กรุงเทพมหานคร

| ย้อนกลับ | วัดพระศรีรัตนศาสดาราม | หลักเมือง | เทพารักษ์ประจำพระนคร | กลองประจำพระนคร |
| ป้อมรอบกำแพง | | ภูเขาทอง | เสาชิงช้า | ท้องสนามหลวง | พระบรมรูปทรงม้า |
| พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ | กระทรวงกลาโหม | ปืนใหญ่โบราณหน้ากระทรวงกลาโหม |

เทพารักษ์ประจำพระนคร
ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง มีทั้งหมด 5 องค์ด้วยกัน คือ
พระเสื้อเมือง     เป็นรูปเทพารักษ์ ยืนบนฐานสิงห์ พระเศียร ทรงมงกุฎยอดชัย สวมสนับเพลาเชิงงอน นุ่งภูษาทับด้วยชายไหว ชายแครง ประดับด้วยสุวรรณกระถอบ คาดปั้นเหน่งรัดพัสตร์ ต้นพระพาหารัดด้วย พาหุรัด ใส่สังวาล ตาบทิศ ทับทรวง สวมทองพระกร ทองพระบาท ฉลองพระบาท พระหัตถ์ซ้ายถือคทา พระหัตถ์ขวาชูขึ้นในระดับนลาต คล้ายกับจะถือของ สูงประมาณ ๙๓ เซนติเมตร หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ปิดทอง
พระเสื้อเมือง เป็นเทพารักษ์คุ้มครองป้องกันทั้งทางบกและทางน้ำ รักษาบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากอริราชศัตรูมารุกราน
พระทรงเมือง     เป็นรูปเทพารักษ์ มีลักษณะเหมือน พระเสื้อเมืองทุกประการ เพียงแต่ถือพระขรรค์ด้วยพระหัตถ์ซ้าย เป็นเทพารักษ์รักษาการปกครอง ดูแลทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข
เจ้าพ่อเจตคุปต์     เป็นรูปเทพารักษ์ จำหลักด้วยไม้ ทรงเครื่องเหมือนพระเสื้อเมือง แต่มีรูปนาครัดที่ข้อพระพาหา ไพล่ไปเบื้องหลัง พระกรทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ ปัจจุบันหักหายไป เป็นเทพารักษ์ที่เป็นบริวารพระยม มีหน้าที่จดบันทึกความชั่วร้ายของมนุษย์ ที่ตายไปแล้วนำเสนอต่อพระยม
พระกาฬไชยศรี     เป็นรูปเทพารักษ์ หล่อด้วยสำริด มีสี่กร ประทับบนหลังนกแสก ซึ่งเกาะอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมปิดทอง ทรงมงกุฎ และฉลองพระองค์เหมือนพระเสื้อเมือง พระหัตถ์ทั้งสี่น่าจะถือเทพอาวุธ แต่ได้หักหายไป เป็นเทพารักษ์ที่เป็นบริวารพระยม มีหน้าที่นำวิญญาณมนุษย์ผู้ทำบาปไปสู่ยมโลก
เจ้าพ่อหอกลอง     รูปเทพารักษ์ หล่อด้วยสำริดปิดทอง สูง ๑๐๕ เซนติเมตร ทรงเครื่องเหมือนพระเสื้อเมือง พระหัตถ์ทั้งสอง ชูเสมอพระอุระ มีนาครัดที่ข้อพระพาหาไพล่ไปเบื้องหลัง เดิมอยู่ที่ศาลใต้หอกลอง ซึ่งเป็นตึกโบราณสามชั้น ขนาดเล็ก แต่สูงทรงยอดเกี้ยว อยู่ในสวนเจ้าเชตุ อันเป็นที่ตั้งของกรมการรักษาดินแดนปัจจุบัน ได้แก้ไขเป็นยอดมณฑปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ และหอกลองนี้ได้รื้อออกไปเพราะไม่ได้ใช้งานแล้ว ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ เป็นเทพารักษ์มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแผ่นดิน


| ย้อนกลับ | วัดพระศรีรัตนศาสดาราม | หลักเมือง | เทพารักษ์ประจำพระนคร | กลองประจำพระนคร |
| ป้อมรอบกำแพง | | ภูเขาทอง | เสาชิงช้า | ท้องสนามหลวง | พระบรมรูปทรงม้า |
| พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ | กระทรวงกลาโหม | ปืนใหญ่โบราณหน้ากระทรวงกลาโหม |