สมเด็จพระสังฆราช

พระองค์แรก(ศรี)
พระองค์ที่ ๒(ศุข)
พระองค์ที่ ๓(มี)
พระองค์ที่ ๔(สุก)
พระองค์ที่ ๕(ด่อน)
พระองค์ที่ ๖(นาค)
พระองค์ที่ ๗
พระองค์ที่ ๘
พระองค์ที่ ๙ (สา)
พระองค์ที่ ๑๐
พระองค์ที่ ๑๑
พระองค์ที่ ๑๒(แพ)
พระองค์ที่ ๑๓(มรว. ชื่น)
พระองค์ที่ ๑๔(ปลด)
พระองค์ที่ ๑๕(อยู่)
พระองค์ที่ ๑๖
พระองค์ที่ ๑๗ (ปุ่น)
พระองค์ที่ ๑๘(วาสน)
พระองค์ที่ ๑๙(เจริญ)


หน้าแรก
ชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์