| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |กลที่ 101        3 ทีหมากดำหนี         4 ทีหมากขาวไล่
กลที่ 102        3 ทีหมากดำหนี        4 ทีหมากขาวไล่กลที่ 103        3 ทีหมากดำหนี        4 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 104        3 ทีหมากดำหนี        4 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 105        3 ทีหมากดำหนี        4 ทีหมากขาวไล่
 

กลที่ 106        5 ทีหมากดำหนี        6 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 107        5 ทีหมากดำหนี        6 ทีหมากขาวไล่
 


เฉลยหลัก

เฉลยละเอียด

กลที่ 108        7 ทีหมากดำหนี        8 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 109        7 ทีหมากดำหนี        8 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 110        3 ทีหมากดำหนี        4 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 111        5 ทีหมากดำหนี        6 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 112        8 ทีหมากดำหนี        9 ทีหมากขาวไล่
 

กลที่ 113        7 ทีหมากดำหนี        8 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 114        9 ทีหมากดำหนี        10 ทีหมากขาวไล่
 


กลที่ 115        9 ทีหมากดำหนี        10 ทีหมากขาวไล่
 


กลที่ 116        9 ทีหมากดำหนี        10 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 117        10 ทีหมากดำหนี        11 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 118        10 ทีหมากดำหนี        11 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 119        10 ทีหมากดำหนี        11 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 120        13 ทีหมากดำหนี        14 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 121       15 ทีหมากดำหนี        16 ทีหมากขาวไล่
 
กลที่ 122        24 ทีหมากดำหนี        25 ทีหมากขาวไล่
กลที่ 123        1 ทีหมากดำหนี        2 ทีหมากขาวไล่
กลที่ 124        2 ทีหมากดำหนี        3 ทีหมากขาวไล่

 

กลที่ 125 2 ทีหมากดำหนี 3 ทีหมากขาวไล่
กลที่ 126 3 ทีหมากดำหนี 4 ทีหมากขาวไล่

 


กลที่ 127        3 ทีหมากดำหน        4 ทีหมากขาวไล่
กลที่ 128        3 ทีหมากดำหนี        4 ทีหมากขาวไล่

 


กลที่ 129        3 ทีหมากดำหนี        4 ทีหมากขาวไล่
กลที่ 130        3 ทีหมากดำหนี        4 ทีหมากขาวไล่กลที่ 131        3 ทีหมากดำหนี        4 ทีหมากขาวไล่
 


เฉลยหลัก


กลที่ 132        6 ทีหมากดำหนี        7 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 133        6 ทีหมากดำหนี        7 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 134        3 ทีหมากดำหนี        4 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 135        6 ทีหมากดำหนี        7 ทีหมากขาวไล่
 
 กลที่ 136        7 ทีหมากดำหนี        8 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 137        10 ทีหมากดำหนี        11 ทีหมากขาวไล่
 
กลที่ 138        21 ทีหมากดำหนี        22 ทีหมากขาวไล่

5.  กลการไล่ด้วยโคนคู่
            ถ้าดำอยู่หลังโคน  ให้ไล่เหมือนโคนกับเบี้ยหงาย  โดยทำให้โคนตัวหนึ่งทำหน้าที่เป็นเบี้ยหงายที่ถูกมุม   มีอยู่  6  กลด้วยกันคือ
            ถ้าขุนดำอยู่หน้าโคน  จะไล่ให้จนได้ง่าย


กลที่ 139        3 ทีหมากดำหนี        4 ทีหมากขาวไล่
 กลที่ 140        14 ทีหมากดำหนี        15 ทีหมากขาวไล่


กลที่ 141        2 ทีหมากดำหนี         3 ทีหมากขาวไล่
กลที่ 142         3 ทีหมากดำหนี         4 ทีหมากขาวไล่


กลที่ 143         4 ทีหมากดำหนี         5 ทีหมากขาวไล่
 


กลที่ 144         7 ทีหมากดำหนี         8 ทีหมากขาวไล่

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |