| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป |
| พัฒนาทางประวัติศาสตร์ | มรดกทางธรรมชาติ | มรดกทางวัฒนธรรม | มรดกทางพระพุทธศาสนา |


จังหวัดสุพรรณบุรี

            จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
            ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม
            ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอุทัยธานี
            มีพื้นที่ประมาณ ๕๓๖๐ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๓,๓๔๙,๐๐๐ ไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ ๑๑๐ กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ

           บริเวณเทือกเขาสูงและพื้นที่ลอนสลับลอนชัน  เริ่มตั้งแต่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภออู่ทอง ทอดตัวขึ้นไปทางเหนือขนานกับ เส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีกับจังหวัดกาญจนบุรี  ลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดสลับเชิงเขา  ส่วนทางด้านทิศตะวันตกของอำเภอด่านช้าง มีสภาพเป็นลูกคลื่นลอนลาดสลับซับซ้อนจนถึงเป็นเทือกเขาสูงชัน เป็นแนวเขาที่ติดกับเทือกเขาตะนาวศรี  มียอดเขาสูงสุดคือ เขาเทวดา มีความสูงประมาณ ๑,๒๒๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล  รองลงมาเป็นเขาพุเตย สูงประมาณ ๗๖๐ เมตร จากระดับน้ำทะเล  ถัดจากแนวเทือกเขาเป็นที่ราบหุบเขามาทางตะวันออก จะเป็นแนวลูกคลื่นลอนชันถึงเนินเขา แล้วค่อย ๆ ลาดเทมาทางทิศตะวันออกจนถึงแม่น้ำสุพรรณบุรีหรือแม่น้ำท่าจีน

           บริเวณที่ราบลุ่ม  อยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดตลอดแนว  อยู่ริมฝั่งแม่น้ำสุพรรณตลอดแนวตั้งแต่เหนือจดใต้  อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ ๓ เมตร ส่วนทางทิศเหนืออยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ ๑๐ เมตร อยู่ในเขตอำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอศรีประจันต์ อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง และบางส่วนของอำเภออู่ทอง
ทรัพยากรธรรมชาติ
    ป่าไม้
            จังหวัดสุพรรณบุรีมีป่าสงวนอยู่ ๗ แห่ง เป็นพื้นที่ประมาณ ๘๒๕,๐๐๐ ไร่ กระจายอยู่ทางตอนเหนือและทางตะวันตกของจังหวัด อยู่ในเขตอำเภอด่านช้าง อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภออู่ทอง และอำเภอสองพี่น้อง ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เบญจพรรณ
            ป่าสงวนดังกล่าวมีพื้นที่ลดลงตามลำดับ อันเป็นผลมาจากการบุกรุกป่า เพื่อใช้เป็นที่ทำกินของราษฎร เขตป่าสงวนที่ยังคงสภาพความเป็นป่ามากที่สุดคือ ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ  ป่าเขาพุระกำ  ป่าเขาห้วยพลู  ในเขตอำเภอด่านช้าง
    แหล่งน้ำธรรมชาติ

           แม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรี  เป็นแม่น้ำที่แยกออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วไหลเข้าเขตจังหวัดสุพรรณบุรีในเขตอำเภอเดิมบางนางบวช ผ่านอำเภอสามชุก  อำเภอศรีประจันต์  อำเภอเมือง ฯ  อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง แล้วไหลเข้าสู่เขตจังหวัดสมุทรสาคร ลงสู่อ่าวไทย
           แม่น้ำจระเข้สามพัน  ต้นน้ำเกิดจากเขาหัวนอน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี แล้วไหลเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีในเขตอำเภออู่ทอง แล้วไหลไปบรรจบแม่น้ำท่าว้าซึ่งไหลมาจากแม่น้ำด้วน อำเภอสามชุก ที่บ้านไก่หงอย อำเภอสองพี่น้อง แล้วไหลไปบรรจบแม่น้ำสุพรรณบุรีที่ปากคลองสองพี่น้อง

           ลำกระเสียวหรือห้วยกระเสียว  เกิดจากแม่น้ำสายต่าง ๆ ที่ไหลมาจากอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และจากเขาพุระกำกับเขาพระทุงตอนใต้ มารวมกันทางด้านตะวันตกของอำเภอด่านช้าง เป็นลำห้วยกระเสียว ไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ไปบรรจบแม่น้ำสุพรรณบุรีที่อำเภอสามชุก เป็นลำน้ำที่มีน้ำไหลตลอดปี

| ย้อนกลับ | หน้าต่อไป | บน |