กรุงเทพมหานคร

| ย้อนกลับ | วัดพระศรีรัตนศาสดาราม | หลักเมือง | เทพารักษ์ประจำพระนคร | กลองประจำพระนคร |
| ป้อมรอบกำแพง | | ภูเขาทอง | เสาชิงช้า | ท้องสนามหลวง | พระบรมรูปทรงม้า |
| พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ | กระทรวงกลาโหม | ปืนใหญ่โบราณหน้ากระทรวงกลาโหม |

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

<คลิ้ก>... เชิญชมทัศนียภาพสถานที่สำคัญในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
สถานที่สำคัญในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีดังนี้ 

พระมณฑป
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ ทรงสร้างไว้สำหรับ เป็นที่ประดิษฐานพระไตรปิฎก ซึ่งบรรจุไว้ในตู้มุก รูปทรงเดียวกันกับพระมณฑป

ปราสาทพระเทพบิดร
เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของ พระมหากษัตริย์แห่งพระราชจักรีวงศ์ที่สวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ  ทรงสร้างขึ้น โดยมีพระราชประสงค์จะอัญเชิญพระแก้วมรกต ขึ้นไปประดิษฐานไว้เสมอกับพระธรรม แต่เนื่องจาก มีขนาดไม่ใหญ่พอที่จะประกอบพระราชพิธีได้  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ จึงได้อัญเชิญพระบรมรูปของ พระมหากษัตริย์ทั้งห้าพระองค์ มาประดิษฐานไว้แทน และได้โปรดเกล้า ฯ ให้ประชาชนเข้าถวายบังคม พระบรมรูปในปราสาทนี้ได้ ในวันที่ ๖ เมษายน ของทุกปีที่เรียกว่า วันที่ระลึกมหาจักรี

พระศรีรัตนเจดีย์
  เป็นพระเจดีย์ประดับกระเบื้องสีทองสององค์  คือ พระเจดีย์บริเวณหน้าปราสาทพระเทพบิดร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ ทรงสร้างขึ้นไว้ตามประเพณีของวัด  ซึ่งโดยมากเมื่อสร้างวัดแล้ว จะต้องสร้างเจดีย์คู่กันไปด้วย ส่วนเจดีย์องค์หลังมณฑป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ทรงสร้างตามแบบเจดีย์สุโขทัย 

นครวัดจำลอง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ช่างจำลองแบบนครวัดจากกัมพูชามาตั้งไว้ บนลานพระมณฑป

 อนุสาวรีย์ประจำรัชกาล
ตั้งอยู่บนไพทีเดียวกับปราสาทพระเทพบิดร พระมณฑป พระรัตนเจดีย์ และนครวัดจำลอง อนุสาวรีย์มี ๓ องค์ ประดิษฐานบุษบกตั้งพานวางตราประจำรัชกาล มีฉัตรล้อม และมีช้างเผือกประจำรัชกาล หล่อด้วยทองสำริด อยู่ที่เชิงอนุสาวรีย์ อนุสาวรีย์องค์หนึ่ง ประดิษฐานตราประจำรัชกาลที่ ๑,๒ และ ๓ อนุสาวรีย์องค์ที่สอง ประดิษฐานตราประจำรัชกาลที่ ๔  อนุสาวรีย์องค์ที่สาม ประดิษฐานตราประจำรัชกาลที่ ๕ 

วิหารยอด
มีพระแท่นศิลาอาสน์ของสมเด็จพระเจ้ารามคำแหงมหาราช ตั้งไว้ในวิหารนี้ 

ศาลารายรอบพระอุโบสถ 
มีทั้งหมด ๑๒ หลังด้วยกัน สร้างไว้เพื่อให้เด็กนักเรียนมานั่งอ่านหนังสือทางพุทธศาสนา เพื่อให้ประชาชนฟัง ในเวลามีงาน กิจกรรมนี้มีมานาน แต่ปัจจุบัน ได้เลิกไปแล้ว

หอราชกรมานุสรณ์ และหงสานุสรณ์
ตั้งอยู่ข้างพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ทรงสร้างไว้เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป อุทิศถวายเท่าจำนวน พระเจ้าแผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยา  ภาพลายเขียนในหอนี้เป็นฝีมือของขรัวอินโข่ง จิตรกร มีชื่อของไทยในยุครัตนโกสินทร์  ที่ริเริ่มเขียนภาพแบบชาวตะวันตก อีกหอหนึ่งสร้างอุทิศถวายพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 

หอพระนาค
ตั้งอยู่หลังมณฑป เป็นที่เก็บอัฐิของเจ้านายในราชวงศ์จักรี 
 
หอมณเฑียรธรรม
กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงสร้างถวายเป็นที่เก็บหนังสือต่าง ๆ และมีเครื่องมุกของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ เก็บไว้ด้วย 

หอพระคันธาราฐ
เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางคันธาราฐ ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปปางที่เรียกฝนได้ 

หอระฆัง
สำหรับแขวนระฆัง มิได้สร้างในยุคแรก แต่ได้โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างมาจากวัดสระเกศ 

  พระระเบียง

เป็นที่สำหรับคนพัก ตามฝาผนังคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ ได้โปรดเกล้า ฯ ให้เขียนภาพเรื่องรามเกียรติ์ตั้งแต่ต้นจนจบ และห้องหนึ่ง ๆ จะมีโคลงสี่สุภาพจารึกบนแผ่นศิลาตามเสาอธิบายภาพประกอบด้วย มีทั้งหมด ๑๗๘ ห้อง  มีโคลง ๔,๙๘๔ บท 

พระปรางค์ ๘ องค์
เรียงเป็นแถวทางหน้าวัด พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ ทรงสร้างขึ้นไว้ 

รูปต่าง ๆ
มีรูปพระฤาษีมีแท่นบดยาอยู่ตรงหน้า เข้าใจว่าเป็นหมอชีวกโกมารภัทรแพทย์ประจำพระองค์ ของสมเด็จพระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
   
รูปยักษ์และกินนร กินนรี มีไว้เพื่อให้เป็นผู้เฝ้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้
 
รูปสิงห์หน้าอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ฯ ทรงนำมาจากเขมร
 

| ย้อนกลับ | วัดพระศรีรัตนศาสดาราม | หลักเมือง | เทพารักษ์ประจำพระนคร | กลองประจำพระนคร |
| ป้อมรอบกำแพง | | ภูเขาทอง | เสาชิงช้า | ท้องสนามหลวง | พระบรมรูปทรงม้า |
| พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ | กระทรวงกลาโหม | ปืนใหญ่โบราณหน้ากระทรวงกลาโหม |