| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
| พัฒนาทางประวัติศาสตร์ | มรดกทางธรรมชาติ | มรดกทางวัฒนธรรม | มรดกทางพระพุทธศาสนา |

จังหวัดพิจิตร
            จังหวัดพิจิตร อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำตอนบนในเขตที่ราบภาคกลาง  บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน  พื้นที่จะสูงทางด้านทิศเหนือและค่อย ๆ ลาดเขาไปทางตอนใต้ เชื่อมเข้าสู่ที่ราบภาคกลาง ในเขตจังหวัดนครสววค์  น้ำในแม่น้ำเขตนี้จะไหลแรงและเร็วกว่าน้ำในแม่น้ำทางตอนล่างทางด้านตะวันออก ในเขตอำเภอทับคล้อ และกิ่งอำเภอดงเจริญ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาเตี้ย ๆ พื้นที่สูง ๆ ต่ำ ๆ อันเกิดจากการสึกกร่อน และการดันตัวของแผ่นดิน
แม่น้ำยม
            ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร เป็นระยะทางประมาณ 124 กิโลเมตร  มีลักษณะคดเคี้ยวค่อนข้างมาก  น้ำมากในฤดูฝน และแห้งในฤดูร้อน จนสามารถเดินข้ามได้
แม่น้ำน่าน
            ไหลผ่านจังหวัดพิจิตร เป็นระยะทางประมาณ 97 กิโลเมตร  มีความคดเคี้ยวน้อยกว่าแม่ร้ำยม  มีการเซาะพังทลายสูง มีน้ำตลอดปี
แม่น้ำพิจิตร
            เป็นทางเดินเก่าของแม่น้ำน่าน ไหลแยกจากแม่น้ำน่าน ในเขตอำเภอเมือง สภาพลำน้ำคดเคี้ยวตื้นเขิน และแห้งในฤดูแล้ง  แม่น้ำพิจิตรอยู่ระหว่างแม่น้ำยม และแม่น้ำน่าน  ไหลมาบรรจบแม่น้ำยมที่อำเภอโพธิทะเล
บึงสีไฟ
            อยู่ทางตะวันตกของตำบลในเมือง อำเภอเมือง  เดิมมีพื้นที่ประมาณ 12,000 ไร่  มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ  แต่ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขิน เหลือพื้นที่ประมาณ 5,400 ไร่ บึงสีไฟมีน้ำขังตลอดปี
บึงน้ำกลัด
            อยู่ในเขตบ้านน้ำกลัด ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน  มีพื้นที่ประมาณ 120 ไร่ ในช่วงฤดูหนาว จะมีนกเป็ดน้ำ  นกยาง และนกแค  จำนวนมาก อพยพหนีความหนาวจากไซบีเรียมาอาศัยอยู่
เขาพนมกาว
            เป็นแนวแบ่งเขต อำเภอตะพานหินกับอำเภอวังทรายพูน  อยู่ในเขตตำบลหนองพยอม  สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 168 เมตร
เขาบรเพ็ด-เขาทึม
            อยู่ในเขตตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน  สูงประมาณ 70 เมตร
เขารวก
            เป็นเนินเขาขนาดใหญ่  ประกอบด้วยยอดเขาหลายยอด  ยอดสูงสุดอยู่สูงประมาณ 80 เมตร  อยู่ในเขตตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน
เขาตะลุ่ม เขาพระ เขาขวาง เขานกยุง เขาปอ
            อยู่ในเขตตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ  เขาปอ เป็นเขาที่สูงที่สุดของจังหวัดพิจิตร สูงประมาณ 251 เมตร
เขาดิน เขาเจ็ดลูก
            อยู่ในเขตตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ  เขาเจ็ดลูกเป็นกลุ่มภูเขาที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน 7 ลูก สูงประมาณ 155 เมตร
เขาวังเรือน
            อยู่ในเขตตำบลวังงิ้ว กิ่งอำเภอดงเจริญ  สูงประมาณ90 เมตร
เขารูปช้าง-เขาพระ
            อยู่ในเขตตำบลหัวดง อำเภอเมือง  สูงประมาณ 80 เมตร และ70 เมตร ตามลำดับ

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |