเคียนหิน  สมพง  ยมหอม  สมอพิเภก  รกฟ้า  และไผ่ชนิดต่าง ๆ

สัตว์ป่า
ในอดีตป่าคลองลานชุกชุมด้วยสัตว์ป่ามากมาย เช่น  ช้างป่า  กระทิง  ควายป่า วัว  แดง  เสือ ฯลฯ  ปัจจุบันเนื่องจากโดนชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ตลอดจนผู้บุกรุกจับจองที่ดินกันเป็นจำนวนมาก สัตว์ป่าจึงหลบไปอยู่ในเขตอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี สัตว์ป่าที่พอจะพบเห็นเหลืออยู่ ได้แก่  กวาง  เก้ง  หมู่ป่า  ลิง  กระรอก  ชะนี  นกชนิดต่าง ๆ  เป็นต้น


สถานที่ท่องเที่ยว
น้ำตกคลองลาน   เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลาน ซึ่งมียอดสูง 1,439 เมตร จากระดับน้ำทะเล เหนือหน้าผาน้ำตกเป็นที่ราบกว้าง ในหน้าฝนสายน้ำจะไหลจากลำห้วยต่าง ๆ ประมาณ 5 สาย ลงสู่แอ่งน้ำกลางหุบเขา เกิดเป็นวังน้ำลึกและลำน้ำยาวประมาณ 3 กิโลเมตร  แล้วไหลผ่านหน้าผาลงมาเป็นน้ำตกคลองลาน สูง 100 เมตร กว้างประมาณ 40 เมตร
น้ำตกคลองน้ำไหลหรือน้ำตกปางควาย   มีทั้งหมด ๙ ชั้น แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำและความสูงต่างกัน ลานหินกว้างมาก เป็นสีนิลวาววับด้วยสายน้ำ ลำธารสวยด้วยโขดหิน ในชั้นที่ 3  น้ำตกจะแยกเป็นสายสวยงามสองสายทางฝั่งขวา ไหลลงสู่แอ่งน้ำกว้างประมาณ 3 เมตร เหมาะสำหรับการเล่นน้ำตก
แก่งเกาะร้อย   อยู่ในเส้นทางอุ้มผาง-คลองลาน เข้าทางถนนบ้านโป่งน้ำร้อนเข้าไปประมาณ 15 กิโลเมตร  แก่งเกาะร้อย เกิดจากคลองสวนหมากเป็นลำธารสลับด้วยแก่งหิน และหาดทรายขาวสะอาด อยู่ท่ามกลางทิวทัศน์แห่งขุนเขาสลับซับซ้อน ประกอบด้วยแก่งหินตะปุ่มตะปั่มนับร้อยพันก้อนเรียงรายเป็นลานกว้าง ช่วงกลางมีลำธารน้ำใสไหลผ่านเกาะแก่งหินสีเทาหม่นดูสวยงามยิ่ง


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |