| หน้าแรก | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |

เมษายน

1 เมษายน 2435
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้จัดตั้งกระทรวงขึ้น 12 กระทรวง คือ  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม  กระทรวงนครบาล  กระทรวงวัง  กระทรวงเกษตราธิราช  กระทรวงต่างประเทศ  กระทรวงพระคลัง กระทรวงยุทธนาธิการ  กระทรวงธรรมการ  กระทรวงโยธาธิการ และกระทรวงมุรธาธร  สำหรับกระทรวงกลาโหมนั้น ได้กำหนดหน้าที่เป็นกระทรวงราชการทหาร  ให้มีหน้าที่บังคับบัญชาทั้งทหารบก และทหารเรือ  ซึ่งก่อนหน้านั้น กระทรวงกลาโหมมีหน้าที่ปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้  เหมือนกับกระทรวงมหาดไทยที่มีหน้าที่ปกครองฝ่ายเหนือ  ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การบังคับบัญชาทหารแต่อย่างใด ในวันที่ 1 เมษายน 2535 ส่วนราชการต่าง ๆ ได้จัดเฉลิมฉลองในโอกาศครบรอบ 100 ปี ของกระทรวงหลายส่วนราชการได้แก่  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 เมษายน 2436
            วันสถาปนา กรมอัยการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม  ทำหน้าที่เป็นนักกฎหมายของพระมหากษัตริย์  ต่อมาใน พ.ศ. 2465 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีประกาศพระบรมราชโองการ  ให้โอนกรมนี้ไปขึ้นกระทรวงมหาดไทย
1 เมษายน 2441
            จัดตั้งกรมเสนาธิการทหารบก  พระองค์เจ้าจิรประวัติดำรงตำแหน่งเป็น  เสนาธิการทหารบกพระองค์แรกในกองทัพไทย
1 เมษายน 2445
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติโรงรับจำนำขึ้น  หลังจากนั้น  นายเล็ก โทกวณิก ได้ขอตั้งโรงรับจำนำขึ้น  ในนามฮั่วเสง  อยู่ที่ถนนพาหุรัด  โรงรับจำนำนี้เป็นแห่งแรกของประเทศไทย  ที่ตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1 เมษายน 2448
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  ทรงประกาศเลิกทาส  และตราพระราชบัญญัติทาส ร.ศ. 124  ห้ามมิให้คนเกิดในรัชกาลของพระองค์เป็นทาสอีก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1 เมษายน 2455
            พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดตั้งกระทรวงคมนาคมขึ้น และในปี 2535 นับเป็นวาระครบรอบ 80 ปี ของกระทรวงคมนาคม
1 เมษายน 2459
            พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ทรงจัดตั้งกองอาสาสมัครน้ำขึ้นเพื่อเป็นกำลังทางน้ำของไทย  ดำเนินการป้องกันประเทศ  ร่วมกับกองกำลังทางบกของกองอาสาสมัครเสือป่า
1 เมษายน 2459
            เลิกอากรหวย กข. อย่างเด็ดขาด ในรัชกาลที่ 6
1 เมษายน 2463
            มีพระราชกฤษฎีกา  ให้ใช้อัตราเวลาทั่วราชอาณาจักรไทยเป็น 7 ชั่วโมง  ก่อนเวลาในเมืองกรีนิช  แห่งประเทศอังกฤษ
2 เมษายน 2394
            พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  เสด็จสวรรคต
2 เมษายน 2475
            พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7   เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด  สะพานปฐมราชานุสรณ์เป็นทางการ  สะพานนี้ได้โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก  และเฉลิมฉลองในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 150 ปี
3 เมษายน 2325
            วันที่สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึก  เสด็จกลับจากเขมร
3 เมษายน 2454
            วันสถาปนา  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  ซึ่งครบรอบ 84 ปีใน พ.ศ. 2536
3 เมษายน 2473
            ได้มีพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาครั้งสุดท้าย  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
3 เมษายน 2489
            คณะผู้แทนไทยได้ลงนามในความตกลงเลิกสถานะสงคราม กับ ผู้แทนออสเตรเลีย ที่สิงคโปร์  โดยอนุโลมตามความตกลงที่ไทยทำไว้กับอังกฤษ
4 เมษายน 2394
            พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  ทรงลาผนวช
4 เมษายน 2443
            กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์  ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลอิสาน  อยู่เมืองอุบลราชธานีได้นำกองทหารชาวกรุงเทพ ฯ  และทหารชาวพื้นเมืองซึ่งได้รับการฝึกมาแล้ว  กับได้รับความร่วมมือของกองทัพเมืองนครราชสีมา และเมืองบุรีรัมย์  สามารถจับพวกกบฎผีบุญผีบ้าที่เกิดขึ้นที่เมืองอุบลราชธานีได้
4 เมษายน 2475
            งานพระราชพิธีสมโภชกรุงเทพมหานคร  ครบรอบ 150 ปี
4 เมษายน 2525
            สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์  ครบรอบ 200 ปี
5 เมษายน 2525
            วันที่พสกนิกรชาวไทย  ถวายพระสมัญญารัชกาลที่ 1 ว่า  "มหาราช"
6 เมษายน 2325
            พระเจ้าตากสินมหาราช สวรรคต
6 เมษายน 2325
            พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ตามคำกราบบังคมทูลอันเชิญของบรรดาราษฎร และข้าราชชั้นผู้ใหญ่  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดให้มีพระราชพิธีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2461 และประกาศให้เป็นวันที่ระลึกมหาจักรี  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
6 เมษายน 2461
            เริ่มมีพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปทรงม้า ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ
6 เมษายน 2462
            วันจักรี (เริ่มมาตั้งแต่รัชกาลที่ 6)
6 เมษายน 2475
            พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชปรารภที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่  ประชาชนชาวไทยในวันนี้  แต่คณะรัฐมนตรีกับพระบรมวงศานุวงศ์คัดค้านเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาอันสมควร
7 เมษายน 2310
            กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่า ครั้งที่ 2 ในรัชสมัยพระเจ้าเอกทัศน์
7 เมษายน 2440
            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรก  โดยเรือพระที่นั่งมหาจักรี  มีเรือมกุฎราชกุมาร และเรือ ยงยศอโยชฌิยา  เป็นเรือรบตามเสด็จเพียงเมืองสิงคโปร์
8 เมษายน 2327
            พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  โปรดเกล้า ฯ  ให้พระครูสิทธิชัย (กระต่าย)  สร้างเสาชิงช้า  ที่วัดสุทัศน์เทพวราราม
8 เมษายน 2430
            ได้มีประกาศจัดการทหาร  ในประเทศนี้ได้รวมบรรดากองทหารบก  กองทหารเรือ ทั้งหมด  มาขึ้นอยู่ในบังคับบัญชา ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  แต่ในระหว่างที่ทรงพระเยาว์อยู่นั้น  ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ นายพลเอก สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช  เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทั่วไปในกรมทหาร
8 เมษายน 2495
            ตั้งค่ายจิรประวัติ  ซึ่งเป็นที่ตั้งของมณฑลทหารบกที่ 13  กองพันทหารช่างที่ 4  กรมทหารราบที่ 4  กองพันที่ 2  กรมทหารราบที่ 4 อยู่ที่อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์
9 เมษายน 2480
            ยกฐานะกรมทหารอากาศขึ้นเป็น  กองทัพอากาศขึ้นกับกระทรวงกลาโหม
11 เมษายน 2436
            วันเกิแฝดสยาม  อิน-จัน  ในแผ่นดิน รัชกาลที่ 2  ที่แม่กลอง  จันถึงแก่กรรมเดือน  มกราคม 2417  แล้วอินก็ตายตามไป
11 เมษายน 2436
            เปิดเดินรถไฟสายแรกของไทย  ณ สถานีสมุทรปราการ  ระยะทาง 21 กม.  เลิกกิจการเมื่อ 1 มกราคม 2503
11 เมษายน 2527
            ตั้งค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   เป็นที่ตั้งของกองพลทหารราบที่ 6  กองพันทหารช่างที่ 6  กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 กองพันทหารม้าที่ 21  กองพันที่ 1  กรมทหารราบที่ 16  อยู่ที่กิ่งอำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด
12 เมษายน 1839
            เป็นวันตั้งเมืองเชียงใหม่  ตามปรากฎในศิลาจารึกวัดเชียงมั่น  ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
12 เมษายน 2399            ตั้งกระทรวงการต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก  โดยแยกจากกระทรวงพระคลัง  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
16 เมษายน 2522
            ตั้งค่ายกฤษณ์สีวะรา   ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่ 3 กองพันที่ 1,2,3, และ 4  กรมทหารราบที่ 3  จังหวัดทหารบกสกลนคร อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
17 เมษายน 2277

วันพระราชสมภพ  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เปิดอนุสาวรีย์ที่วงเวียนใหญ่  2497

17 เมษายน 2497
            พระบาทสทเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่บริเวณวงเวียนใหญ่ฝั่งธนบุรี
18 เมษายน 2398
            ไทยทำสัญญากับอังกฤษเรื่องอำนาจของกงสุลอังกฤษในไทย
19 เมษายน 2421
            เริ่มปักเสาโทรเลขต้นแรก  ในจำนวน 721 ต้น ระยะทาง 45 กม.  เป็นการสร้างสายโทรเลขจากกรุงเทพ ฯ  ถึงสมุทรปราการเป็นสายแรก
19 เมษายน 2469
            พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้จัดตั้งราชบัณฑิตยสภา  ขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งเดิมคือ กรรมการหอสมุดสำหรับพระนคร
20 เมษายน 2380
            พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้แพทย์เริ่มปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษเป็นครั้งแรก
21 เมษายน 2325
            พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองพระนครขึ้น และได้พระราชทานนามพระนครใหม่ว่า  กรุงรัตนโกสินทร์อินท์อโยธยา  ซึ่งเรียกกันต่อมาในปัจจุบันว่า  กรุงเทพมหานคร
21 เมษายน 2499
            นาย ทาวเซนต์  แฮรีส  กงสุลอเมริกันประจำญี่ปุ่น  เข้ามาเจริญทางไมตรีกับไทยที่กรุงเทพ ฯ  เดินทางมาถึง
23 เมษายน 2510
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ประพาสประเทศอิหร่าน เป็นเวลา 7 วัน จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2510
24 เมษายน 2355
            พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดขบวนไปรับพระพุทธรูปแก้วผลึกองค์สำคัญคือ พระพุทธบุษยรัตน์  จักรพรรดิพิมลมณีมัย  ซึ่งอัญเชิญมาจากนครจำปาศักดิ์  มาพักรออยู่ที่สระบุรี แล้วนำมาประดิษฐานไว้ในพระบรมมหารราชวัง
24 เมษายน 2372
            อัญเชิญพระพุทธชินสีห์  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  พิษณุโลกมาประดิษฐาน ณ วัดบวรนิเวศ
26 เมษายน 2431
            วันเปิดโรงพยาบาลศิริราช
27 เมษายน 2354
            วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ ท้องพระเมรุ
27 เมษายน 2382
            พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  ทรงพระกรุณาโปรดเก้ลา ฯ ให้จ้างโรงพิมท์หมอบรัดเลย์ มัชชันนารี ชาวอเมริกันพิมพ์หมาย ประกาศห้ามสูบฝิ่น และทำฝิ่นจำนวน 90,000 ฉบับ  นับเป็นหมายประกาศฉบับแรก ที่ทางราชการให้จัดพิมพ์ขึ้น
28 เมษายน 2493
            พระราชพิธีอภิเษกสมรส  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กับ ม.ร.ว. สิริกิติ์  กิติยากร ณ พระตำหนักสมเด็จพระศรีวสรินทิราบรมราชเทวี  พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  วังสระปทุม
28 เมษายน 2507
            ตั้งค่ายภานุรังษี ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทหารช่าง  จังหวัดทหารบกราชบุรี  อยู่ที่อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ค่ายเสนาณรงค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของมณฑลทหารบกที่ 42  กรมทหารราบที่ 5  กองพันที่ 1  กรมทหารราบที่ 5  อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
30 เมษายน 1857
            วันพระราชสมภพ  สมเด็จพระเจ้าอู่ทองวันจันทร์ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 สวรรคต พ.ศ. 1912

| หน้าแรก | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | บน |