อุทยานแห่งชาติแม่ยม

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติแม่ยม  เดิมชื่ออุทยานแห่งชาติแม่ปุง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอสอง จังหวัดแพร่  มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างหนาแน่น  ซึ่งมีขนาดสูงใหญ่งดงามมาก  นับได้ว่าเป็นตัวแทนป่าไม้ของทางภาคเหนือได้อย่างดียิ่ง  รวมทั้งไม้ที่มีค่าต่าง ๆ จำนวนมาก และทิวทัศน์ที่สวยงาม อุทยานแห่งชาติแม่ยม  มีเนื้อที่ประมาณ 454 ตรางกิโลเมตร หรือประมาณ 284,000 ไร่  ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ  เมื่อปี พ.ศ. 2529  นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 15 ของทางภาคเหนือ และแห่งที่ 51 ของประเทศไทย


สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ  อุทยานแห่งชาติแม่ยม  โดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงทั้งด้านทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของพื้นที่  ลาดลงมายังฝั่งแม่ยมซึ่งไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ ซึ่งเทือกเขาสูงดังกล่าวนี้ ทำให้เกิดต้นน้ำที่สำคัญไหลลงสู่แม่ยม อาทิเช่น  ห้วยแม่ปุง  ห้วยเด็ด  ห้วยปุง  ห้วยเลิม  ห้วยแม่เต้น  ห้วยแม่สะกิ๋น  และห้วยแม่ปู๊ เป็นต้น
สภาพภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติแม่ยม  แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ
- ฤดูฝน  ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน
- ฤดูหนาว  ระหว่างเดือนตุลาคม-มกราคม
- ฤดูฝน  ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม


พรรณไม้
บริเวณป่าแห่งนี้ประกอบด้วยพันธุ์ไม้แตกต่างกันไป ในแถบหุบเขาลำห้วยและแม่น้ำ ซึ่งมีความสูงชัน เป็นพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น เช่น  ไม้ยาง  กระบาก  ยมหอม  ตะแบก ฯลฯ  สูงขึ้นไปจากหุบเขา ลำห้วย จะเป็นป่าดิบเขา พันธุ์ไม้จะเป็นพวกไม้สน และไม้ก่อ เช่น  สนสามใบ  ก่อเดือย  ก่อตาหนู ฯลฯ  ป่าเบญจพรรณมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง ในฤดูแล้งไม้ทุกชนิดจะผลัดใบ ได้แก่  มะค่าโมง  แดง  ประดู่  ตะแบก  และไม้สัก ซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างหนาแน่น สำหรับป่าเต็งรังและป่าแพะจะมีมากบริเวณที่เป็นเนินเขา และที่ราบสูงบางส่วน พันธุ์ไม้ ได้แก่  ไม้เต็ง  รัง  เหียง  พลวง


สัตว์ป่า
เนื่องจากป่าบางตอนเป็นป่าปิด การทำไม้และป่าที่ยังไม่ผ่านการทำไม้ ตลอดจนยังไม่มีราษฎรบุกรุก จึงเหมาะแก่การอยู่อาศัยของสัตว์ป่า จึงมีสัตว์ป่าขนาดใหญ่เหลืออยู่บ้าง เช่น  ช้างป่า  เก้ง  เลียงผา  หมีควาย  หมูป่า  และสัตว์ขนาดเล็ก เช่น  กระต่ายป่า  ไก่ป่า  นางอาย  และนกชนิดต่าง ๆ


สถานที่ท่องเที่ยว
ดงสักงาม   มีลักษณะเป็นกลุ่มของไม้สักที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นตามริมฝั่งแม่น้ำยม ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ปุง-แม่เป้า  ไม้สักที่ขึ้นอยู่นี้มีขนาดใหญ่งดงามมาก คล้ายกับไม้สักที่ถูกปลูกในสวนป่า และหากได้เข้าไปในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  จะพบกับความร่มรื่นและดอกสักที่เหลืองอร่ามไปหมด บริเวณดงสักงามนี้อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ยม ประมาณ 6 กิโลเมตร การเดินทางไปยังจุดนี้ต้องใช้การเดินเท้าเท่านั้น
แก่งเสือเต้น   เป็นเกาะแก่งธรรมชาติในแม่น้ำยม มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ชื่อของแก่งเสือเต้นมีความเป็นมาจากลักษณะของหินธรรมชาติก้อนหนึ่งในแก่งแห่งนี้ มีลักษณะรอยเท้าเสือปรากฏอยู่ตามริมแม่น้ำยม ในช่วงที่เป็นแก่งเสือเต้นนั้น จะมีหาดทรายปรากฏอยู่โดยทั่วไป เหมาะในการสัมผัสกับธรรมชาติที่งดงาม มีเสียงน้ำไหลผ่านเกาะแก่งเป็นส่วนประกอบ
หล่มด้ง   เป็นแอ่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100 เมตร ปรากฏอยู่บนยอดเขาสูง มีน้ำตลอดปี สันนิษฐานว่า แหล่งน้ำนี้เกิดจากการยุบตัวของดินในบริเวณดังกล่าว ทำให้เกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ และมีน้ำขังอยู่  กลายเป็นแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าในบริเวณนั้น หล่มด้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ปุง-แม่เป้า ใกล้กับหล่มด้งนี้มีจุดชมทิวทัศน์ป่าสักที่งดงาม และชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้อีกด้วย
ฤดูกาลที่เหมาะสมที่ควรจะมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแห่งนี้  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม ของทุกปี เนื่องจากในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงแม่น้ำหลากในแม่น้ำยม และทางคมนาคมไม่สะดวก


| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |