| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
| พัฒนาทางประวัติศาสตร์ | มรดกทางธรรมชาติ | มรดกทางวัฒนธรรม | มรดกทางพระพุทธศาสนา |


จังหวัดพิษณุโลก

            จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมติดต่อกับภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทิศเหนือติดต่อกับ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และแขวงไชยบุรีประเทศลาว ซึ่งมีแนวเขตแดนยาวประมาณ ๒๔ กิโลเมตร ทิศตะวันออกติดต่อกับ อำเภอหล่มสัก และอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ กับอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย และอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ทิศใต้ติดต่อกับ กิ่งอำเภอสากเหล็ก และอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ทิศตะวันตกติดต่อกับ อำเภอศรีสำโรง และอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย กับอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
            ลักษณะภูมิประเทศ ทางตอนเหนือ และตอนกลางของจังหวัดเป็นเขตเทือกเขาสูง และที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เขตภูเขาจะอยู่ในพื้นที่อำเภอนครไทย อำเภอวังทอง อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอชาติตระการ และอำเภอเนินมะปราง ภูเขามีลักษณะเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนสลับกับที่ราบลุ่มในหุบเขา พื้นที่ตอนกลางมาทางใต้เป็นที่ราบ และทางตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำน่าน และลุ่มแม่น้ำยม เป็นแหล่งที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญที่สุดของ จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในเขตอำเภอเมือง ฯ อำเภอบางระกำ อำเภอพรหมพิราม อำเภอเนินมะปราง และบางส่วนของอำเภอวังทอง
ป่าไม้            จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ป่าไม้ ประมาณ ๒,๓๑๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑,๔๙๔,๐๐๐ ไร่ ทางตอนเหนือเป็นป่าสนเขา ป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณ ทางตอนกลางมีป่าดงดิบ และป่าเบญจพรรณ กระจายไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก ในเขตพื้นที่บางส่วนของอำเภอชาติตระการ อำเภอนครไทย อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง นอกจากนี้ยังมีป่าเต็งกระจายอยู่ทั่วไป
            ป่าสงวนแห่งชาติ  มีอยู่ ๑๓ ป่า ได้แก่ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งขวา ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย ป่าสองฝั่งลำแควน้อย ป่าเขากระยาง ป่าน้ำเข็ก ป่าสวนเมี่ยง ป่าเนินเพิ่ม ป่าดงตีนตก ป่าน้ำภาคฝั่งขวา ป่าแดง และป่าชาติตระการ ป่าโป่งแค และป่าน้ำภาคน้อย
            อุทยานแห่งชาติ  มีอยู่ ๓ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
            เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  มีอยู่ ๑ แห่งคือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง อยู่ในเขตอำเภอชาติตระการ
            เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  มีอยู่ ๓ แห่ง ได้แก่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล อยู่ในเขตอำเภอเนินมะปราง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย เขาประดู่ อยู่ในเขตอำเภอวังทอง และอำเภอวัดโบสถ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองน้ำขาว อยู่ในเขตอำเภอบางระกำ
            วนอุทยาน  มีอยู่ ๓ แห่ง ได้แก่ วนอุทยานแก่งเจ็ดแคว อยู่ในเขตอำเภอวัดโบสถ์ วนอุทยานภูสอยดาว อยู่ในเขตอำเภอชาติตระการ และวนอุทยานเขาพนมทอง อยู่ในเขตอำเภอวังทอง
            สวนรุกขชาติ  มีอยู่ ๑ แห่ง ได้แก่ สวนรุกขชาติสกุโณทยาน อยู่ในเขตอำเภอวังทอง
แหล่งน้ำผิวดิน
            จังหวัดพิษณุโลก มีแหล่งน้ำผิวดินอยู่เป็นจำนวนมาก ได้แก่ น้ำตามแม่น้ำ ลำคลอง ห้วย หนอง บึง และอ่างเก็บน้ำชลประทานต่าง ๆ
            แม่น้ำน่าน  มีต้นกำเนิดจากที่สูง และภูเขาทางตอนเหนือของประเทศไทย คือ บริเวณภูเขาผีปันน้ำ ทิวเขาหลวงพระบาง และทิวเขาเพชรบูรณ์ แล้วไหลลงทางใต้ผ่านจังหวัดน่าน และอุตรดิตถ์ เข้าเขตจังหวัดพิษณุโลกทางตอนเหนือของอำเภอพรหมพิราม และไหลออกจากเขตจังหวัดพิษณุโลก ทางตอนใต้ของอำเภอบางกระทุ่ม ความยาวของแม่น้ำน่าน ช่วงที่ไหลผ่านเขตจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ ๑๒๘ กิโลเมตร
            แม่น้ำยม  มีต้นกำเนิดจากที่สูงตอนเหนือของประเทศไทย บริเวณเทือกเขาผีปันน้ำ แล้วไหลลงทางใต้ผ่านจังหวัดแพร่ สุโขทัย แล้วไหลเขาเขตจังหวัดพิษณุโลก ทางตอนเหนือของอำเภอบางระกำ ไหลออกจากเขตจังหวัดพิษณุโลก ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อำเภอบางระกำ เข้าสู่จังหวัดพิจิตร
            แม่น้ำแควน้อย  ต้นน้ำเกิดจากภูเขาสูงทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ จังหวัดพิษณุโลก บริเวณเทือกเขาหลวงพระบาง และทิวเขาเพชรบูรณ์ ภูเขาที่เป็นต้นน้ำ ได้แก่ ภูไก่ห้อย ภูขัด แล้วไหลลงทางแนวทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านที่ราบหุบเขาแควน้อยทางตอนเหนือของอำเภอนครไทย มีลำห้วยต่าง ๆ ไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อย ในเขตอำเภอนครไทยหลายสาย ได้แก่ ลำน้ำเฟื้อ ห้วยออกสิงห์ ลำน้ำคาน ห้วยน้ำคบ และลำน้ำภาค ฯลฯ แม่น้ำแควน้อยไหลเข้าเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำน่าน ในเขตอำเภอวัดโบสถ์ เข้าสู่อำเภอพรหมพิราม และอำเภอเมือง ฯ ไปบรรจบแม่น้ำน่านในเขตอำเภอเมือง ฯ รวมความยาวประมาณ ๑๘๕ กิโลเมตร
            แม่น้ำวังทอง  ต้นน้ำเกิดจากภูเขาสูง ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ จังหวัดพิษณุโลกในเทือกเขาเพชรบูรณ์ ได้แก่ เขาพลูป่าหิน เขาสามหมื่น มีลำห้วยสำคัญสองสาย คือ คลองเข็กน้อยกับคลองเข็กใหญ่ ลำห้วยทั้งสองแห่งนี้ ใช้เป็นแนวแบ่งเขตจังหวัดพิษณุโลก กับจังหวัดเพชรบูรณ์ ทางด้านอำเภอนครไทย และอำเภอวังทอง คลองเข็กน้อยกับคลองเข็กใหญ่ ไหลมารวมกันแล้ว จึงไหลผ่านทางใต้ของบ้านแยง และบ้านทรัพย์ไพรวัลย์ เรียกว่า แม่น้ำเข็ก แล้วไหลไปเข้าเขต อำเภอวังทอง เรียกแม่น้ำวังทอง เมื่อเข้าเขตอำเภอบางกระทุ่ม เรียกว่าคลองวังทอง แล้วจึงไหลเข้าเขตจังหวัดพิจิตร ในเขตอำเภอเมืองพิจิตร รวมความยาวประมาณ ๑๓๕ กิโลเมตร
            แม่น้ำเหือง  ต้นน้ำเกิดจากกลุ่มภูเขาสูงบริเวณปากนกแก้ว จังหวัดพิษณุโลก คือ ภูไก่ห้อย ภูกวางในเขตอำเภอชาติตระการ แล้วไหลขึ้นไปทางด้านทิศเหนือ แล้ววกไปทางทิศตะวันออกจนถึงเขตติดต่อกับประเทศลาว แล้ววกไปบรรจบแม่น้ำโขง รวมความยาวประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |