| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

4.  กลการไล่ด้วยโคนหนึ่งตัวกับเบี้ยหงายหนึ่งตัว
         ถ้าดำอยู่หลังโคนต้องไล่ให้เข้ามุมกระดานที่เบี้ยหงายอยู่ถูกมุม
         ถ้าเบี้ยหงายอยู่ไม่ถูกมุม จะไล่ไม่จนมุม ต้องไล่ไปหน้าโคนจึงจะไล่ให้จนได้ มีอยู่ 70 กลด้วยกันคือ


กลที่ 65      3 ทีหมากดำหนี      4 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 66      5 ทีหมากดำหนี      6 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 67      5 ทีหมากดำหนี      6 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 68      6 ทีหมากดำหนี      7 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 69      8 ทีหมากดำหนี      9 ทีหมากขาวไล่
 


เฉลยหลัก

เฉลยละเอียด
กลที่ 70      14 ทีหมากดำหนี      15 ทีหมากขาวไล่
 

กลที่ 71      14 ทีหมากดำหนี      15 ทีหมากขาวไล่
 

เฉลยหลัก

เฉลยละเอียด

กลที่ 72      16 ทีหมากดำหนี      17 ทีหมากขาวไล่
 

เฉลยหลัก

เฉลยละเอียด

กลที่ 73      16 ทีหมากดำหนี      17 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 74      3 ทีหมากดำหนี      4 ทีหมากขาวไล่
 
กลที่ 75      13 ทีหมากดำหนี      14 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 76      13 ทีหมากดำหนี      14 ทีหมากขาวไล่
กลที่ 77      1 ทีหมากดำหนี       2 ทีหมากขาวไล่
กลที่ 78      1 ทีหมากดำหนี       2 ทีหมากขาวไล่

 


กลที่ 79      2 ทีหมากดำหนี      3 ทีหมากขาวไล่
กลที่ 80      2 ทีหมากดำหนี      3 ทีหมากขาวไล่

 


กลที่ 81      3 ทีหมากดำหนี       4 ทีหมากขาวไล่
กลที่ 82      3 ทีหมากดำหนี      4 ทีหมากขาวไล่กลที่ 83      4 ทีหมากดำหนี      5 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 84      4 ทีหมากดำหนี      5 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 85      4 ทีหมากดำหนี      5 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 86      4 ทีหมากดำหนี      5 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 87      4 ทีหมากดำหนี      25 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 88      5 ทีหมากดำหนี      6 ทีหมากขาวไล่
 
 กลที่ 89      5 ทีหมากดำหนี      6 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 90  5 ทีหมากดำหนี  6 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 91  5 ทีหมากดำหนี  6 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 92  6 ทีหมากดำหนี  7 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 93  6 ทีหมากดำหนี  7 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 94 6 ทีหมากดำหนี  7 ทีหมากขาวไล่
 
กลที่ 95  6 ทีหมากดำหนี  7 ทีหมากขาวไล่
 
กลที่ 96  7 ทีหมากดำหนี  8 ทีหมากขาวไล่กลที่ 97        2 ทีหมากดำหนี         3 ทีหมากขาวไล่
กลที่ 98         2 ทีหมากดำหนี         3 ทีหมากขาวไล่

 


กลที่ 99         2 ทีหมากดำหนี         3 ทีหมากขาวไล่
กลที่ 100         2 ทีหมากดำหนี         3 ทีหมากขาวไล่

 

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |