พระอสีติมหาสาวก

 • พระกัจจายนเถระ
 • พระมหากัจจานะ
 • อัญญาโกณฑัญญะ
 • พระมหากัสสปะ
 • พระสารีบุตร
 • พระโมคคัลลานะ
 • พระอานนทเถระ
 • พระพากุลเถร
 • พาหิยทารุจีริยเถร
 • พระยสะ


 • ... ยังมีต่อ ...


 • หน้าแรก
  ชาติ
  ศาสนา
  พระมหากษัตริย์