| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |

พุทธานุวัตร

คนผู้มีใจเป็นกุศล คนผู้นั้นเป็นสุข การทำความตระหนี่ให้สิ้นไป เป็นความสุข
อุทานวรรค บท 30 ข้อ 26
To make an end of selfishness is happiness
Udanavarga (ch.30,v.26)

ไม่มีความสุขในสิ่งใด เว้นไว้แต่ความชอบธรรม
อัตตนกุลวงษ์  บท 2 ตอน 14
There is no happiness  except in righteousness
Attanagalu - vansa (ch.2 sec.4)

จงระวังความคิดของท่าน
ธรรมบท ข้อ 327
Watch your thought
Dhammapada (v.327)

จงบังคับห้ามลิ้นของท่าน (สำรวมวาจา)
ธรรมบท ข้อ 232
Control your tongue
dhammapada (v.232)

จงเป็นผู้บริสุทธิ์ และอยู่ด้วยความบริสุทธิ์
ธรรมจริยาสูตร ข้อ 10
Be pure and live with the pure
dhammacariya - sulta (v.10)

จงมีกาย วาจา และจิตให้บริสุทธิ์
มิลินทปัญหา เล่ม 4 บท 4 ตอน 47
Pure in word and deed and heart
Questions of king milinda (Book4 ch.4 sec.43)

ผู้รู้ความบริสุทธิ์ ย่อมประพฤติให้สูงขึ้น ในบรรดาความบริสุทธิ์ และให้ธรรมบริสุทธิ์ทั้งปวงเต็มบริบูรณ์
เตวิชชสูตร  บทที่ 1
The higher life  maketh he known, in all its purity and in all its perfectness.
Tevijja-sutta (ch.1)

จงมีความรักบริบูรณ์ในจิตต่อสัตว์มีชีวิตทั้งปวง
สัทธัมปุณฑริก บท 3 ข้อ 147
Full of compassion for every living being
Saddhamma - pundarika (ch.3, v.143)

ความรักต่อชนทั้งหลายเหลือเกิน ใจของผู้นั้นย่อมอ่อนละลายไปด้วยความเอ็นดู
คำจารึกที่ถ้ำอชันตคูหา
Exceedingly loving towards the people, and whose hearts melt with pity
Ajanta cave Inscrilption

ความดี คือความห้ามงดเว้นในสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงได้
ธรรมบท ข้อ 361
Good is restraint in all things
Dhammapada (v.361)

ความไม่ถือตน ความสัตย์ และความบังคับทรมานตนเอง (เป็นความดีเป็นต้น)
ชาดก 31
Unself, true and self - controlled
Fa ta ka 31

ภิกษุในพุทธศาสนา มีความตรึกตรองด้วยปัญญา
เป็นผู้อดทนต่อ หนาว ร้อน หิว และ อยาก กล้าสู้รับความลำบาก และมีความเพียรแข็งแรง
สัพพาสวสูตร ตอน 29
The veligious mendicant, wisely reflecting, is patient under cold and heat,
under hunger and thurs, -- under bodily  suffering, under pains however sharp.
Sabbasava-sutta (sec.29)

ถึงแม้ผู้หนึ่ง เป็นผู้รบชนะคนล้านคน แต่ผู้รบชนะตนเอง (ชนะจิตบาป) ยังเป็นผู้ชนะใหญ่กว่า
อุทานวรรค บท 23, ข้อ 3
Though a man conquer a thou and men in battle, a greater conquerer still is he who conquers himself
Udana varga (ch.23 sec.3)

จงถอนความรักของตนเอง
ชาดก 25
Root out the love of self
Fa ta ka 25

ผู้มีเกียรติ ควรประพฤติต่อมิตร ด้วยความอารี ความอ่อนน้อม
ความมีอัชฌาสัยดี และทำแก่มิตรเหมือนอยากให้มิตรทำแก่ตน
ลิงคาโลวาทสูตร
The man of honour should minister to his friend--- by liberality,
courtesy, benevolence, and by doing to them as he would be done bu.
Sigalovada - sutta

อย่าพูดคำผรุสวาทหยาบคายแก่ผู้ใด
ธรรมบท ข้อ 133
Speak not harshly to anybody
Dhammapada (v.133)

ควรพูดโดยใจดี และอ่อนหวานแก่ทุกๆ คน
คำจารึกที่วิหารในนครวัด
May I speak kindly and softly to everyone I chance to meet
Inscript in temple of nakhon vat

แม้ผู้ใดได้โกรธ และท้าทายแก่ตน อย่าให้พูดคำหยาบคายแก่ผู้โกรธ และท้าทายนั้น
สาริบุตตสูตร ข้อ 17
Lef  him not, even though irritated, speak harsh words
Sariputta - sutta (v.17)

ถ้อยคำอ่อนหวานและน่ารัก ซึมทราบถึงดวงใจ เป็นที่ชอบ และเป็นที่รักมากแก่คนทั้งหลาย
เตวิชชสูตร บท 2
What ever word is humane--- and  lovely reaching to
the heart --- pleasing to the people, beloved of  the people -such are the words he speaks
Tevijja - sutta (ch.2)

อย่าให้ตนถูกชักนำเข้าในความเท็จ หรืออย่าให้พอใจทำการทุจริต
ตุวัฏกสูตร ข้อ 17
Lef  him neither be let into talsehood, nor conciously do wicked thing
Tu va ta ka - sutta (v.17)

บุคคลควรกล่าวแต่สิ่งที่ชอบธรรม, อย่ากล่าวสิ่งที่ไม่ชอบธรรม
ควรกล่าวแต่สิ่งที่ชอบแก่คน อย่ากล่าวสิ่งที่ไม่ชอบแก่คน ควรกล่าวแต่สิ่งที่จริง อย่ากล่าวสิ่งที่ไม่จริง
สุภาษิต สูตร ข้อ 1
Let a man say that which is right, not that which is unrighteous-- that
which is pleasing, not that which is unpleasing,-- that which is true, not that which is not false
Subbhasita - sutta (v.1)

นักปราชญ์ พึงหลบหลีกความบาป เหมือนผู้รักชีวิต หลีกจากยาพิษ
อุทานวรรค 28, ข้อ 14
As he who love life avoid poison, so let the sage avoid sinfulness
udanavarga (ch.28 v.14)

ผู้เห็นภัย ถึงน้อยที่สุด ก็ควรหลบหลีก
เตวิชชสูตร บท 1
He sees danger in even the lease of those things he should avoid
Tevijja - sutta (ch.1)

ถึงแม้ว่า ความบาปเล็กน้อยที่สุด อย่าพึงคิดกระทำ
หรืออย่าให้เป็นเหตุที่จะต้องกระทำ หรืออย่าคิดตรึกตรองที่จะกระทำ
อัตตนกุลวงษ์  บทที่สุดจบ
May I never do , nor cause to be done, nor contemplale the doing of, even the most trival sin
Attanagalu - vansa (conclusion)


| หน้าแรก | ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |