อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

ข้อมูลทั่วไป
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์  มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ตามเทือกเขาสูงชัน ก่อให้เกิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม 4-5 แห่ง ทั้งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่วงก์ที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีแก่งหินอ่อนทำให้เกิดน้ำตกเล็ก ๆ ตามแก่งหินนี้ ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 894 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 559,000 ไร่  ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2530 นับเป็นอุทยานแห่งชาติ แห่งที่ 16 ของภาคเหนือ และแห่งที่ 55 ของประเทศ


สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเรียงรายกันอยู่ตามเทือกเขาถนนธงชัย ลดหลั่นลงมาจนถึงพื้นราบประมาณ 40-50 ลูก ยอดที่สูงที่สุดชื่อ  ยอดเขาดิน  มีความสูงประมาณ 1,600 เมตร  จากระดับน้ำทะเล เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่วงก์  ส่วนพื้นที่ราบมีไม่มาก ส่วนใหญ่อยู่บริเวณริมแม่น้ำ และเป็นแหล่งแร่ธาตุสำคัญ เช่น  แร่ไมก้า
สภาพภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติแม่วงก์  แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน  ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
- ฤดูฝน  ระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม
- ฤดูหนาว  ระหว่างเดือนพฤศจิายน-กุมภาพันธ์  เป็นช่วงที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวมากที่สุด


พรรณไม้
สภาพป่าทั่วไปประกอบด้วย  ป่าเบญจพรรณ จะอยู่บริเวณที่ราบริมฝั่งห้วยและภูเขาที่ไม่สูงนัก พรรณไม้ได้แก่  ไม้สัก  พะยอม  ชิงชัน  กะบก  มะม่วงป่า  มะค่าโมง  แดง  ประดู่  จันทร์หอม  ป่าดงดิบ  เป็นป่าที่อยู่บริเวณหุบเขา และอยู่สูงถัดป่าเบญจพรรณขึ้นไป  มีพรรณไม้จำพวกไม้ยาง ตะแบก  ตะเคียน  ก่อ  กะบาก และป่าเต็งรัง  ซึ่งมีพรรณไม้จำนวนน้อย เช่น  ไม้เต็ง  รัง  เหียง  พลวง


สัตว์ป่า
มีสัตว์ป่านานาชนิด เนื่องจากอยู่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งสัตว์สามารถใช้เส้นทางเดินต่อกันได้ ได้แก่  กระทิง  ช้าง  เสือ  กวาง  เก้ง  หมี  กระต่ายป่า  ไก่ป่า  กระรอก  เม่น  แมวลาย  ลิง  และนกนานาชนิด เช่น  นกแก้ว  นกกางเขน  นกเขา ฯลฯ


สถานที่ท่องเที่ยว
นอกจากสภาพป่าธรรมชาติซึ่งสวยงามในหลายลักษณะแล้ว ทางเดินน้ำซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสาย เช่น  ห้วยคลองขลุง  แม่น้ำแม่วงก์  คลองโพธิ์  ไหลลงสู่แม่น้ำปิง และแม่น้ำเจ้าพระยา  นอกจากนี้ยังมีแหล่งพักผ่อนคือ  น้ำตกหลายแห่งซึ่งซ่อนอยู่ในความสลับซับซ้อนของป่าเขา เช่น
น้ำตกแม่กะสา   ต้องเดินเท้าไปประมาณ 18 กม. (เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง)  เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 700 เมตร มีชั้นลดหลั่นถึง 9 ชั้น น้ำไหลแรง สวยงามตลอดปี
น้ำตกแม่เรวา   ต้องเดินเท้าไปประมาณ 11 ชั่วโมง มีลักษณะเป็นอ่างกลมกว้างราว 30-40 เมตร รับน้ำตกลงมาเป็นชั้น ๆ
น้ำตกแม่กี-แม่วงก์    มีความสูงประมาณ 200 เมตร แบ่งเป็นชั้น ๆ ถึง 9 ชั้น น้ำไหลเกือบตลอดปี การเดินทางต้องเดินเท้าไปใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง และได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเอเชีย (จากหนังสือ ASEAN MAGAZINE พ.ศ. 2518)
นอกจากน้ำตกแล้ว พื้นที่บริเวณที่ทำการอุทยาน ฯ แม่วงก์  ยังมีแก่งหินปูน มีน้ำไหลลดหลั่นเป็นชั้น เหมาะแก่การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนในเวลากลางวัน และเป็นที่ชมวิวพักรับประทานอาหาร ในบรรยายกาศท่ามกลางหุบเขาอันร่มรื่นเย็นสบาย

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |