| หน้าแรก | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม |

ธันวาคม

1 ธันวาคม2455
       พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดปราจีนบุรี เทศาภิบาลเมืองปราจีนบุรี  ถวายรูปครุฑสัมฤทธิ์หุ้มทอง อันเป็นของโบราณที่ขุดได้ที่ตำบลโคกพระ ในดงพระศรีมหาโพธิ  รูปครุฑนี้ต่อมาได้ใช้เป็นยอดธงประจำกองทัพบก คือธงมหาไพชยนต์ธวัช
1 ธันวาคม2464
       กระทรวงกลาโหม  ได้ประกาศเปลี่ยนนามหน่วย  กรมอากาศยานทหารบกเป็น กรมอากาศยานและให้ส่วนราชการในสังกัดหน่วยนี้ตัดคำว่าทหารบกออก  ด้วยพิจารณาเห็นว่ากำลังทางอากาศมิใช่มีเฉพาะ กำลังทหารบกเท่านั้น แต่มีเพื่อกิจการอย่างอื่นด้วย  เช่น  การพานิชยกรรมและการคมนาคม เป็นต้น
1 ธันวาคม2486
       สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ฯ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพสิ้นพระชนม์ด้วยพระโรคชรา ที่วังวรดิส  กรุงเทพ ฯ  พระชนมายุ 81 ชันษา
2 ธันวาคม2383
       พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  โปรดเกล้า ฯ ให้ลดหย่อนการรับราชการทหารให้เลขไพร่หลวงทั้งปวงเข้ารับราชการแต่เดือนหนึ่ง  ออกไปทำมาหากินอยู่สามเดือน
2 ธันวาคม2453
       พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระราชทานกำเนิดโรงเรียนมหาดเล็กหลวงต่อมา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้รวมโรงเรียนมหาดเล็กหลวงและโรงเรียนราชวิทยาลัยซึ่งสร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกันและพระราชทานว่าวชิราวุธวิทยาลัย
2 ธันวาคม2461
       พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงกระทำพิธีปฐมกรรมในพระบรมมหาราชวังและมีการชุมนุมทหารที่สนามหลวงฉลองชัยชนะสงครามโลกครั้งที่1
      พิธีปฐมกรรม  เป็นพิธีที่พระมหากษัตริย์ในครั้งโบราณกระทำแก่ผู้ที่เป็นปรปักษ์ พิธีปฐมกรรมครั้งนี้ ทรงใช้น้ำสังข์สัมฤทธิ์ และน้ำพระเต้าประทุมนิมิตร์ ชำระพระบาทล้างมณฑิล  ลงยังไม้ข่มนามให้ตกถึงพสุธา
3 ธันวาคม2483
       กองพันนาวิกโยธิน 4 กองพัน ในบังคับบัญชาของ นายนาวาตรี  ทองหล่อ (ทหาร) ขำหิรัญ  เดินทางจากสัตหีบไปจันทบุรี เพื่อจัดตั้งกองพลจันทบุรี
4 ธันวาคม2454
       พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า ฯ เสด็จเลียบพระนครชลมารคตามราชประเพณีเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
5 ธันวาคม2397
       ฉลองคลองผดุงกรุงเกษมซึ่งขุดเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2495 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ฯ
5 ธันวาคม2470
       วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์น (Mount Auburn) เมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเสท สหรัฐอเมริกา
5 ธันวาคม2483
       ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. 2483
5 ธันวาคม2488
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเสด็จนิวัติพระนครหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
5 ธันวาคม2520
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี  ณ  พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
7 ธันวาคม2483
       ออกคำชี้แจงทหาร เรื่องการเรียกชื่อชนเชื้อชาติไทยในอินโดจีนให้เรียก ญวน เขมร ลาว ว่าพี่น้องไทยในประเทศญวน พี่น้องไทยในประเทศลาว และพี่น้องไทยในแคว้นกัมพูชา
7 ธันวาคม2484
       กองพลรักษาพระองค์ของกองทัพญี่ปุ่นยกกำลังเข้าสู่ประเทศไทยทางบกทางด้านอรัญประเทศ และทางเรือได้ยกพลขึ้นบกที่บางปู  จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อเข้ายึดกรุงเทพฯ
7 ธันวาคม2508
       รัฐบาลได้จัดตั้งกองบัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์ขึ้น  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์(กอ.ปค.)เมื่อปีพ.ศ.2512  และได้เปลี่ยนเป็นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.)เมื่อปี พ.ศ. 2517 ประกอบด้วย พลเรือน ตำรวจ ทหาร (พตท.)
8 ธันวาคม2484
       กองทหารญี่ปุ่นบุกเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านอรัญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีและยกพลขึ้นบกในเขตจังหวัดชายทะเลของไทยด้านอ่าวไทยรวม 7  จังหวัด คือ สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานีชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี ทหาร ตำรวจ ยุวชนทหาร และประชาชนได้ร่วมกันต่อสู้ต้านทานอย่างแข็งขันแต่ในที่สุดรัฐบาลไทยต้องยอมให้กองทัพญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทยได้
10 ธันวาคม2475
       พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า ฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย
10 ธันวาคม2484
       เปิดธนาคารแห่งประเทศไทยณ อาคารที่ทำการของธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ จำกัด ถนนสี่พระยา โดยการเช่าสถานที่จากธนาคารดังกล่าวต่อมาจึงย้ายเข้าสู่วังบางขุนพรหม เมื่อปี พ.ศ. 2488
10ธันวาคม 2485
       ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มดำเนินกิจการ  โดยมี ม.จ.วิวัฒนไชย  ไชยยันต์ เป็นผู้ว่าการองค์แรก  โดยมีทุนเริ่มแรก 20 ล้านบาท  จากรัฐบาล
11 ธันวาคม2454
       ยุบกรมยุทธนาธิการ ให้เสนาบดีกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชาทหารบกทั่วไปและยกฐานะกรมทหารเรือขึ้นเป็นกระทรวงการทหารเรือ
12 ธันวาคม2171
       พระเจ้าทรงธรรมสวรรคต  เมื่อพระชนม์พรรษาได้ 38 มีพระราชโอรส 3 องค์คือ  พระเชษฐาธิราชกุมาร  พระพันปีศรีศิลป์  และพระอาทิตยวงศ์ แต่จดหมายเหตุ  วันวสิตว่ามีราชโอรส 9 พระราชธิดา 8
15ธันวาคม 2363
       พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  โปรดเกล้า ฯ  ให้ยกทัพจากกรุงเทพฯ เป็น 2 กองทัพ  ไปขัดตาทัพพม่าที่เมืองราชบุรี และเมืองกาญจนบุรี เนื่องจากได้ข่าวว่าพระเจ้าอังวะจักกายแมง  เตรียมยกทัพมาตีไทย แต่ไม่ได้ยกเข้ามา
15 ธันวาคม2444
       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระราชทานธงชัยเฉลิมพลแก่กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์  กรมทหารราบที่2 รักษาวัง  กรมทหารราบที่ 3 ฝีพาย และกรมทหารราบที่ 4 ทหารหน้า
15 ธันวาคม2490
     ตราพระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำผิด หรือมีเหตุอันควร สงสัยว่ามีการกระทำผิดบางอย่างในทะเล
16 ธันวาคม2463
       ได้มีการแก้ไขสนธิสัญญาที่ผูกมัดไทย  ที่กรุงวอชิงตัน  ให้ไทยมีสิทธิที่จะตั้งพิกัดอัตราภาษีของสหรัฐได้ตามที่ต้องการ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับความยินยอมจากประเทศอื่นๆ  ที่มีสนธิสัญญากับไทย นอกจากนั้นยังยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของชาวอเมริกัน  ในประเทศไทยโดยเด็ดขาด
16 ธันวาคม2489
       ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติอันดับที่ 55
16 ธันวาคม2510
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงได้รับการทูลเกล้า ฯ ว่ายเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภทโอเคในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 ณ สนามศุภชลาศัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ทางราชการได้กำหนดให้ วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ
17 ธันวาคม2458
       กระทรวงทหารเรือออกข้อบังคับว่าด้วยระเบียบการใช้คำนามรวมทั่วไปของทหารเรือเรียกว่าราชนาวีเขียนเป็นอักษรย่อ ว่า ร.น. ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Royal Navy เขียนเป็นอักษรย่อว่าR.N.
17 ธันวาคม2483
       รัฐบาลไทยโดยมี จอมพล ป.พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี  ออกประกาศกำหนดให้ใช้วันที่1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่พ.ศ. 2484 เป็นต้นไป  เพื่อให้เหมือนสากลนิยม  ดังนั้นปี พ.ศ. 2483จึงมีเพียง 9 เดือน (เดิมใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่)
18 ธันวาคม2522
       ตั้งค่ายวชิรปราการซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพันที่ 4 และกองพันที่ 5 กรมทหารราบที่ 4 จังหวัดทหารบกพิษณุโลก(ส่วนแยกจังหวัดตาก) อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก
19 ธันวาคม2466
       วันสถาปนา กองเรือยุทธการมีหน่วยขึ้นตรงคือกองเรือตรวจอ่าว กองเรือปราบเรือดำน้ำ   กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยกพลขึ้นบกและบริการ กองเรือลำน้ำ และกองบินทหารเรือ
19 ธันวาคม2523
       ตั้งค่ายขุนผาเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทหารม้าที่ 3  จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ และกองพันทหารช่างที่8  อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
20 ธันวาคม2456
       การไฟฟ้านครหลวงสามเสน  เริ่มเปิดใช้งานเป็นปฐมฤกษ์
21 ธันวาคม2413
       เรือรบอิตาลีประเภทเรือคอร์เวตได้เดินทางมาเยือนประเทศไทย  พร้อมด้วยราชทูตอิตาลีเพื่อมาเจรจาทำสัญญาทางพระราชไมตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
21 ธันวาคม2484
       ไทยและญี่ปุ่นได้ลงนามในกติกาสัญญาพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้กระทำพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดย จอมพลป. พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี  ลงนามแทนในนามรัฐบาลไทย และนายทสุโยกามิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  ลงนามแทนในนามรัฐบาลญี่ปุ่น
21 ธันวาคม2484
          กองบัญชาการทหารสูงสุดได้จัดตั้งกองทัพพายัพขึ้น  มอบหน้าที่ให้เข้าไปปฏิบัติการในดินแดนสหรัฐไทยเดิม ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย  โดยสนธิกำลังจากหน่วยต่าง ๆ ทั่วประเทศ มี พลตรี จรูญ  รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์  เป็นแม่ทัพ
22 ธันวาคม2228
       ราชทูตไทย ชุดที่ 3  มีออกพระวิสูตรสุนทร คือโกษาปานเป็นราชทูต ออกเดินทางไปฝรั่งเศสได้เฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14  ที่พระราชวังแวร์ซายส์ เมื่อ 1 กันยายน 2229  เดินทางกลับถึงปากน้ำเจ้าพระยาเมื่อ พ.ศ. 2230
22 ธันวาคม2431
       ไทยเสียแคว้นสิบสองจุไทยให้แก่ฝรั่งเศสพื้นที่87,000 ตารางกิโลเมตร โดยฝรั่งเศสส่งกำลังทหารเข้ายึดไว้อ้างว่าไว้คอยปราบฮ่อ
22 ธันวาคม2506
       เปิดสำนักงานใหญ่  องค์การพุทธศาสนิกชนสัมพันธ์แห่งประเทศโลก (พ.ส.ล.)ในประเทศไทย
ตั้งอยู่ในบริเวณพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพระอาทิตย์  กรุงเทพ ฯ
23 ธันวาคม2331
       ราชทูตไทยชุดที่ 4 ได้เข้าเฝ้า สันตะปาปา  อินโดเนเซนต์ที่ 11 ณ กรุงโรม
23 ธันวาคม2431
       กองทัพไทยกับฝรั่งเศส  ได้ทำสนธิสัญญาว่าต่างจะไม่ล่วงเข้าไปในเขตแดนของกันละกัน และจะช่วยกันปราบฮ่อที่เป็นโจร
23 ธันวาคม2437
       พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการให้ประกาศปันหน้าที่ กระทรวงกลาโหม  มหาดไทย  โดยแยกข้าราชการพลเรือน  คือการบังคับบัญชาหัวเมืองภาคใต้ไปขึ้นอยู่กับมหาดไทย และจัดระเบียบการบริหาร ตลอดจนจัดหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมใหม่  โดยรวมการบังคับบัญชาทางการทหารไว้ที่กระทรวงกลาโหม เพื่อให้กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบด้านการป้องกันประเทศ   ด้วยกำลังทหารทั้งทางบกและทางเรือ
23 ธันวาคม2484
       ประกาศสนธิสัญญาระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น  เรื่องสัมพันธไมตรี และบูรณภาพอาณาเขตแห่งกันและกัน
23 ธันวาคม2528
       ตั้งค่ายบดินทร์เดชาซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่ 16 อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
24 ธันวาคม2223
       ราชทูตไทยคณะแรก  ที่ออกไปยังประเทศฝรั่งเศส  และสันตปาปา ณ กรุงโรมคือ  ออกญาพิพัฒน์ราชไมตรี  กับผู้ช่วยอีก 2 คน คือ  หลวงศรีวิสารสุนทรกับ ขุนนางวิชัย และคณะอีกกว่า 20 คน  โดยมีบาดหลวงเกยเมอเป็นล่าม และเป็นผู้นำทางการเดินทางครั้งนี้  ออกเดินทางจากกรุงศรีอยุธยา และได้สูญหายไปเนื่องจากเรือถูกพายุอัปปางบริเวณเกาะมาดากัสต์
24 ธันวาคม2484
       กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้จัดตั้งกองทัพพายัพขึ้นมีนายพลโท จรูญ  รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์  เป็นแม่ทัพ ประกอบด้วยกองพลทหารราบ3 กองพล (กองพลที่ 2,3 และ 4) และกองพลทหารม้า 1 กองพล  เพื่อเข้าปฏิบัติการในดินแดนสหรัฐไทยเดิมตามคำร้องขอของกองทัพญี่ปุ่น ที่ต้องการให้ไทยส่งทหารไปร่วมรบกับญี่ปุ่นในพม่า
26 ธันวาคม2452
       เปิดโรงเรียนนายร้อยทหารบกที่ถนนราชดำเนินนอก
26 ธันวาคม2453
       รถยนต์แก้วจักพรรดิ์  เป็นรถพระที่นั่งคันแรก  และต่อมามีผู้นำมาวิ่งในถนนมากขึ้น เห็นว่าจะเกิดอันตราย  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ตรา พ.ร.บ.รถยนต์ขึ้นครั้งแรก
26 ธันวาคม2511
       ตั้งค่ายเพชรบุรีราชศิรินธร ซึ่งเป็นที่ตั้งกองพันที่ 3  กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์  ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี
       ตั้งค่ายกาญจนบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งกองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดทหารบกราชบุรี (ส่วนแยกกาญจนบุรี)ที่ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
      ตั้งค่ายศรีโสธร ซึ่งเป็นที่ตั้งกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์  ที่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
28 ธันวาคม2515
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จออกประทับเหนือพระที่นั่งพุดตาน กาญจนสิงหาสน์ณ ท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร
28 ธันวาคม2311
       สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ณ กรุงธนบุรีและทางราชการได้กำหนด ให้วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
29 ธันวาคม2456
       ได้มีการบินทดลองเป็นครั้งแรก  ที่ราชกรีฑาสโมสร  ซึ่งเป็นสนามบินแห่งแรกของไทย ต่อมาเมื่อ 15 มี.ค. 2457 จึงย้ายไปอยู่ที่ดอนเมือง

| หน้าแรก | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน |
| กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | บน |