| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

พุทธานุวัตร

สัตว์ทั้งปวงย่อมปราถนาความสุข เพราะเหตุนั้นจงแผ่ความเมตตาของท่าน แก่สัตว์ทั้งปวง
 คัมภีร์มหาวงษ์  บท 12
All  being  desire  happiness;  Therefore  to  all  extend  your  benevolence.
Mahavamsa (ch. 12)

บุคคลใด มีความเอ็นดูกรุณาแก่สัตว์มีชีวิต ทุกชาติทุกชนิด บุคคลนั้นได้มีชื่อเรียกว่าผู้บริสุทธิ์
ธรรมบท ข้อ 270
Because  he  has  pity  upon  every  living  creature, therefore  is a  man  called  "Holy" (Ariya)
Dhammapada (V. 270)

ทุก ๆ คน ควรแผ่ความรักไปในสรรพสัตว์
อันหากำหนดเขตที่สุดมิได้ (ในอนันตจักรวาล) เหมือนกับมารดาระวังดูบุตรที่รักของตน
เมตตสูตร ข้อ 7
Like  a  mother  at  the  risk  of  her  life  watch  over  her....only  child,
So  also  let  every  one  cullivate  towards  all  beings  a  boundless (friendly) mind.
Metta- sutta (v. 7)

อย่ากระทำสัตว์ทั้งหลายอื่นๆ ให้เจ็บปวด ความเจ็บปวดจึงจะไม่มีแก่ตน
อุทานวรรค  บท 5,  ข้อ 18
Hurt  not  others  with  that  which  pains  yourself
Udanavarga (ch. 5, v. 18)

จงเปรียบเทียบตนเองว่า เหมือนกันกับสัตว์อื่นๆ (คือรู้ทุกข์ และสุขเสมอกัน)
นาลกสูตร  ข้อ 27
Identifying  himself  with  others
Nalaga - Sutta (v.27)

พระมหากษัตริย์ เป็นเหมือนพระปิตุเรศของเรา
พระองค์ทรงรักเรา เหมือนกับทรงรักพระองค์เราเป็นเหมือนโอรสของพระองค์
คำจารึกที่แผ่นศิลาใหญ่ของพระเจ้าอโศกราช พระราชดำรัส แผนกที่ 2
The  king  is  to  us  even  as a  father,
he  loves  us  as  he  loves  himself,  We  are  to  the  king  even  as (his) childen.
Rock  Inscriptions of Asoka (separate edicts no.2)

เราจะทำแก่ผู้อื่นๆ เหมือนทำแก่ตัวเราเอง ด้วยความคิดในจิตอันบริสุทธิ์และประกอบด้วยความรัก
ลิลิตวิสตาร (หนังสือคัมภีร์ สันสกฤต) บท 5
With pure thoughts  and fulness  of  love , I  will do  towards  others  what  I  do for  myself.
Lilita  Vistara (ch. 5)

ท่าน (ผู้ประกอบด้วยเมตตากรุณา) มีชีวิตอยู่โดย แต่เพียงจะเป็นผู้อนุเคราะห์แก่ชนอื่นเท่านั้น
มิลินทปัญหา เล่ม 4 บท 2 ตอน 30
He lives  only  to be a help  to  others
Questions  of  king  Milinda (Book 4, ch.2, Sec.30)

เราจะยึดถือมั่น อยู่ด้วยกายอันต้องรู้แตกทำลายนี้ไปทำไม
ในจักษุของนักปราชญ์ เห็นว่า ความดีแต่อย่างเดียวที่จะทำให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนสัตว์ร่วมโลกด้วยกัน
กถาสริตสาคร บท 28
Why  should we cling  to this  perishable  body ? ln the eye of the wise, the only thing it is good for is to benefit  one's  fellow - eveatures.
Katha  Sarit  Sagara (ch.28)

ธรรมดาสิ่งที่เรามี จนที่สุดร่างกายของเราเอง
ก็ไม่เป็นของเราทั้งสิ้น สิ่งของทั้งนั้น เราเก็บไว้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมิใช่หรือ
นาคานันท (บัญญัติ ที่ 1)
It not all I passess, even to my very  body,  kept  for benefit  of others ?
Naganada (act.1)

"ขันตี" คือความอดกลั้น ความโกรธแลโทโสไม่ประทุษร้ายต่อสัตว์อื่น
พระพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าทรงสอนข้อนี้เป็นสิ่งสำคัญใหญ่ ด้วยรวมลงในกุศลธรรมทั้งปวง
มหาปรินิพพานสูตร  บท 6
Forbearance  was our  Buddha want want to teach
Maha  Parinibbana - sutta (ch.6)

ถึงมีผู้ตัดกายของเราด้วยดาบคมให้เป็นท่อนและเป็นชิ้น อย่าให้มีความโกรธเกิดขึ้น และอย่าใช้ปากพูดวาจาชั่วเลยสักคำ
โพโช หิง ตชัน กิง ข้อ 20,46
Though a man with sharp  sword should cut one's body  bit by bit, let not angry  thought..... arise, let the  mouth speak no ill word.
Fo - sho - hing - tsan - king (v.2, 046)

ผู้ใดเป็นผู้ปองฆ่าท่าน ท่านจงอดโทษให้อภัยแก่ผู้นั้น
ลิลิตวิสตาร บท 23
Them who became thy  murderer  thou forgevest
Lalita  vistara (ch. 13)

จงชนะชั่วด้วยความดี
อุทานวรรค บท 20 ข้อ 18
Overcome  evil by good
Vdanavarga (ch. 20, v. 18)

ชนะศัตรูด้วยความข่มขี่ ศัตรูกลับมีกำลังมากขึ้น ชนะด้วยความรัก ไม่มีความเสียใจภายหลัง
โพ  โช  หิง  ตชัน  กิง  ข้อ 2,241
Conquer your foe by force, and you increase his enity; conquer by Love, and you  reap  to after - sorrow
Fo - sho - hing tsan  king (v.2,241)

แบบแผนเป็นหลักสูตรใหญ่ ให้ทำความดีตอบความชั่ว
สูตร 42 ตอน  ตอน 7
This great  principle of returning good for evil
Suttra forty - two sections (sec.7)

พุทธภาษิต และ สาวกภาษิต ห้ามไม่ให้ตั้งใจทำลายชีวิตสัตว์ใดๆ โดยต่ำลงไปถึงตัวกิมิชาติ และตัวมอ
มหาวรรค ขันธก 1, บท 78
The member of Buddha 's order--- should  not intentionary destroy the life of any being, down even to worm or an ant
Mahavagga (Khandhaka 1 ch. 78)

ผู้ใดฆ่าด้วยมือตนเอง, หรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่า
หรือแลดูการฆ่าด้วยความชอบใจ ในบัญญัตินี้ ห้ามว่าเป็นโทษเสมอกัน
ช มิ ลุย เยา เลียว
Whether now any man kill with his own hand or command other to kill,
or whether he only see with pleasure the act of  killing -
all is equally  for bidden by this law, and many other thirgs whick cannot be described one by one
Sha - mi - lu - i - yao lio

การชอบธรรมเป็นกุศล ในเหล่าชนผู้ต่ำต้อยอย่างที่สุด
คือช่วยชีวิตตัวแมลงเล็กๆ ให้รอดด้วยความเอ็นดูกรุณา การนั้นจะให้เกิดผลดี เป็นผลบุญแก่ผู้ทำ
ต' ส โฮ ฮม กิง สูตร 2
My teaching is this, that the slightest act of charity, even in the lowest class of persons such as saving the light
of an insect out of pity, that this act....shall bring to the order of it consequent bencfit
7'  sa- ho - hom - king (sutta 2)

คนผู้ใจบุญนั้น มาเพิกถอนความทุกข์ของสัตว์มีชีวิตทั้งปวง
โฟ โช หิง  คชัน กิง บท 35
He came to vemove the sorrows of all living things
Fo - sho - hing - tsan - king (v. 35)

ความมุ่งหมายสูงนักความอุตสาหก็ต้องใหญ่นัก และมากนัก
มิลินทปัญหา  เล่ม 4, บท 1,ตอน41
Aims so high, and endeavours so grand
Questions of king Milinda (Book 4, ch.1 sec.41)

เราควรจะแสวงหาธรรมวินัยที่กล้าแข็ง ไม่เหมือนแบบอย่างของโลก
ที่มนุษย์รู้ จะสู้รบต่อความเจ็บ ความแก่ และความตาย ที่ทำอันตรายแก่มนุษย์
โฟ โห หิง ตชัน กิง ข้อ 339
Now (said he) I will seek a noble law,unlike the worldly methods known to men and
will fight against the mischief wronght upon man by sickness, age and death
Fo - sho - hing - tsan - king (v.339)

พระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดิน เจริญพระชนม์ขึ้นในพระราชวัง มีผู้รักษาและป้องกันทุกอย่าง
ครั้นต่อมา พระองค์สละพระกายของพระองค์ต่อป่าดงมีหนาม เพื่อให้ตรัสรู้อมตธรรมที่ไม่ตาย ซึ่งเป็นธรรมอันล้ำเลิศยิ่งในสากลโลก (ควรสรรเสริญพระวิริยะ พระอุตสาหะ แลความอดทนของพระองค์)
โฟ โห หิง ตซัน กิง ข้อ 446-7
The prince has grown up in a palace with every care bestowed upon his tender person,
and now he gives his body to the --- throny forest: how shall be bear a life of privalion ?
Fo - sho - hing - tsan - king (w.446-7)

เราจักตกลงในนรก ดีกว่าทำการทุจริต
ชาดก 40
Rather will I fell head long into this hell--- than do a deed that is unworthy.
Fa ta ka 40


| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |