| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
| พัฒนาทางประวัติศาสตร์ | มรดกทางธรรมชาติ | มรดกทางวัฒนธรรม | มรดกทางพระพุทธศาสนา |

จังหวัดลำพูน

            จังหวัดลำพูน  ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนบน มีพื้นที่ประมาณ ๔,๕๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒,๘๑๖,๐๐๐ ไร่ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เล็กที่สุดของภาคเหนือตอนบน พื้นที่มีลักษณะยาวตามแนวเหนือ - ใต้
            ทิศเหนือ  ติดต่อกับอำเภอสารภี และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อำเภอห้างฉัตร และอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
            ทิศใต้ ติดต่อกับ  อำเภอเถิน อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง และอำเภอสามเงา  จังหวัดตาก
            ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อำเภอฮอด อำเภอดอยเต่า อำเภอจอมทอง อำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง จังหวัเชียงใหม่
            ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบหุบเขา และพื้นที่ภูเขา มีที่ราบอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ราบเชียงใหม่ - ลำพูน หรือที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง แม่น้ำกวง แม่น้ำลี้ และแม่น้ำทา ซึ่งเป็นที่ราบที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือตอนบน มีความสูงเฉลี่ย ๒๐๐ - ๔๐๐ จากระดับน้ำทะเล ตัวเมืองลำพูนมีความสูงประมาณ ๒๙๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล พื้นที่จะค่อยลาดสูงขึ้นในตอนกลางทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่ทางใต้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีระดับความสูงระหว่าง ๔๐๐ - ๘๐๐ เมตรขึ้นไป
            พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นเนินเขา และภูเขาสลับซับซ้อนต่อเนื่องกันไปทางทิศตะวันออก อันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตก เป็นแนวลงมาทางทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดตาก แล้วเลาะลำน้ำแม่ปิงขึ้นไปทางทิศเหนือจนจดเขต จังหวัดเชียงใหม่ ทางด้านทิศตะวันตกคือ เทือกเขาดอยช้าง ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของจังหวัดลำพูน มีความสูงประมาณ ๑,๔๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล รองลงมาคือดอยสบเทิมอันเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาผีปันน้ำตะวันตกในเขต อำเภอทุ่งหัวช้าง ความสูงประมาณ ๑,๔๓๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล
            บริเวณเนินเขาและภูเขาสลับซับซ้อนดังกล่าว มีลำห้วยและทางน้ำเล็ก ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก เป็นเขตต้นน้ำลำธารกระจายครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด ทำให้เกิดที่ราบลุ่มน้ำต่าง ๆ ดังนี้

            ที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง  เป็นที่ราบผืนใหญ่ที่สุดของจังหวัดลำพูน แม่น้ำปิงไหลจากเขตจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเขตจังหวัดลำพูนตั้งแต่ตำบลริมปิง อำเภอเมือง ฯ อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง และไหลออกจากเขตจังหวัดลำพูนที่ตำบลก้อ อำเภอลี้
            ที่ราบลุ่มแม่น้ำกวง  เป็นที่ราบสูงไม่สามารถทำการผลิตทางเกษตรตลอดปีได้ แม่น้ำกวงต้นน้ำอยู่ที่บริเวณดอยหมด บ้านปางอั้น อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไหลเข้าสู่เขตจังหวัดลำพูนที่อำเภอบ้านชิ แล้วไหลผ่านเขตอำเภอเมือง ฯ ไปบรรจบแม่น้ำปิงที่บ้านปากบ่อง อำเภอป่าซาง มีล้ำน้ำสาขาคือ ลำน้ำแม่ธิ ลำน้ำแม่ตีบ และลำน้ำแม่สาร แม่น้ำกวงยาว ประมาณ ๙๕ กิโลเมตร ช่วงที่ไหลผ่านเขตจังหวัดลำพูนยาวประมาณ ๓๐ กิโลเมตร
            ที่ราบลุ่มแม่น้ำทา  เป็นที่ราบแคบ ๆ สองฟากแม่น้ำ และตามบริเวณลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำทาต้นน้ำเกิดในเขตกิ่งอำเภอแม่ออม จังหวัดเชียงใหม่ ไหลเข้าเขตจังหวัดลำพูนที่ อำเภอแม่ทา แล้วไหลผ่านเขตอำเภอเมือง ฯ อำเภอป่าซาง ไปบรรจบแม่น้ำกวงที่บ้านสบทา อำเภอป่าซาง มีสาขาที่สำคัญคือ ลำน้ำแม่สะป๊วด ลำน้ำแม่ขะนาด ลำน้ำแม่เมย ในบริเวณปากน้ำ จะเป็นที่ราบผืนกว้างขึ้นในเขตอำเภอเมือง ฯ และอำเภอป่าซาง แม่น้ำทายาวประมาณ ๙๐ กิโลเมตร ช่วงที่ไหลผ่านเขตจังหวัดลำพูนยาวประมาณ ๖๕ กิโลเมตร
            ที่ราบลุ่มแม่น้ำลี้ ตอนต้นน้ำในเขต อำเภอทุ่งหัวช้าง จะเป็นที่ราบผืนแคบ และค่อย ๆ กว้างขึ้นในเขตอำเภอลี้ จนเป็นที่ราบผืนใหญ่ ในเขตอำเภอเมือง ฯ แม่น้ำลี้ต้นน้ำอยู่ในเขตอำเภอทุ่งหัวช้าง ไหลผ่านอำเภอลี้ อำเภอป่าซาง และไหลไปบรรจบแม่น้ำปิงที่บ้านวังสะแกง (สบลี้ป ตำบลหนองล่อง กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง)

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |